Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biofizika (anglų k. - Biophysics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biofizika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti biofizikos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti mokslo, švietimo, viešose bei verslo įstaigose/įmonėse sprendžiant šiuolaikines su biomedicinos mokslais, aplinkosauga, ekologija susijusias problemas.
Studijų rezultatai:
Biofizikos magistrai turi žinoti bendrus gyvų sistemų funkcionavimo bei patologijos principus, naujausių biofizikinių tyrimo metodų taikymo galimybes ir apribojimus, duomenų analizės ir mokslinio tyrimo planavimo principus, turi gebėti nuolat atnaujinti ir pritaikyti žinias sprendžiant iškilusias problemas, turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje, turi gebėti perduoti žinias bei koncepcijas tiek specialistams, tiek nespecialistams.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: Biofotonika, Mokslinio darbo projektas (I, II, III), Biofizikinės nanotechnologijos, Bioduomenų analizė, Lazeriai biologijoje ir medicinoje. Pasirenkamieji dalykai: Augalų sensorinės sistemos, Bioelektriniai reiškiniai, Biologinių makromolekulių rentgenostruktūrinė analizė, Ląstelės biofizika, Neurofiziologija, Populiaciniai modeliai, Sensorinių sistemų biofizika, Sintetinė biologija, Sistemų biologija, Bioetika, Ląstelių technologijos, Matematinė fiziologija, Membranų biologija, Neurono biofizka, Valdymo procesų biofizika. Baigiamasis magistro darbas.
Profesinės veiklos galimybės:
Biofizikai magistrai gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo ir studijų, medicinos įstaigose, valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria biofizikos bei kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Biofizikos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.