Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aeronautikos inžinerija (anglų k. - Aeronautical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX060

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470716

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos aviacijos mechanikos specialistus, turinčius tarpdalykinių ir naujausių aeronautikos inžinerijos krypties žinių ir gebančių projektuoti orlaivių vidaus įrengimo ir tobulinimo pakeitimus derinant techninius sprendimus su gamintojo institucija, taikant inžinerinių mokslų metodus, vykdant tarpdalykinius tyrimus, planuoti bei vadovauti vykdantiems orlaivių techninės priežiūros darbus, mokytis visą gyvenimą siekiant veikti globalioje aeronautikos inžinerinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
Žinos, supras ir mokės kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, aeronautikos inžinerijos studijų krypties principus ir gebės juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
Žinos ir kritiškai vertins naujausius inžinerijos srities pasiekimus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
Gebės ištirti naujų aviacijos inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.

Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę:
Gebės spręsti nestandartines, neišsamiai apibūdintas problemas, įžvelgti standartines ir nestandartines aeronautikos inžinerines problemas, jas aiškiai formuluoti, taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams aeronautikos inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.

Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines aviacijos mechanikos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias aviacijos mechanikos inžinerines idėjas bei metodus, priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis.

Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais, išmanys etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Holistiškai (visapusiškai) supras aeronautikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą, labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas naudojant CAD.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VGTU siūlomų sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventai turės tarpdalykinių ir naujausių aeronautikos inžinerijos krypties žinių ir gebės projektuoti orlaivių vidaus įrengimo ir tobulinimo pakeitimus derinant techninius sprendimus su gamintojo institucija, taikant inžinerinių mokslų metodus, vykdant tarpdalykinius tyrimus, planuoti bei vadovauti vykdantiems orlaivių techninės priežiūros darbus, mokytis visą gyvenimą siekiant veikti globalioje aeronautikos inžinerinėje aplinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijų programą absolventai galės dirbti mokslinį – tiriamąjį, projektinį darbą, dirbti techniniais specialistais, aviacinių įmonių techninių padalinių vadovais, projektų vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti mechanikos inžinerijos arba transporto inžinerijos krypties doktorantūroje.