Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomikos inžinerija (anglų k. - Economics Engineering)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti ekonomikos bakalaurus, gebančius pažinti ekonominius procesus sisteminiu ir dinaminiu požiūriu, vertinti juos ir numatyti šių reiškinių padarinius organizacijos, ūkio sektoriaus, šalies ir tarptautiniu lygiu; taikyti ekonominių sistemų veikimo ir ekonomikos inžinerijos žinias ir įgūdžius, pritaikant socialinių ekonominių problemų sprendimui praktikoje, tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių bei daugiadisciplininių sričių studijas ir tyrimus; sudarant palankias sąlygas verslui kurti ir plėtoti, taip prisidedant prie socialinės, ekonominės ir technologinės šalies plėtros.
Studijų rezultatai:

Įgis ekonomikos, ekonomikos inžinerijos bei gretutinių mokslų žinias, supras ekonomikos mokslo objektą, turinį, dėsningumus ir modelius, ekonomikos teorijos ir praktikos ryšį;

Sugebės pritaikyti pagrindines ekonomikos teorijos, ekonomikos inžinerijos žinias mokslinėje taikomojoje bei praktinėje veikloje, atliekant ekonominių problemų analizę bei formuojant pagrįstus argumentus jų sprendimui;

Gebės rinkti ir analizuoti duomenis bei sisteminti informaciją, vertinant pagrindinius ekonomikos ir verslo dėsnius;

Gebės identifikuoti ir apskaičiuoti ekonominius rodiklius, atlikti jų analizę, nustatyti jų tarpusavio ryšį, prognozuoti, tiriant ekonominius reiškinius bei procesus tiek mikro, tiek makro lygiu;

Įsisavins inovatyvius kiekybinių duomenų apdorojimo metodus ir programas (SPSS, R programa, programavimas Python, SAP ir pan.) bei sugebės juos pritaikyti ekonominių procesų analizei;

Gebės atlikti kompleksinį taikomąjį tyrimą, ekonominių ir inžinerinių procesų vertinimą, pasitelkiant ekonomikos teorijų žinias bei pagrindžiant empirinių tyrimų rezultatais;

Gebės suformuoti empiriniais rezultatais pagrįstus sprendimus bei argumentuotai juos pristatyti raštu, žodžiu ar vaizdine forma;

Gebės atsakingai vykdyti įvairią projektinę, kūrybiškumu, saviraiška grindžiamą veiklą, sprendžiant ekonomikos problemas;

Gebės savarankiškai mokytis, organizuoti ir planuoti savo veiklas, kritiškai vertinti ir priimti atitinkamus sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip probleminis dėstymas, probleminis pokalbis pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, diskusijos, prezentacijų pristatymai, rašto darbų rengimas, kursinių darbų, kompleksinių projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas (komandinis darbas), minčių lietus („smegenų šturmas“), minčių, sąvokų ir žinių žemėlapiai, ekspertų metodas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos, kursiniai projektai/darbai, kompleksiniai projektai ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus.
Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.
Sandara:
Programos vykdymui nuolatine forma iš viso numatyti 52 studijuojami dalykai, iš jų 2 praktikos (pažintinė ir profesinės veiklos) ir baigiamasis darbas. Numatytas tolygus krūvio pasiskirstymas semestrais nuolatinėse studijose, t. y. 6-7 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 30 kreditų per semestrą. Studijų dalykai išdėstyti nuosekliai, nuo bendrųjų, reikalingų kitiems dalykams studijuoti, einant prie specializuotų ir pasirenkamų dalykų. Privalomus dalykus sudaro dalykai, būtini tolimesnėms studijoms bei praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atitinkamų dalykų žinias, naudingas pasirenkant profesinę veiklą.
Plačiau galima pasižiūrėti VGTU informacinėje sistemoje:
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/studiju-programu-paieska/86766?pid=118479#Studij%C5%B3%20dalykai

Specializacijos:
Investicijų ekonomika ir Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Studento pasirinkimai:
Studentai gali studijuoti net 3 užsienio (anglų, prancūzų ir vokiečių) kalbas, taip pat pasirinkę gilintis į tokius dalykus kaip sociologija, tarpkultūrinė komunikacija, regiono ekonomika (Kinija, Rusija ir kitos NVS šalys, Šiaurės šalys), rinktis dar 2 dalykus iš universiteto siūlomo plataus laisvai pasirenkamų dalyko rinkinio.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta rengti ekonomikos specialistams, turintiems platų požiūrį į nūdienos ekonominius reiškinius, mokslo ir technologijų plėtrą, technikos pažangą, į žinių visuomenės formavimosi bei internacionalizavimo, Europos Sąjungos raidos procesus ir prioritetus. Taip pat tiems, kurie nori aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonomikos inžinerijos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Ekonomikos inžinerijos studijose suteikiama ekonomikos, ekonominio valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinių bei integruoto jų taikymo gebėjimų ir įgūdžių. Tokia žinių, gebėjimų ir įgūdžių koncentracija būtina sprendžiant tarpusavyje susipynusias socialines, ekonomines, ekologines, politines, mokslo ir technologijų pažangos, globalizacijos ir integracijos bei kitas problemas. Studijų programa leidžia ne tik išsamiai pažinti, bet ir kiekybiškai išmatuoti nagrinėjamus procesus, projektuoti, kaip sukurti vertę ir didinti visuomenės gerovę. Ekonomikos inžinerijos klausimai sprendžiami kuriant valstybės ekonominę strategiją, projektuojant ir valdant verslo įmones, didinant viešųjų įstaigų, tarptautinių organizacijų konkurencingumą.

Išskirtinis programos ypatumas ir privalumas yra tas, kad visi studijuojami dalykai parengti taikant 3 ir 6 ECTS kreditų struktūrą, siekiant subalansuoti studijuojamų dalykų apimtis ir suteikiant lankstesnes galimybes išvykti studijoms į užsienį pagal Erasmus+ programą.
Kitas išskirtinis naujos programos bruožas yra tas, kad studijuojantiems siūlomi modernūs tiek bendrieji, tiek ir specialieji dalykai, skirti ugdyti gebėjimus profesinėje veikloje naudotis informacinėmis technologijomis. Tai tokie dalykai kaip programavimas Python, didžiųjų duomenų analizė, ekonometrija, ekonominis prognozavimas, skaitmeninė, tinklo, kūrybos ekonomika, pramonės ekonomika, regiono (regionų (Kinijos, Rusijos ir kt. NVS šalių, Šiaurės šalių) ekonomika, ES ekonominė politika ir kt., šiuolaikinių kompiuterinių programų integravimas mokymo procese (SPSS, SAP).
Dar vienas programos privalumas – galimybė mokytis 3 užsienio kalbas (anglų, vokiečių ir prancūzų).

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galimybė įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose (pavyzdžiui, tokiose kaip Cognizant; Technopolis; Euromonitor International; Mars Lietuva; Bentley Systems; Adform; Thermo Fisher Scientific; Circle K Lietuva; LIDL Lietuva; Maxima LT; Rimi Lietuva; UAB Rivona; paslaugų centrai: Barclays, Western Union Processing Lithuania; Danske Bank, NASDAQ, bankai: SwedBank, SEB Bank, Luminor; valstybinės ir viešosios institucijos: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Investuok Lietuvoje; Versli Lietuva; INVEGA; Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos; ambasados; Europos sąjungos institucijos ir kt.).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi galimybę tęsti studijas magistrantūroje.