Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dalyko pedagogikos, religijos studijų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Course Pedagogy, Bachelor of Religious Studies

Valstybinis kodas

KVALLAIP00609

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Religijos mokslų bakalauro laipsnis ir katalikų tikybos mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti katalikų tikybos mokytojo darbą. Asmuo, įgijęs religijos mokslų bakalauro laipsnį ir katalikų tikybos mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti skelbti savo tikėjimą ir savo gyvenimu jį liudyti, perteikti religines žinias įvairaus amžiaus mokiniams, skleisti krikščioniškąją moralę, integruoti mokyklinį religinį ugdymą su ugdymu parapijose bei kitose religinėse bendruomenėse, dalyvauti labdaros projektuose, remti žmones bei bendruomenes, kuriems reikalinga pagalba, organizuoti popamokinę veiklą, religinius renginius, šventes, išvykas, integruoti kitų dalykų pamokose mokinių įgytas žinias ir gebėjimus į tikėjimo ir doros ugdymą, rengti ugdymo planus, individualiąsias programas, sudaryti galimybes mokiniams ir visuomenei pažinti katalikų tikėjimą ir krikščioniškosios moralės pagrindus; - žinoti katalikų tikėjimo ir krikščioniškosios moralės pagrindus, ugdymo planų ir individualių programų rengimo metodikas, mokomosios medžiagos parinkimo bei pritaikymo principus, pedagogikos, sociologijos ir psichologijos mokslų pagrindus, filosofijos principus; - mokėti bendradarbiauti su parapijomis, kitomis katalikų ir kitų religijų bendruomenėmis, netikinčiais žmonėmis, švietimo institucijomis, mokinių šeimomis, visuomene, dirbti atsakingai, sąžiningai, organizuoti savo darbą. Religijos mokslų bakalauro laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal katalikų tikybos bakalauro studijų programą. Norintiems siekti religijos mokslų bakalauro laipsnio ir tikybos mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei krikščionišką vertybinę orientaciją. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti katalikų tikybos mokytoju nėra pripažįstami. Įgiję religijos mokslų bakalauro laipsnį ir katalikų tikybos mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, parapijose, evangelizaciniuose jaunimo, šeimos centruose, papildomo ugdymo įstaigose.