Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Inovacijų ekonomika (anglų k. - Innovation economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kompetencijos ekonomikos profesionalus, įgijusius gilių žinių bei gerai išmanančius procesus, vykstančius Europos ekonomikoje ir rinkose globalizacijos kontekste, suteikti specialiųjų žinių, formuojant praktinius gebėjimus, ypač akcentuojant inovacijų reikšmę ekonomikai, kuriant konkurencinį pranašumą. Ugdyti kūrybinius gebėjimus per inovacijų kūrybines problemų sprendimų metodologijas, supažindinti su ekonominiais procesais, gebėti taikyti ekonomikos žinias inovacijų procese, panaudojant socialines platformas, plėtojant elektroninio dalyvavimo formas, išmaniąsias technologijas, kurti ir plėtoti naujas inovacijas, atsižvelgiant į kintančią aplinką.
Studijų rezultatai:
Studijų rezultatai:
Absolventai:
1.1. Žino socialinių ir humanitarinių mokslų teorijas, siekia kompleksiškai ir sisteminiu požiūriu pažinti ir vertinti ekonomikos teorinius ir profesinės veiklos reiškinius, puoselėja socialines, kultūrines ir etines vertybes.
1.2.Geba taikyti skirtingas ekonomikos vertinimo metodikas, suprasti verslo finansavimo galimybes verslui, mokslui ir valstybinėms organizacijoms.
1.3. Žino ekonomikos mokslo kategorijas, principus, metodus, papildytus gretutinių mokslų fundamentaliosiomis žiniomis ir inovatyvių praktinio tyrimo metodų galimybėmis.
1.4. Geba taikyti matematinius metodus ekonomikoje ir versle.
1.5 Geba taikyti naujausias ekonomikos žinias plačiose tarpdalykinėse studijose ar profesinės veiklos srityse, kritiškai analizuoti ir kompleksiškai vertinti ekonominius procesus ekonominių teorijų ir tarptautinių pokyčių kontekste.
Ekonomikos programa siekiama išugdyti šiuos studentų gebėjimus atlikti tyrimus:
Programos absolventas:
2.1. Geba atlikti mokslinius tyrimus, kūrybiškai ir kritiškai taikyti ekonomikos ir ekonominės analizės metodus, naudotis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais, formuluoti analizės ir tyrimų išvadas.
2.2. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, vertinti pagrindinius ekonomikos ir verslo dėsnius, sąvokas ir kategorijas, įžvelgti ekonominių procesų valdymo perspektyvas ir modelius.
2.3. Geba įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius ir paslaugas, įvertinti jų pranašumus ir trūkumus tiek kliento, tiek jų tiekėjo atžvilgiu.
2.4. Geba savarankiškai ir kūrybiškai analizuoti bei apibendrinti teorinius šaltinius bei susiformavusias Lietuvoje ir užsienio šalyse ekonomikos ir verslo vertinimo sistemas, atlikti kvalifikuotą ekspertizę ir lyginamąją analizę.
2.5. Geba nustatyti ekonominių procesų efektyvumo rodiklius ir juos analizuoti.
Ekonomikos programoje kartu ugdomi šie specialieji gebėjimai:
3.1.Geba suformuoti projektinio tipo komandą profesinės veiklos uždaviniams spręsti, panaudoti tinkamus matematinius metodus ir programinę įrangą realioms problemoms spręsti; taikyti ribinę analizę, sisteminį ir dinaminį požiūrį, mokėti taikyti skirtingas ekonomikos vertinimo metodikas, analizuoti pagrindinius vertinimo rodiklius.
3.2. Geba naudotis taikomosiomis informacinėmis, komunikacinėmis, kompiuterinėmis ir kitomis moderniomis sistemomis sprendžiant probleminių situacijas ir atliekant jų vertinimą.
3.3. Geba įvertinti ir prognozuoti ekonominius pokyčius organizacijose, šalyje ir Europoje, taikydamas matematinės, statistinės analizės, informacines, ekonometrines žinias ir metodus,
3.6. Žino, kaip vieni ar kiti produktai, sukuria pridėtinę vertę ne tik viešojoje erdvėje, bet ir pačioje organizacijoje.
Ekonomikos programoje formuojami socialiniai gebėjimai:
4.1. Geba konstruktyviai diskutuoti ir atsakingai dirbti tradicinėse/virtualiose darbo grupėse bei tarpdalykinėje komandoje vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
4.2. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir bent viena užsienio kalba, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje ir bendruomenėje.
4.3.Geba identifikuoti politinių priežastinių veiksnių įtaką šešėlinei ekonomikai. Supras, kaip atlikti šešėlinės ekonomikos veiksnių vertinimą ES ir pasaulio šalių šešėlinės ekonomikos mastui. Gebės taikyti priemones kovoje su šešėline ekonomika.
