Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicininė inžinerija (anglų k. - Biomedical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Bioinžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Biomechanika_MA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211EX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Taikant integruotą ir tarpdalykinį požiūrį gilinti absolventų žinias formuojant svarbiausių šiuolaikinių problemų supratimą inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų sandūroje, ir parengti specialistus, kurie baigę studijų programą įgytų potencialą gerinti sveikatos paslaugų kokybę taikant inžinerinių mokslų metodus, inovatyvias technologijas ir vykdant tarpdalykinius tyrimus.

Studijų rezultatai:
Žinios:
Įgis mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių, gebės taikyti sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo metodus.
Žinos ir kritiškai vertins naujausius pasiekimus biomedicininės inžinerijos srityje.
Gebėjimas tirti:
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
Gebės tirti naujų ir atsirandančių technologijų pritaikymo ypatumus biomedicinos inžinerijos mokslo srityje.
Inžinerinė analizė:
Gebės kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, pagrįsti sprendimus bei numatyti jų galimą poveikį.
Gebės konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus.
Gebės taikyti įgytas tarpdalykines žinias ir supratimą sprendžiant specifines biomedicininės inžinerijos srities problemas.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Išsamiai supras taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus globaliniame, ekonominiame, aplinkos ir visuomenės kontekste.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai;
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Biomechaninių sistemų dinamika, Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai, Biosignalų analizė ir atpažinimas, Biologinių skysčių mechanika, Informacinės sistemos medicinoje, Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai, Reabilitacijos inžinerija, Audinių inžinerija ir regeneracinė medicina, Medicinos patalpų inžinerinės sistemos, Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne mažiau kaip 3 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Programa yra tarpkryptinė
2. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti socialinės ir mokslinės aplinkos poreikiais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, medicinos bei reabilitacinės technikos projektavimo ir gamybos įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, tęsti studijas doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.