Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio bakalaureato programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3440011

Valstybinis kodas

304001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

1996 metų dokumentuose suformuluota Tarptautinio bakalaureato organizacijos ugdymo filosofija: TBO sukūrė subalansuotą ir aukštus reikalavimus keliantį mokymo planą, kuris sudaro galimybes mokyklai ugdyti kūrybingą asmenybę, mokyklines žinias siejančią su realiu gyvenimu. Pagrindinis programos uždavinys yra ne tik intensyvi intelektualinė veikla ir aukščiausi vertinimo kriterijai, ne mažiau svarbūs yra tautų santarvės ir pilietiškumo idealai, ugdantys kritiškai mąstantį, jautrų žmogų, kuris nepaliauja mokytis visą gyvenimą, suvokia savo krašto bei pasaulio problemas ir imasi jas spręsti, o kultūrų požiūrių įvairovę pripažįsta kaip vertybę, kuria dalijasi visa žmonija.
Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra dvejų metų vidurinio ugdymo programa, skirta pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje. Visos TB diplomo programą dėstančios mokyklos dirba pagal bendrą mokymo planą, kurį sudaro 6 dalykų grupės: 1) gimtoji kalba, 2) užsienio kalba, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos mokslai, 5) matematika, 6) pasirenkamieji dalykai. Kokius dalykus dėstyti, renkasi pačios mokyklos, pagal savo šalyse susiklosčiusias tradicijas. Moksleiviai privalo pasirinkti po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, pasirenkamuoju, t.y. šeštosios grupės dalyku gali būti dar vienas dalykas iš 2-4 grupių.
Tris dalykus būtina mokytis aukštesniuoju lygiu, tris - standartiniu lygiu. Visų dalykų aukštesniojo lygio kursui skiriamos 6 valandos per savaitę, o standartinio lygio kursui - 4 valandos. Be šešių tradicinių vidurinės mokyklos mokomųjų dalykų, TB diplomo programoje yra dar trys komponentai, privalomi visiems TB klasių moksleiviams: pažinimo teorija (2 val. per savaitę), 4000 žodžių kurio nors dėstomojo dalyko kursinis darbas, rašomas per dvejus metus, užklasinė veikla - kūryba, sportas, visuomeninis ir socialinis darbas (apie 3-4 val. per savaitę).
TB programa sudaro galimybę moksleiviams pasirinkti dalykus ir lygius, atitinkančius jų interesus, todėl jie negrupuojami pagal profilius.