Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Santechnikas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Plumber

Valstybinis kodas

PROFKVAL01726

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Santechniko veiklos objektas: pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, pastatų šildymo sistemų įrengimas ir eksploatavimas.
Santechniko veiklos uždaviniai: atlikti santechniko darbus statybos objektuose, gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, prietaisus, katilines, šilumos punktus ir kitus įrenginius skirtus pastatų šildymui, vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose ir gyvenamųjų namų bendrijose, įstaigose ir gamybiniuose pastatuose. Paruošti darbo vietą, montuoti paaukštinimo priemones, sandėliuoti medžiagas, darbus atlikti saugiai, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, projektu ir/arba bendromis taisyklėmis ir technologija.
Santechniko veikla dažniausiai susijusi su rankiniu sunkiu fiziniu darbu. Santechnikas dažniausiai dirba patalpose. Dėl darbų specifikos darbininkas aprūpinamas specialia apranga.
Santechnikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, erdvinis mastymas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.
LTKS IV lygio santechnikas veiklas atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę. IV lygio santechnikas geba pasirinkti atlikimo būdus, medžiagas, priemones ir kontroliuoja veiklos kokybę, pritaikyti įvairius ne visuomet gerai žinomus ir išbandytus sprendimus, medžiagas ir įrankius. Vertina aplinką ir patalpų, kuriose atliekami darbai, būklę, priima sprendimus dėl paruošiamųjų darbų, statinių konstrukcijų apdorojimo bei santechniko darbų, derinimo su kitais darbais (apdailos, elektros tinklų ir pan.). Koordinuoja ir prižiūri žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą. Planuoja ir organizuoja savo bei grupės veiklą, vadovaujasi projektu, bendradarbiauja su aukštesnės kvalifikacijos asmenimis. IV lygio santechniko veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. IV lygio santechniko kvalifikacijai įgyti būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis.
Norint baigti visą programą ir įgyti santechniko kvalifikaciją reikia įrodyti reikiamą įgūdžių, nurodytų visuose privalomuose moduliuose (93 kreditai), tame tarpe civilinė sauga ir kūno kultūra (6 kreditai) ir trijuose iš pasirenkamųjų modulių, lygi, įgytas kompetencijas (viso 110 kreditų).
Įgiję santechniko kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba užsiimti individualia veikla.
Santechniko kvalifikaciją galima įgyti mokantis profesinio mokymo įstaigose, darbo vietose, įgyjant kompetencijas formalių ar neformalių mokymų metu.