Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Agroverslų technologijos (anglų k. - Agribusiness Technologies)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žemės ūkis

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531IX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550810

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-06-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti plataus profilio koleginio išsilavinimo profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, organizuoti ir vadovauti žemės ūkio gamybos technologiniams procesams.
1. Žinoti teisės aktus, dokumentų rengimo principus.
2. Išmanyti augalų ir gyvūnų biologines savybes, jų vystymosi ypatumus, produktyvumo formavimo, kaitos bei tobulinimo dėsningumus.
3. Apibrėžti dirvožemio svarbą ekosistemoms bei žemės ūkio veiklai vykdyti.
4. Plėtoti ir taikyti fundamentaliųjų mokslų žinias ir gebėjimus profesinėje veikloje.
5. Taikyti profesinėje veikloje socialinių, fizinių ir technologinių mokslų žinias ir įgūdžius.
6. Rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, literatūrą bei kitą informaciją, tyrimo rezultatus, plėtojant agroverslą ir rengiant pranešimus bei baigiamuosius darbus.
7. Vertinti vykdomų darbų bei gaminamos produkcijos kokybę.
8. Organizuoti ir planuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
9. Parinkti augalininkystės bei gyvulininkystės technologinio proceso elementus, reikiamus gamybinius materialinius išteklius.
10. Eksploatuoti žemės ūkio statinius.
11. Organizuoti žemės ūkio produkcijos sandėliavimą bei realizavimą.
12. Analizuoti ir vertinti verslo aplinką, savo galimybes.
13. Planuoti įmonės veiklą, pajamas, kontroliuoti įmonės veiklos procesą.
14. Taikyti įgytas lietuvių ir užsienio kalbos žinias profesinėje veikloje.
15. Žinoti aplinkosaugos dabartinę politiką bei globalines problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymasis ir mokymas orientuotas į studentą. Paskaita, praktinis darbas (pagrįstas užduotimi), savarankiški darbai, kursinis ir baigiamasis darbas, savarankiškas literatūros studijavimas, diskusijos, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dešimtbalė vertinimo sistema
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų (4800 darbo valandų). Nuolatinių studijų trukmė – treji metai (6 semestrai), ištęstinių studijų trukmė keturi metai (8 semestrai). Studijų krypties dalykai sudaro 156 kreditus (87%). Bendrieji koleginių studijų dalykai apima – 15 kreditų (8%). 30 kreditų (18%) skirta praktikoms, laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai (5%); baigiamajai praktikai 9 kreditai (5%) ir baigiamojo darbo rengimui skirta 9 kreditų (5%). Studentai 940 valandas praleidžia teorijos paskaitose, 1010 valandas praktiniuose užsiėmimuose, 404 užima konsultavimas ir vertinimas, bei 2446 valandos skirtos savarankiškiems užsiėmimams.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant studijų krypties laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma lietuvių kalba. Formuojamos žinios ir gebėjimai dirbti atitinkančiose žemės ūkio srityse. Studijų programa nukreipta išugdyti plačios erudicijos, kūrybingą ir kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią laisvai bendrauti, spręsti žemės ūkio, naujų technologijų taikymo praktikoje problemas, gebančią organizuoti žemės ūkio produkcijos gamybą ir realizavimą bei užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę, gebančią įkurti įmonę ir kūrybiškai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys gebės:
• organizuoti augalininkystės ir gyvulininkystės technologinį procesą.
• įkurti augalininkystės, gyvulininkystės ar kitą žemės ūkio įmonę, vadovauti žemės ūkio produkcijos gamybos, sandėliavimo ir realizavimo darbams.
• analizuoti technologinę dokumentaciją, vertinti žemės ūkio produkcijos technologijas, planuoti gamybą, taikant naujoves praktikoje.
• bendrauti ir bendradarbiauti su pavaldiniais ir kitų institucijų darbuotojais, verslo partneriais, turės vadybos, teisės ir aplinkosaugos žinių.
• apskaičiuoti gamybos kaštus, parengti įmonės verslo ir ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką.
• vertinti žemės ūkio verslų aplinką ir produktų rinką.
• užtikrinti augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos kokybę.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas antroje studijų pakopoje.