Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Artimųjų Rytų studijos (anglų k. - Middle Eastern Studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Regiono studijos

Studijų krypties šaka

Artimųjų Rytų studijos

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450230

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programa skirta rengti Artimųjų Rytų regiono kultūrų specialistus, gebančius teoriškai, praktiškai ir vertybiškai pažinti ir analizuoti Artimųjų Rytų ir islamiškojo regiono kultūrą ir visuomenę, dalykiškai komunikuoti pasirinkta regiono kalba (arabų, farsi arba turkų), identifikuoti ir spręsti bendras tarpdalykinio požiūrio reikalaujančias problemas vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir verslo institucijose, demonstruojant tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo nuostatas.
Studijų rezultatai:
Žinios apie studijuojamo regiono kultūrą ir visuomenę; regionų kultūros studijų sudėtinių disciplinų pagrindinių sąvokų, metodų ir tarpdisciplininių prieigų išmanymas; pagrindinių studijuojamo regiono kultūros ir visuomenės tyrinėjimų išmanymas; studijuojamo regiono kalbos mokėjimas B2.1-C1.1 lygiu; gebėjimas kritiškai taikyti dalykines žinias apie studijuojamo regiono kultūros ir visuomenės tyrimuose; gebėjimas analizuoti pirminius ir antrinius rašytinius, vaizdinius ir/ar žodinius šaltinius; gebėjimas rengti, rašyti ir pristatyti tiriamąjį darbą; gebėjimas palyginti skirtingose disciplininėse aplinkose gimusias idėjas ir sampratas; gebėjimas dirbti savarankiškai, planuoti ir valdyti laiką, reflektuoti savo pasiekimus ir supratimą; kūrybiškai ir laiku atlikti grupines užduotis; suprantamai ir efektyviai žodžiu pristatyti informaciją, idėjas ir spręstinas problemas žodžiu, atsakyti į klausimus iš auditorijos; aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, analizę grįsti įrodymais ir argumentais; apibendrinti informaciją, įvertinti kritines pastabas ir jų pagrindu formuluoti pagrįstus vertinimus; identifikuoti problemas ir siūlyti jų sprendimų būdus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese naudojami humanitarinių ir „minkštųjų“ socialinių mokslų studijų metodai: paskaitų skaitymas, seminarai, konsultavimas, individualios ir grupinės užduotys, tiriamieji ir praktiniai projektai, el. mokymasis, lauko tyrimai, rašto darbų rašymas, minčių lietus, recenzavimas, išeinamieji užsiėmimai, aplanko metodas, kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi kaupiamojo ir nuolatinio vertinimo metodai. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą, vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Kai kurie studijų dalykai (pvz., Įvadas į Artimųjų Rytų ir islamo studijas ir Užsienio (anglų) kalba) po pirmojo dėstomo semestro gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinė regiono kalba (arabų, farsi, turkų), kitos regiono kalbos ir literatūra (Antra regiono kalba, Klasikinė arabų kalba, Turkų literatūra, Osmanų kalba, Tiurkologijos įvadas, Turkų kalbos vertimas, Turkų kalbos morfologija, Klasikinė persų literatūra,
Islamo literatūros įvadas), Kultūra ir religija (Islamo menas,
Tiurkų tautos Lietuvoje, Ikiislaminė Arabija, Koranistika,
Afrikos religijos: praeitis ir šiandiena), Antropologija ir regiono socialinės studijos (Sociokultūrinės antropologijos pagrindai,
Sociokultūrinės antropologijos metodai, Įvadas į Vidurio Azijos politiką, Socialinės problemos ir iššūkiai Vidurio Azijoje, Įvadas į Užsachario Afrikos studijas, Pokolonijinė Užsachario Afrika); Kitos regiono socialinės studijos (Artimųjų Rytų sociologija, Islamo teisė, Politinis islamas Artimuosiuose Rytuose (anglų k.), Šiuolaikinės Turkijos visuomenės studijos, Įvadas į Azijos politiką ir politines teorijas, Geopolitinių galių didėjimas).
ARS programos studentai praktikas atlieka kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.
Specializacijos:
___

Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis studijų dalykus iš 5 pasirenkamųjų dalykų grupių (A1 dalykai (Pagrindinė regiono kalba), A2 dalykai (Kitos regiono kalbos ir literatūra), B dalykai (Kultūra ir religija), C1 dalykai (Antropologija ir regiono socialinės studijos), C2 dalykai (Kitos regiono socialinės studijos)), gretutines studijas ir/ar laisvuosius dalykus bei BUS dalykus iš Universiteto siūlomo BUS modulių sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje derinamas daugiadisciplininis ir tarpdiciplininis požiūris į regiono studijas, kuris pasireiškia per skirtingų akademinių disciplinų – kalbos ir literatūros, filosofijos ir religijos, istorijos, meno, antropologijos – ir bendrąsias kultūros studijas.
Studijuojamo regiono kalbos studijos sudaro svarbią programos dalį. Taip pat didžioji studijų programos sandaros dalis skiriama pasirenkamųjų, o ne privalomųjų dalykų studijoms. Studentai turi galimybę specializuotis pasirinktoje srityje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Artimųjų Rytų studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.
Tolesnių studijų galimybės:
Artimųjų Rytų studijų programos absolventai gali tęsti studijas kitose antrosios pakopos humanitarinių ir socialinių mokslų srities studijų programose.
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.