Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Pre-school education teacher‘s assistant

Valstybinis kodas

P185402

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: darbas su vaikais, padedant ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui.
Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, kurios būtinos vaiko priežiūros ir ugdymo procesui užtikrinti.
Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbas.
Papildoma informacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkymo reikalavimais ir bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų. Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje. Veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti valstybinėse ir (ar) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
2. Organizuoti vaikų maitinimą.
3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.