Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baltijos šalių istorija (anglų k. - Baltic History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus aukštos kvalifikacijos istorijos specialistus, gebančius efektyviai taikyti įgytas žinias bei pažintinius ir praktinius gebėjimus; konkuruoti humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų darbo rinkoje, formuoti universalią atsakingą ir visuomeniškai aktyvią asmenybę
Studijų rezultatai:
Dalykinės žinios:
1. Suteikiamos žinios apie Europos ir Baltijos regiono socialinę, politinę, kultūrinę ir karinę istoriją; Baltijos regiono mentalinę geografiją; Rytų ir Vakarų Prūsijos, Mažosios Lietuvos istoriją, nacionalizmo raidą ir modernios visuomenės Vidurio Rytų Europos ir Baltijos regione formavimosi procesas procesai.
Pažintiniai gebėjimai:
1. Gebėjimas taikyti sistemines europinius standartus atitinkančias žinias iš Europos ir Baltijos regiono istorijos raida nuo viduramžių iki mūsų dienų; istorinių, politinių ir kultūrinių procesų suvokimas; kritinis ir analitinis tarpdalykinis mąstymas; istorijos mokslo krypties metodologinė kompetencija; regioninės specifikos suvokimas, saugumo politikos ir karo istorijos specifikos suvokimas.
Praktiniai gebėjimai:
1. Parengti mokslinį darbą ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą, interpretuoti ideologinius, politinius ir kultūrinius procesus; analizuoti mokslinius tekstus; lyginti ir analizuoti istorinius procesus kitų Europos valstybių ir Baltijos regiono šalių kontekste.
Perkeliamieji gebėjimai:
1. Gebėjimas reaguoti ir priimti būtinus sprendimus, taikantis prie besikeičiančios darbo rinkos poreikių.
Gebėjimas integruoti įvairių mokslo sričių faktus į vieningą sistemą, struktūriškai juos analizuoti;
pasiekiamos socialinės ir humanistinės kompetencijos, būtinos konstruktyviam bendravimui ir bendradarbiavimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus darbas
Referatas
Konsultacijos
Diskusija
Praktikos
Šaltinių ir istoriografijos analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (seminaru, individualiu darbu, referatu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu – baigiamojo magistro darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Baltijos regionas: mentalinės geografijos sampratos ir erdvinė vaizduotė
Lietuvos ginkluotos gynybos problemos tarpukariu Baltijos šalių kontekste
Baltijos jūros regiono karo istorija XVI-XIX a.
Lietuvos ir Rusijos santykiai 1918–1940 m.
Rytų ir Vakarų Prūsijos istorijos problemos XVI–XX a.
Visuomenė ir konfesiniai procesai LDK XV–XVI a.
Karo minties ir karybos istorija
Nacionalizmas ir moderni visuomenė Vidurio Rytų Europos bei Baltijos regionuose XIX–XX a. pradžioje
Nacionalizmas Vokietijos istorijoje
Žydų istorija Baltijos regione ir Vidurio Rytų Europoje
Holokausto istorija Rytų Europoje
Pirmasis pasaulinis karas: Europos Rytų perspektyva
Kryžiaus žygiai Baltijos regione: ideologija ir praktika
Fortifikacijos istorija
Mikroistorija: metodologija ir tyrimai
Mokslinis darbas 1
Mokslinis darbas 2
Mokslinis darbas 3
Baigiamasis magistro darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nuo kituose Lietuvos universitetuose siūlomų II pakopos studijų programų ši skiriasi tuo, kad įgalina į svarbiausius Lietuvos istorijoje vykusius pokyčius pažvelgti plačiame Baltijos jūros regiono kontekste bei orientacija į karos istorijos dalykus Paskaitų metu daugiausia dėmesio skiriama analizuoti Lietuvos ir Baltijos jūros regiono istorijos klausimus ankstyvaisiais naujaisiais (XVI–XVIII a.) ir naujausiais laikais (XIX–XX a.), ypač fundamentaliuosius konfesionalizacijos ir nacionalizmo epochose regione vykusius pokyčius, karo istorijai Baltijos regione
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programą suteikiamos plačios ir gilios žinios apie Baltijos regiono istorijos raidą (nuo viduramžių iki mūsų laikų), orientuojantis į specifines šio regiono problemas ir istorinę patirtį. Paruoštas specialistas geba teoriškai ir praktiškai analizuoti viduramžių ir moderniųjų laikų istorinius įvykius, turi gerų metodinių ir teorinių pagrindų bei įgūdžių ir karo socialinės ir politinės istorijos srityse, taip pat gerai suvokia regioninę specifiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas Klaipėdos universitete arba kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose ir užsienio universitetuose.