4.4. Geba taikyti verslo ir ekonomikos vertinimo pagrindinius principus, pripažintus tarptautinėje praktikoje.
Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Geba kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę praktiką, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
5.2. Geba taikyti praktikoje idėjas, paremtas sukaupto pasaulinio pažinimo refleksija, išmokti atpažinti žinių ir informacijos srautus.
5.3. Geba savarankiškai priimti sprendimus sudėtingoje situacijoje, nuolat tobulinti mokymosi įgūdžius, planuoti mokymosi procesą.
5.4. Geba kritiškai vertinti skirtingas ekonomikos vertinimo metodikas, pagrindinius vertinimo rodiklius.
5.5. Geba pasinaudoti studijų eigoje įgytomis žiniomis, išugdytu konceptualiu, kritišku mąstymu valdant asmeninę karjerą, užtikrinant sėkmingą integraciją darbo rinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; seminarai/pratybos; teisės aktų analizė; mokslinės literatūros ar empirinių duomenų studijos; teisės aktų analizė; interaktyvūs studijų metodai; diskusija grupėje; problemų sprendimu grįstos studijos; atvejo(-ų) analizė/studijos; tikslinės konsultacijos; praktika ir praktinių užduočių atlikimas; pažintinės išvykos/darbo vizitai; projektinis savarankiškas/kolektyvinis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis balas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programose pasiekti rezultatai, kurie įvertinami taikant įvairius vertinimo metodus tokius, kaip praktiką, kritinę įvykio analizę, atvejų analizę, „esė“, pristatymą, ataskaitą, nuolatinį vertinimą už dalykišką aktyvumą paskaitose, seminaruose ir pratybose bei kt. Galutinis pažymys susideda iš dalyko programoje nustatyto dydžio kaupiamojo vertinimo sudedamosios (studento sukauptos) dalies ir egzamino.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų universitetinių studijų dalykų apimtis 18 kreditų.
Matematika, Filosofija, Profesinė užsienio kalba.
Studijų krypties dalykų apimtis 198 kreditai.
Apskaitos pagrindai, Studijų įvadas, Mikroekonomika, Makroekonomika, Įmonių mokesčiai, Ekonominė statistika, Finansų pagrindai, Specialybės kalba, Rinkodaros pagrindai ir rinkos tyrimai, Asmeniniai finansai, Inovacijų ekonomikos pagrindai, Matematiniai metodai ekonomikoje ir versle, Ekonominė politika, Ekonometrija, Tarptautinė ekonomika, Paslaugų ekonomika, Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai, Ekonominių sprendimų modeliavimas ir prognozavimas, Elektroninio verslo valdymas, Tinklaveikos ekonomika, Pridėtinės vertės kūrimas ir vertinimas, Inovacijų finansavimo modeliai, Verslo inovacijų valdymas, Draudimo ekonomika, Rinkodaros inovacijos ir neuromarketingas, Kūrybiškumo ekonomika, Finansinių investicijų ir investicinių projektų valdymas, Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla, Verslo rizika.
Praktika (18 kreditų), atliekama verslo įmonėse, programos dalininkų bei socialinių partnerių įmonėse, pagal mainų ir kitas tarptautines programas, bendradarbiavimo sutartis – užsienio organizacijose.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje galima pasirinkti 4 dalykus 24 kreditų (alternatyviai iš programoje siūlomų 8 dalykų), be to, galima laisvai pasirinkti vieną dalyką (6 kreditai) iš MRU kitose studijų programose dėstomų dalykų (pateiktas MRU laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas) arba rinktis išklausyti studentui reikalingą dalyką kitoje studijų įstaigoje, kurios kreditai gali būti užskaityti universitetinėse studijose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galės tapti profesionaliais ekonomistais, analitikais. Galės būti ne tik tyrimų vykdytojai, bet ir iniciatoriai, projektų vadovai. Taip pat absolventai galės kurti verslo sistemų modelius, siūlyti ir testuoti naujas veiklas/produktus/paslaugas remiantis įgytomis ekonominėmis bei inovacijų žiniomis. absolventai galės testuoti ekonominius kintamuosius inovacijų kontekste, kas suteiks jiems konkurencinį pranašumą ne tik Lietuvos, bet ir Europos darbo rinkoje, nes tam, kad darbuotojai galėtų integruotis į greitais besikeičiančią ekonomikos situaciją, jie turi gebėti priimti ne tik standartinius, bet ir inovatyvius problemų sprendimus. Be to, gebės, steigti, administruoti ir valdyti verslo ir viešojo sektoriaus įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Įgijusiesiems Ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, MRU siūloma studijuoti Finansų rinkų, Tarptautinės prekybos, Verslo sistemų ekonomikos magistro studijų programose arba rinktis magistro studijas kituose Lietuvos ar užsienio šalių universitetuose.