Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos (anglų k. - Cartography and Geographic Information Systems)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450532

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti specialistus, gebančius profesionaliai ir savarankiškai kurti kartografinius kūrinius, analizuoti, apdoroti ir vizualizuoti įvairaus pobūdžio geografinę informaciją taikant geografinės informacijos sistemas, ypatingą dėmesį skiriant erdvinei kartografinei analizei ir pateikčiai bei suteikiant būtinų žinių tolimesnėms antrosios pakopos studijoms.
Studijų rezultatai:
- turės žinių apie gamtos ir visuomenės reiškinių tyrimo metodus, geografinės informacijos sistemas, geografinės informacijos gavimą, jos analizę bei interpretavimo metodus, naujausių tyrimų metodų taikymą, optimalų grafinį tyrimo rezultatų pateikimą;
- gebės organizuoti, vykdyti ir koordinuoti kartografavimo, geografinės informacijos sistemų kūrimo darbus ir pačių sistemų projektavimą, savarankiškai vykdyti erdvinių reiškinių stebėjimus, sistemingai kaupti duomenis apie juos;
- gebės analizuoti ir apibendrinti, suvokti teorinius ir metodologinius principus, supras naujus mokslinius darbus ir mokslo krypčių raidą;
- gebės racionaliai vertinti visuomenės ir gamtos sąveiką, priimamus sprendimus, dirbti ir adaptuotis dinamiškose bei naujose situacijose, dirbti komandoje, derinti asmeninius ir kolektyvinius siekius, įgis laiko tvarkymo, organizacinių, savarankiško studijavimo įgūdžių, gebės bendrauti ir vadovauti;
- gebės formuluoti argumentus, susirasti informaciją, naudotis oficialiais dokumentais praktinėje veikloje, turės informacinių technologijų naudojimo įgūdžių, gebės pateikti visuomenei praktinius savo darbo rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos - į studentus orientuotas koncentruotas žinių pateikimas, akcentuojantis dėstytojo darbą).
Pratybos - bendras studento ir dėstytojo darbas, pagrįstas konkrečiomis užduotimis, problemų sprendimu ir grupiniu darbu, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą).
Savarankiškas darbas, apimantis studento atliekamą literatūros analizę, užduočių atlikimą, pagrįstą moksliniais tyrimais.
Praktikos - bendras studento ir dėstytojo darbas, pagrįstas įžvalgomis, mokymusi darbo vietoje, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Konkrečių individualių užduočių atlikimo įvertinimas.
Individualaus savarankiško tyrimo pristatymo įvertinimas.
Grupinių užduočių atlikimo ir pristatymo įvertinimas.
Kontrolinių rašto darbų įvertinimas.
Referatų turinio ir pristatymo įvertinimas.
Kursinio darbo rengimo, rezultatų ir pristatymo įvertinimas.
Egzamino klausimų įvertinimas.
Mokomųjų praktikų ataskaitų vertinimas
Bakalauro baigiamojo darbo atskirų struktūrinių dalių, darbo rengimo proceso, darbo visumos ir pristatymo įvertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 190 kreditų. Juo sudaro šie dalykai (visi po 5 kreditus, išskyrus bakalauro baigiamąjį darbą – 15 kreditų).
Studijų dalykus sudaro Įvadas į kartografiją ir geografines informacijos sistemas, Dalykinė anglų kalba (I ir II dalys), Matematika, Loginiai metodai geografijoje, Kartografijos pagrindai, Geodezijos ir topografijos pagrindai, Mokomosios praktikos (II, IV ir VI semestrai), Geografinių informacinių sistemų projektavimo pagrindai, Geomorfologija, Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija, Kraštovaizdžio geografija, Meteorologijos pagrindai, Hidrologijos pagrindai, Modernioji kartografija, Teminė kartografija, Geografinių duomenų redagavimas, Kursinis darbas, pasirenkamasis dalykas (Atviro kodo geografinės informacinės sistemos arba PYTHON programavimo pagrindai), Kadastrai ir registrai, Lietuvos vandenų geografija, Nuotoliniai tyrimų metodai, Interneto technologijos ir mobiliosios geografinės informacijos sistemos, Mokslinis pranešimas, Žemėtvarka ir žemės valdymo geografinės informacijos sistemos, Erdvės komponentų analizė taikant geografines informacijos sistemas, Kartografinė generalizacija, Modeliavimas naudojant unifikuotą modeliavimo kalbą, Kompiuterinės grafikos sistemos ir algoritmai, Interneto geografinių informacijos sistemų programavimas, Aerometodai, Geografinės informacijos vadyba, Geografinės informacijos etika ir teisė, Žemėtvarkos teisiniai pagrindai, Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studento pasirinkimai: (6 dalykai po 5 kreditus)
Atviro kodo geografinės informacinės sistemos (5 kreditai), PYTHON programavimo pagrindai (5 kreditai), Globalioji ekologija (5 kreditai), Lietuvos gamtinė ir visuomeninė geografija (5 kreditai), Okeanografija (5 kreditai), Klimatologija (5 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kartografijos ir geografinės informacijos sistemų bakalauro studijų programa yra integrali programa, apimanti tradicinį kartografavimą bei geografinių informacinių sistemų technologijų ir erdvinės informacijos kūrimo, tvarkymo bei analizės metodų įvaldymą. Ši programa yra orientuota į šiuolaikines technologijas, suteikiančias metodologinį pagrindą gamtos ir visuomenės erdvinių struktūrų pažinimui bei informacijos apie juos vizualizavimui ir sklaidai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti kartografinėse ir topografinėse valstybinėse bei privačiose įmonėse, savivaldybių institucijose bei imtis privataus verslo. Jų pareigybės lygmuo – nuo geografinės informacijos sistemų produktų inžinieriaus (specialisto lygmuo) iki kartografo redaktoriaus (vyresniojo specialisto lygmuo). Absolventai studijuos dalykus, leidžiančius įgyti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, išduodamą Nacionalinės žemės tarnybos Matininkų kvalifikacijos egzaminų komisijos.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus kartografijos ir geografinės informacijos sistemų studijas, bus įgyjamas gamtinės geografijos (kartografijos šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, leidžiantis tęsti studijas fizinių (aplinkotyra, gamtinė geografija, informatika, informacinės sistemos), humanitarinių (archeologija), socialinių (visuomeninė geografija, teritorijų planavimas) ir technologinių (informatikos inžinerija, inžinerija, statybos inžinerija) mokslų krypčių magistrantūroje (antroji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.