Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geologija (anglų k. - Geology)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Geologija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Geology Final study field evaluation report 2023 (1).pdf
VU_Geologijos_vertinimo išvadų nr. SV4-33 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. (1).docx

Valstybinis kodas

6121CX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450532

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos, motyvuotus, savarankiškai ir novatoriškai mąstančius geologijos specialistus gebančius dirbti geologinį ir su juo susijusį tiriamąjį darbą šalies ir tarptautinėse įmonėse, įstaigose ir mokslo institucijose, gebančius kvalifikuotai taikyti šiuolaikines žinias apie Žemę, kaip vientisą sistemą, jos sandarą, sudėtį, geologinius procesus ir jų raidą, gelmių išteklius, jų racionalų panaudojimą ir apsaugą, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos žinias racionaliam vandens išteklių naudojimui, statybų plėtrai ir jų geologinių sąlygų vertinimui, besidomintį geologijos problemomis, siekiantį aukštesnės kvalifikacijos, gebantį išlaikyti profesinę kompetenciją visą gyvenimą trunkančiu mokymusi.
Studijų rezultatai:
Geologijos pirmosios pakopos studijų programos studijų rezultatai – įgytos išsamios geologijos žinios, suformuoti specialieji, asmeniniai ir socialiniai gebėjimai, išugdyti gebėjimai vykdyti tyrimus:
• gebėjimas suvokti Žemės kaip vientisos sistemos, geologinę sandarą ir sudėtį, savybes joje vykstančius geologinius procesus;
• gebėjimas planuoti ir atlikti geologinius tyrimus, apdoroti, analizuoti ir apibendrinti jų rezultatus;
• gebėjimas kritiškai vertinti geologinę informaciją ir duomenis, spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio kokybinius ir kiekybinius uždavinius, analizuoti problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas;
• gebėjimas pažinti Žemės gelmes, analizuoti geologinius procesus sisteminiu požiūriu, gebėjimas suvokti požeminės hidrosferos, vandens ir gruntų sudėtį, sandarą, savybes; suvokti jų pažinimo principus ir būdus, raidą;
• gebėjimas bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis;
• gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje;
• gebėjimas organizuoti savo darbą ir planuoti laiką;
• gebėjimas studijuoti ir nuolatos ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą;
• gebėjimas naudotis informacijos ir duomenų šaltiniais, naudoti informacines technologijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, probleminis mokymas, konsultacijos, diskusijos, įvairaus sudėtingumo lygio seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, projektų ruošimas ir pristatymas, mokomosios lauko praktikos, pažintinės išvykos į mokslo ir verslo įstaigas, profesinė praktika, supažindinimas su katedrose vykdomais moksliniais projektais ir įtraukimas į jų vykdymą, siekiant formuoti profesinius įgūdžius ir pasiruošimą savarankiškam darbui, ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo būdai yra egzaminas ir darbų gynimas. Taikomas nuolatinis, tarpinis ir galutinis vertinimas. Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą taikomas nuolatinis vertinimas. Tarpinis vertinimas taikomas seminarų, kursinių darbų, koliokviumų rašytiniams ir žodiniams darbams bei pasisakymams. Kai kurių dalykų, tokių kaip Kursinis darbas (Tiriamojo darbo mokslinis pranešimas), Tiriamojo darbo projektas, Profesinė praktika, Bakalauro baigiamasis darbas, rezultatai vertinami kolegialiai, darbo gynimo metu. Studento žinios ir gebėjimai egzamino metu vertinami balais nuo 1 iki 10. Galutinį dalyko vertinimą sudaro egzamino vertinimas ir, jeigu tai numatyta, kaupiamasis ar sudėtinis balas, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal dalyko apraše numatytas proporcijas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 240 kreditų (kr.):
• Bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 15 kr.;
• Studijų krypties pagrindų dalykai – 120 kr.: Bendroji geologija, Žemės fizikos pagrindai, Geografinės informacinės sistemos, Mineralogija ir kristalografija, Nuosėdinių uolienų petrografija, Paleontologija, Kvartero geologija ir geomorfologija, Geotektonika, Struktūrinė geologija, Hidrogeologijos pagrindai, Inžinerinės geologijos pagrindai ir kt.;
• Geologijos specializacijos dalykai – 105 kr. (tame tarpe 12 kr. baigiamajam darbui): Magminių uolienų petrologija, Metamorfinių uolienų petrologija, Nuosėdinių uolienų facijos, Geochemija, Istorinė geologija ir stratigrafija, Naudingųjų iškasenų telkiniai ir kt.;
• Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specializacijos dalykai – 105 kr. (tame tarpe 12 kr. baigiamajam darbui): Hidrogeodinamika, Gruntotyra, Inžineriniai geologiniai lauko tyrimų metodai, Gruntų mechanika, Hidrogeochemija, Požeminio vandens išteklių įvertinimas, Pamatai ir pagrindai ir kt.
• Tame tarpe mokomosios praktikos – 20 kr., profesinė praktika – 4-5 kr. (priklausomai nuo specializacijos).
Specializacijos:
• Geologija;
• Hidrogeologija ir inžinerinė geologija.
Studento pasirinkimai:
• Galima rinktis Bendrųjų universitetinių studijų dalykus (15 kreditų apimtyje);
• Galima rinktis kitos, nei pasirinkta, specializacijos studijų dalykus (iki 12 kreditų);
• Trečiaisiais studijų metais galima rinktis specializacijas: Geologiją (105 kreditai) arba Hidrogeologiją ir inžinerinę geologiją (105 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Mokomosios lauko praktikos (užsienyje ir Lietuvoje):
• Bendrosios ir kvartero geologijos (Lietuvoje);
• Geologinio kartografavimo ir geofizikos (Lietuvoje);
• Stratigrafinio ir facijinio pažinimo (Lenkijoje);
• Geologinio kartografavimo orogeninėse srityse (Norvegijoje);
• Geoinžinerinių lauko tyrimų (Lietuvoje).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Geologijos programą baigę absolventai gali dirbti visose su geologiniais klausimais susijusiose srityse, kur sprendžiami geologinių tyrimų, žemės gelmių ir jų išteklių racionalaus naudojimo ir apsaugos, gamtonaudos ir gamtosaugos klausimai, t.y. privačiose geologinėse bendrovėse: geofizinius, geotechninius, ekogeologinius, hidrogeologinius, inžinerinės geologijos, gemologinius ir kt. tyrimus vykdančiose įmonėse ir bendrovėse; privačiose naftos gavybos ir nemetalinių naudingųjų išteklių gavybos įmonėse; valstybinėse sektorinėse įstaigose: Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos; įvairiuose Aplinkos ministerijos padaliniuose; savivaldybėse, valstybinėse energetikos įmonėse; Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.
Tolesnių studijų galimybės:
Geologijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas universitetinių aukštųjų mokyklų geologijos bei kitų gamtos mokslų krypčių magistrantūros, po to doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.