Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkotyra ir aplinkos apsauga (anglų k. - Environmental Science and Protection)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Aplinkotyra

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Aplinkotyra ir ekologija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121CX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programos tikslas yra plėtoti žinias ir praktinius įgūdžius, reikalingus aplinkos specialistui atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijas absolventas:
• Gebės apibūdinti pagrindinius natūralius ir antropogeninius aplinkos komponentus, jų sąveiką ir antropogeninį poveikį aplinkai;
• Gebės taikyti fundamentines ir integruotas aplinkosaugos ir darnumo žinias, įvairius teorinius ir analitinius metodus, aiškinant poveikį aplinkai, jo veiksnius bei siūlant sprendimus įvairaus masto aplinkos problemoms spręsti;
• Gebės naudoti fundamentinę ir inovatyvią aplinkos tyrimų įrangą ir analitinę programinę įrangą aplinkos duomenims rinkti, apdoroti ir analizuoti;
• Gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus aplinkos stebėjimui ir aplinkos būklės bei jos pokyčių, kuriuos lemia antropogeninė veikla, vertinimui;
• Gebės analizuoti trumpalaikius ir ilgalaikius aplinkos ir klimato pokyčių duomenis bei tendencijas, nustatyti jų priežastis ir suformuluoti aplinkos tyrimų išvadas;
• Gebės kritiškai vertinti įvairių šaltinių duomenis apie aplinką, siekiant įvertinti ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei ir pasirinkti tinkamus darnumu pagrįstus politinius, administracinius, ekonominius ir techninius poveikio aplinkai mažinimo būdus;
• Gebės atlikti statistinę, geoinformacinę duomenų analizę ir multidisciplininių duomenų modeliavimą aplinkos problemoms įvertinti ir valdyti;
• Gebės suplanuoti ir atlikti duomenų ir dokumentų analize pagrįstus, lauko bei laboratorinius aplinkos tyrimus, naudojant profesines žinias ir tinkamus metodus poveikiui aplinkai ir visuomenei įvertinti;
• Gebės bendrauti su specialistais ir visuomene aplinkosaugos ir darnumo temomis bei priimamų sprendimų klausimais, atsižvelgiant į teisinius dokumentus, profesinę etiką, asmeninę ir profesinę atsakomybę ir įtraukiant suinteresuotųjų šalių poreikius ir nuomones;
• Gebės dirbti individualiai ir komandose, ieškant ir analizuojant informaciją aplinkos ir darnumo klausimais, formuluojant ir pateikiant išvadas tikslinei ir netikslinei auditorijai;
• Gebės efektyviai atlikti individualų darbą, paskirstant laiką ir išteklius, bei komunikuojant rezultatus žodžiu ir raštu, nuolat plėtojant profesinius įgūdžius;
• Gebės kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę veiklą ir priimtus sprendimus, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai ir praktikos darbai, pratybos, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, idėjų generavimas, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių lauko ir laboratorinių tyrimų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, praktinės veiklos vertinimas, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: projektų pristatymas, testavimas, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu ir žodžiu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, kursiniai darbai, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa apima 240 ECTS kreditų, įskaitant teorinius studijų dalykus, lauko praktikas, tiriamuosius kursinius darbus ir baigiamąjį darbą. Programos turinys yra paskirstoma per 4 studijų metus (8 semestrus). Programą sudaro dvi dalys: bendrojo universitetinio išsilavinimo dalis, kurią sudaro 56 kreditai, ir specialybės dalis, kurią sudaro 184 kreditai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijuojantys gali rinktis iš šių pasirenkamųjų studijų dalykų: Biochemija, Gyvūnų ekologija, Geofizika, Geomorfologija, Ląstelės biologija, Biogeografija ir bendrieji universitetiniai pasirenkami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga bakalauro studijų programa yra orientuota į aplinkos aspektus, tarpdiscipliniškumą, praktinius įgūdžius, mokslinius tyrimus ir profesinę veiklą, susijusią su aplinkos apsaugos klausimais ir jų valdymu. Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti aplinkos stebėseną ir vertinimą, analizuoti natūralius ir antropogeninius aplinkos bei klimato pokyčius, jų poveikį gyviesiems organizmams ir ekosistemoms bei parinkti tinkamas poveikio aplinkai švelninimo priemones, atsižvelgiant į darnaus vystymosi ir aplinkos politikos principus.
Studijų programos dalį sudaro teoriniai ir praktiniai dalykai, konkrečiai susiję su studijų programa (C grupė), bei baigiamasis darbas (15 ECTS) ir praktika (16 ECTS).
Bendrieji universitetiniai dalykai leidžia studentams įgyti platų pagrindinį išsilavinimą dėl unikalios VDU liberalių studijų sistemos (artes liberales), ugdyti atvirumą pasauliui, liberalios minties sklaidą ir aukštą studijų kokybę. VDU artes liberales sistema suteikia galimybę gilinti studentų žinias pasirinktomis temomis, taip užtikrinant studijų lankstumą ir individualizavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauro studijų programos absolventai gali toliau studijuoti aplinkotyros krypties magistratūroje arba pradėti profesinę veiklą. Programos absolventai gali dirbti aplinkos apsaugos specialistais tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose, įmonėse, agentūrose ir jų padaliniuose, taip pat konsultantais įmonėse aplinkos ir darnaus vystymosi klausimais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalauro studijas, absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.