Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbo ir organizacinė psichologija (anglų k. - Work and Organizational Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6281JX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470313

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tiklas yra parengti aukštos kvalifikacijos psichologus-konsultatus organizacijoms. Specialistai turi turėti gilias teorines žinias ir praktinius gebėjimus darbo, personal ir organizacinės Psichologijos srityse, galintys atlikti įvertinimą bei reikalingas intervenijas skatinančias organizacijos veiklos efektyvumą bei personal gerovę.
Studijų rezultatai:
Asmeninio tobulėjimo motyvacija, siekis mokytis visa gyvenima, konstruoti savo profesinę veiklą remiantis aukščiausiais profesiniais ir etiniais standartais.

Dirbti komandoje ar vadovauti komandai vykdant profesines užduotis. Gebėti efektyviais komunikuoti su organizacijai priklausančiais ir nepriklausančiais asmenimis. n.

Gebėti operuoti pagrindinėmis darbo ir organizacinės Psichologijos sąvokomis, integruoti įvairių mokslų mintis į darbo ir organizacinės Psichologijos kontekstą. Gebėti diskutuoti apie šiuolaikines darbo ir organizacinės Psichologijos mokslinių tyrimų tendencijas nacionaliniame, europiniame ir pasauliniame lygmenyje.

Gebėti nustatyti psichologinius veiksnius asmeniniame, grupiniame ir organizaciniame lygmenyje bei įvairiame taprkulturiniame kontekste. Sugebėti kurti problem spendimo planą.

Gebėti įvardinti ir pasirinki atitinkamus metodus žmogiškų išteklių vadybos gerinimui ir organizacinių sistemų vystymui. .

Gebėti savarankiškai pasirinkti, kurti ar naudoti diagnostines primones psichologiniams fenomenams, pasireiškianties organizaciniame kontekste, įvertinti. Gebėti spręsti sudėtingas problemas.

Gebėti kurti ir įgyvendinti intervencijas ir mokymus. Daryti tai kūribingai, profesionaliai ir etiškai, taikyti psichologinio konsultavimo įgūdžius, vertinti intervencijos bei konsultavimo efektyvumą, pateikti grįžtamąjį ryšį padedantį siekti organizacinių tikslų bei didinti darbuotojų gerovę.

Gebėti pagristi ir formuluoti psichologinio tyrimo problemas, sudaryti tyrimo planą, rinkti ir analizuoti duomenis remiantis etikos kodeksu, plėsti mokslines žinias darbo ir organizacinės Psichologijos srityje pokyčių kontekste.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminės paskaitos, grafinė vizualizacija, grupinis mokymasis, savarankiška literatūros analizė, į problemą orientuotas mokymasis, diskusijos, stebėjimas, atvejo analizė, projektinė veikla, vaidmeninis žadiimas, dienoraštis, video medžiagos analizė, portfolio.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
žodiniai pristatymai, užduotys raštu, stebėjimo aprašymas, portfolio, esė, projektinė veikla, kritinė literatūros apžvalga, dienoraščiai.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Darbo/industrinės ir personalo Psichologijos pagrindai
Organizacijų teorija ir psichologija
Darbo sveikatos psichologija ir darbinės veiklos kokybė
Tyrimo metodai ir duomeų analizė
Įvertinimo metodai darbo ir organizacinėje psichologijoje
Organizacinė komunikacija
Personalo planavimas, atranka ir vystymas
Etika ir vertybės darbo ir organizacinėje psichologijoje
Konsultavimas darbo ir organizacinėje psichologijoje
Oranizacijos vystymas ir inovacijos
Praktika
Magistro darbas I, II, III

Specializacijos:


Studento pasirinkimai:
Alt. 1. Sveikata ir saugumas darbe
Alt. 1. Vadovavimo psichologija

Alt. 2. Darbo rinkos ekonomika
Alt. 2. Derybų organizacijos psichologija
Alt. 2. Groupiniai procesai ir komandos vystymas

Alt. 3. Darbo motyvacija
Alt. 3. Virtualus ir mobilus darbas
Alt. 3. Projektų vadyba

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė programa sudaro galimybes gauti darbo ir organizacinės Psichologijos žinių tarptautiniame kontekste. Dalis studijų yra numatoma įgyvendinti kitoje šalyje, tai padės studentams praplėsti savo akiratį bei ugdyti kompetencijas, padedančias dirbti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse bei užsienio organizacijose. Vienas iš svarbiausių programos bruožų yra tas, kad programa yra sudaryta remiantis pagrindinių Europos psichologu organizacijų rekomendacijomis: Europos Psichologų Asociacijų Feredacijos
(European Federation of Psychology Association EFPA) ir Europos Darbo ir Organizacinės Psichologijos profesorių tinkle European Network of Work and Organizational Psychology Professors (ENOP).