Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Jungtinis tarptautinio verslo profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Joint Degree of Professional Bachelor in International Business

Valstybinis kodas

KVALLAIP00229

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Jungtinis Tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint kurti tarptautinį verslą, dirbti Lietuvoje įsteigtose tarptautinėse įmonėse ir užsienio šalių tarptautinėse verslo įmonėse vidutiniojo ir aukštesnio lygio vadovais, projekto vadovais, vadovauti įmonėms. Asmuo, įgijęs jungtinį Tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, " geba įvertinti tarptautinio/pasaulinio verslo aplinką, supranta pagrindinius verslo veiksnius, funkcines tarptautinės įmonės veiklas ir ryšius tarp jų, geba analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis, esamą įmonės verslo būklę, suvokia tarptautinės rinkos ypatumus, geba taikyti rinkodaros, kokybės vadybos principus, rengti ir įgyvendinti tarptautinio verslo planus, projektus, plėtros strategiją, taikyti inovacijas; geba nustatyti problemas, susijusias su kultūra ir etika, veikiant tarptautinėje erdvėje, geba valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius, suburti tarptautinę darbuotojų komandą ir jai vadovauti, motyvuoti skirtingų kultūrų darbuotojus ir organizuoti jų profesinės veiklos vertinimą, sugeba palaikyti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, bendrauti ir vykdyti dokumentų valdymą viena europos užsienio kalba. " žino verslo kūrimo, organizavimo principus ir būdus Europoje ir kituose pasaulio kontinentuose, įvairius tarptautinės konkurencijos tipus, tarptautinių įmonių steigimo tvarką, veiklos strategijos formavimo principus; tarptautinių komercinių santykių reguliavimo būdus, rinkos tyrimo metodus, reikalavimus tarptautinio verslo plėtros planui ir projektui rengti, įmonės veiklai taikomus tarptautinius kokybės valdymo standartus, darbuotojų vadybos pagrindus, motyvacijos teorijas, darbo apmokėjimo formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, tarptautinės prekybos taisykles ir verslininkystės sistemą, tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas; " geba kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, moka naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą veiklos sritį, savarankiškai priimti sprendimus, vadovauti ir tinkamai organizuoti darbą, moka planuoti ir valdyti laiką, generuoti naujas idėjas ir kūrybiškai jas įgyvendinti, efektyviai, etiškai ir profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti, geba dirbti multikultūrinėje komadoje ar tarptautiniame kontekste, turi gerus užsienio kalbos, skaičiavimo, tyrinėjimo, informacijos valdymo įgūdžius, siekia technologinės kultūros. Jungtinį Tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal jungtinę Tarptautinio verslo studijų programą. Norintiems siekti jungtinio Tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą, geras anglų kalbos žinias. Asmuo, įgijęs jungtinį Tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali kurti tarptautinį verslą, dirbti vidutiniojo ir aukštesnio lygio vadovais, projektų vadovais Lietuvos Respublikoje veikiančiose tarptautinėse (bendrose su užsienio kapitalu) verslo įmonėse, užsienio šalių verslo įmonėse, ypatingai tų šalių, kuriose studentai studijuoja pagal jungtinę Tarptautinio verslo studijų programą.