Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybos inžinerijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Production Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00396

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Gamybos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti inžinieriaus technologo, gamybos vadovo darbą mašinų gamybos apdirbimo arba rinkimo įmonėje, dėstytojo darbą kolegijose, asistento darbą universitetuose arba mokslinio bendradarbio darbą tam tikros krypties mokslinių tyrimų institute arba universitete. Asmens, įgijusio gamybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį, kompetencijos. Funkcinės kompetencijos: – gebėti įvertinti mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, parinkti tinkamiausius tyrimų metodus ir priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti, projektuoti ir valdyti įmonės technologinius procesus. Pažintinės kompetencijos: – žinoti šiuolaikines mašinų gamybos technologijos tendencijas, tradicinių ir netradicinių apdirbimo metodų galimybes, matematinių modelių sudarymo ir optimizavimo pagrindus, eksperimento planavimo teoriją, ekonomikos pagrindus, kompiuterinių technologijos projektavimo ir gamybos procesų planavimo programų galimybes. Bendrosios kompetencijos: mokėti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai dirbti bei greitai organizuoti darbą, kvalifikuotai bendrauti su kolegomis. Gamybos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal pramonės inžinerijos studijų programą. Norintiems siekti pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti gamybos, pramonės arba mechanikos inžinerijos bakalauro arba inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį. Bendrąja tvarka taip pat priimami asmenys, įgiję kitos studijų krypties bakalauro laipsnį ir baigę papildomas studijas bei gavę pažymėjimą, leidžiantį dalyvauti konkurse į pramonės inžinerijos magistrantūros studijų programą. Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti inžinieriumi technologu, dėstytoju arba moksliniu bendradarbiu nėra pripažįstami. Įgiję pramonės inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti mašinų gamybos įmonėse gamybos paruošimo, organizavimo ir valdymo srityje, mokslinių tyrimų institutuose, universitetuose ir kolegijose, taip pat Ūkio ministerijoje, personalo mokymo centruose arba toliau tęsti mokslus technologijos mokslų srities doktorantūroje.