Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir vokiečių kalbos verslui ir profesijoms (anglų k. - English and German Languages for Business and the Professions)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti tarpdisciplininį išsilavinimą turinčius specialistus, įvaldžiusius verslo diskursą, dalykinę terminiją ir vertimą lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, gebančius teisingai panaudoti profesinį diskursą, suvokiančius kalbos funkcinio adekvatumo ir vertimo atveju funkcinio ekvivalentiškumo panaudojimo aspektus, taip pat išmanančius verslo vadybą ir gebančius prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios globalios aplinkos, gebančius efektyviai veikti intensyvios konkurencijos sąlygomis bendraujant ir bendradarbiaujant keliomis užsienio kalbomis įvairiose tarptautinio verslo organizavimo ir valdymo srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Turi fundamentalių bendrojo išsilavinimo, teorinių lingvistikos, ekonomikos žinių ir supratimą apie verslo vadybą;
2. Geba analizuoti ir taikyti įgytas teorines lingvistikos žinias bei žinias apie verslo diskursą anglų, vokiečių ir lietuvių kalbomis;
3. Žinios apie kalbos vienetus, struktūrą, kalbos lygmenis, raiškos galimybes;
4. Žinios apie kalbotyros mokslo šakas, teksto analizės, interpretavimo ir kūrimo principus, tradicinius ir modernius kalbos tyrimo metodus, jų taikymo galimybes;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
1. Geba vykdyti tyrimus atliekant verslo diskurso lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis analizę;
2. Tiria studijuojamų kalbų stilistinius išteklius, teksto efektyvumo, veiksmingumo, tinkamumo principus, vertimo strategijas, metodus;
Specialieji gebėjimai
1. Geba integruoti fundamentalias tarptautinio verslo komunikacijos žinias profesinėje veikloje;
2. Geba taikyti šiuolaikines virtualias ir skaitmenines technologijas verslo diskurso srityje bendraujant ir bendradarbiaujant tarptautinio verslo srityje;
3. Geba versti dalykinius tekstus lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis raštu ir žodžiu verslo aplinkoje;
Socialiniai gebėjimai
1. Geba analizuoti ir vertinti konkrečias tarptautinio verslo komunikacijos situacijas ir efektyviai pritaikyti sprendimus, atitinkančius šiuolaikinio verslo valdymo ir plėtros procesus;
2. Geba argumentuotai perteikti apibendrintą su verslo diskursu susijusią informaciją taikant šiuolaikinius pasiekimus ir technologijas, taip pat geba kritiškai tokią informaciją įvertinti;
Asmeniniai gebėjimai
1. Geba savarankiškai planuoti savo mokymąsi, pasirinkti tobulinimosi eigą;
2. Geba bendrauti su šalies ir užsienio partneriais planuojant ir įgyvendinant įvairius komercinius verslo projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.
• Teikiamieji metodai: akademinė paskaita, didaktinis pokalbis, demonstravimas (paveikslų, skaidrių, filmo), literatūros naudojimas, orientuoti studentams perteikti mokomąją medžiagą.
• Atgaminamieji metodai: atpasakojimas (raštu, žodžiu); tikrinamasis pokalbis (apklausa, koliokviumas, įskaita, egzaminas), pagrįsti užduotimis ir padeda įvertinti grįžtamąjį ryšį.
• Pratybų metodai seminaruose: kontekstinės pratybos (komentavimas, aiškinimas), kūrybinės pratybos (mokslinių problemų ir hipotezių kėlimas, tikrinimas ir įrodymas), pagrįsti abipusiu dėstytojo ir studento darbu.
• Euristiniai metodai: euristinis pokalbis, diskusija, loginiai įrodymai, minčių lietus, paieškos, skatina studentą aktyviai dalyvauti diskusijose, dalintis patirtimi, lavina kritinį mąstymą.
Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo būdai yra stebėsena, interaktyvūs savitikros ir pažangos testai, žodinė apklausa, darbas pratybų metu, šaltinių ir literatūros analizė, esė pasirinkta tema vertinimas, tyrimo rezultatų apiforminimo (pranešimas, referatas ir kt.) vertinimas, tiriamojo – kūrybinio darbo vertinimas, individualios ir grupinės pateiktys, pasiekimų aplankas, egzaminas. Kiekvienas programos dalykas turi savo vertinimo kriterijus, kurie susiję su konkrečiais studijų siekiniais.
Pasiekimai įvertinami taikant individualų kaupiamąjį vertinimą. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami tarpinių atsiskaitymų metu (atliktų darbų tarpinių įvertinimų svertinis vidurkis). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymių svertinis vidurkis.
Studijų programa baigiama magistro darbo parengimu ir viešu jo gynimu, įvertinant absolvento kompetencijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro trys tikslinės dalys:
• Bendrieji universitetinių studijų dalykai (15 ECTS)
• Studijų krypties dalykai (222 ECTS):
lingvistikos krypties - 132 ECTS,
vadybos krypties – 60 ECTS,
praktika - 15 ECTS,
baigiamasis darbas - 15 ECTS.
• Laisvai pasirenkami studijų dalykai (3 ECTS).
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
9 ECTS studentai gali pasirinkti iš universitete dėstomų dalykų (Laisvai pasirenkamas dalykas, Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1, Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 2)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa tiesiogiai ir/ar integruotai ugdys didžiausiu poreikiu pasižyminčius dalykinius lingvisto ir verslo komunikacijos specialisto gebėjimus: bendrauti raštu ir žodžiu užsienio kalbomis, tiksliai perteikti informaciją iš vienos kalbos į kitą, analizuoti ir kurti tekstus, efektyviai naudotis paieškos šaltiniais, IT ir komunikacinėmis technologijomis, išmanyti verslo diskursą ir gebėti jame efektyviai veikti naudojant užsienio kalbą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai bus puikiai įvaldę verslo anglų ir vokiečių kalbas bei įvairius verslo vadybos ir komunikacijos reiškinius. Dviejų užsienio kalbų (anglų ir vokiečių kalbos) kompetencijos ir verslo vadybos žinios leis dirbti Lietuvos ir bendrose su užsienio šalimis įmonėse, kurių veikla susijusi su tarptautinio verslo kūrimu, valdymu ir plėtra. Taip pat tokie specialistai yra reikalingi įvairių savivaldybių, ministerijų, kitų organizacijų tarptautinių ryšių skyriams. Klaipėdos uosto, transporto ir tarptautinių pervežimų sektoriaus verslo struktūrose šios studijų programos absolventai galės dirbti tose srityse, kur būtinos puikios lietuvių ir kelių užsienio kalbų kompetencijos bei fundamentinės žinios ir supratimas apie verslo vadybą.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra (humanitariniai mokslai, vadyba).