Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba (anglų k. - Environmental technologies and management)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

112
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos inžinerijos magistrą, turintį žinių apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos apsaugos technologijas ir jų valdymą, gebantį surinkti reikalingą sprendimų priėmimui informaciją, planuoti tyrimus ir vertinti jų rezultatus, parinkti aplinkos taršos mažinimo priemones atsižvelgiant į techninius, socialinius, komercinius ir aplinkosauginius reikalavimus, sudaryti teorinius modelius bei pritaikyti matematinę analizę ir modeliavimą, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, švarios gamybos koncepciją.
Žinos apie gaminio būvio ciklą, medžiagų ir energijos balansą, darnų aplinkos vystymąsi, aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir principus.
Gebėjimas tirti:
Gebės atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam- vadybiniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, gebės kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
Inžinerinė analizė:
Gebės analizuoti bei vertinti aplinkoje vykstančius procesus bei jų tarpusavio sąveikas tarpkryptiniais aspektais.
Gebės panaudoti savo žinias ir novatoriškus metodus, praktiniams inžineriniams-vadybiniams uždaviniams spręsti pritaikant ir sudarant teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą planuoti aplinkosauginių sprendimų priėmimą, atsižvelgiant į techninius, socialinius, sveikatos, saugos, aplinkosaugos, komercinius ir kitus reikalavimus.
Gebės priimti inžinerinius vadybinius sprendimus, susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą teršalų sklaidos modeliams sudaryti ir pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę ir eksperimentus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebės būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai ir palaikys savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Supras projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais bei gebės bendrauti su tikslinėmis grupėmis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklalapyje.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš siūlomų VGTU.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įgyti gebėjimai taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užtaršą bei ieškant sprendimų būdų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gali sėkmingai dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms doktorantūroje – tiek VGTU, tiek kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01