Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pagrindinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2440011

Valstybinis kodas

201001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2001
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, 2005

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pagrindinio ugdymo programos paskirtis - suteikti asmeniui sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, padėti pagrindą mokymuisi visą gyvenimą.
Pagrindinio ugdymo programa orientuota į du koncentrus: 5-8 ir 9-10 klasių. Pirmame koncentre siekiama integruotumo suteikiant visapusiškus žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindus. 9-10 klasių programa orientuota į abstraktaus mąstymo ugdymą, apibendrinamos įgytos žinios ir gebėjimai. Šiame koncentre įgyvendinami profiliavimo pradmenys, kurių paskirtis leisti moksleiviams pasirinkti ir išbandyti įvairių ugdymo sričių dalykus (modulius) ir tikslingai pasirinkti tolesnio mokymosi kryptį arba profesiją.
Ugdymo turinį sudaro privalomieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos moksleiviai renkasi laisvai. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių paskirtis:
* ugdyti estetinius, bendruosius kultūrinius gebėjimus (pvz., etninė kultūra, teatras, dizainas, lietuvių tradicinis menas, choreografija, vietiniai kultūros paminklai, sveika gyvensena ir kt.);
* gilinti mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, igyti naujų kompetencijų, įtvirtinti vertybines nuostatas, atliepti profiliavimosi pradžią (pvz. taikomoji chemija, verslo aritmetika, Baltoskandijos šalių literatūra, iškalbos menas, kompiuterinė raštvedyba, ekonomika, braižyba, eksperimentinė fizika ir kt.);
* turintiems ugdymosi sunkumų moksleiviams padėti įveikti atsilikimą, skatinti ugymosi motyvaciją.
Specialiųjų poreikių moksleiviai gali būti ugdomi, modifikuojant arba adaptuojant pagrindino ugdymo koncentrų vieno, kelių ar visų mokomųjų dalykų programas. Tokiu būdu atsižvelgiama į moksleivio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sudaromos sąlygos moksleiviui,neprarandant mokymosi motyvacijos, ugdytis drauge su bendraamžiais.
Dalyko/ų programos/ų modifikavimo atveju programos turinys nesiaurinamas ir moksleivis ugdosi pagal valstybinius išsilavinimo standartus. Adaptuojant dalyko/ų programą/as, remiamasi specialiųjų poreikių asmens gebėjimais, pritaikant programą realiam asmens mokymosi lygiui.
Adaptuota programa - valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa.