Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fizika (anglų k. - Physics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Fizika_B_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121CX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos erudicijos ir išsilavinimo absolventus, kurie studijų metu įgytų fundamentinių fizikos žinių, išmoktų kritiškai mąstyti ir kiekybiškai analizuoti gamtos reiškinius bei sukauptų pradinės mokslinio darbo patirties, atveriančios jiems galimybę tapti tiek tarptautinio lygio mokslininkais, tiek darbo rinkos lyderiais, gebančiais plėtoti fizikos mokslą, kelti ir taikyti naujas idėjas, spręsti fizikos, technologijų bei kitų sričių uždavinius Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Studijų rezultatai:
1. Išmano ir geba taikyti pagrindinės klasikinės ir kvantinės fizikos sąvokas, dėsnius ir teorijas modeliuojant, analizuojant ir aiškinant fizikinius reiškinius bei sprendžiant uždavinius, susijusius su lazerių, elementariųjų dalelių ir aukštųjų energijų fizika, energetika.
2. Geba taikyti standartinius matematinius (analizinius ir skaitinius) metodus sprendžiant fizikos ir susijusių sričių uždavinius.
3. Geba suplanuoti paprastus eksperimentinius tyrimus, naudojant standartinę įrangą, ir geba tyrimo planą įgyvendinti praktiškai ir saugiai atlikti tyrimus, laikantis pateiktų instrukcijų ir protokolų.
4. Geba taikyti pagrindinius duomenų surinkimo, analizės ir aprašymo metodus bei teorijas.
5. Geba kritiškai nagrinėti uždavinius fizikiniu požiūriu, identifikuojant dėsnius ir sąvokas, svarbias konkrečiose situacijose.
6. Geba sudaryti ir įgyvendinti problemų sprendimo planus bei vertinti rezultatų patikimumą.
7. Geba pasirinkti ir naudotis informacijos šaltiniais apie naujausius fizikos pasiekimus, atsižvelgiant į fizikinius principus, techninius bei technologinius aspektus, analizuoti pavyzdžius.
8. Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti mokslo įtaką visuomenės ir technologijų problemų sprendimui.
9. Geba laikytis bendrųjų etikos normų ir mokslinės etikos principų, atliekant paskirtas užduotis.
10. Geba įvertinti mokslinę medžiagą, glaustai, aiškiai ir argumentuotai pateikti sudėtingą informaciją žodžiu ir raštu.
11. Geba parinkti ir įgyvendinti tinkamą strategiją duotam uždaviniui išspręsti.
12. Geba organizuoti ir įvykdyti paprastą projektą dirbant individualiai ar grupėje.
13. Geba organizuoti savo mokymosi procesą naudojant įvairius informacijos šaltinius.
14. Geba įsilieti į naujas mokslo sritis prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (85 kreditai), gilinamieji fizikos dalykai (50 kreditų): Elektronikos pagrindai, Matematinio modeliavimo pagrindai, Teorinė mechanika, Bendroji chemija, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Bangų fizika, Lazerių fizika; pasirenkamieji dalykai (40 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), teisės pradmenys (5 kreditai), specialybės kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 8 pasirenkamuosius dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima sritis susijusias su lazerių fizika ir spektroskopija, elementariųjų dalelių ir didelių energijų fizika, programavimu ir kompiuterių taikymu, astrofizika, atomų teorija ir kt.

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa suteikia subalansuotą fundamentinių ir specialiųjų žinių paketą, kuris gali būti pritaikomas ne tik fundamentiniuose fizikiniuose tyrimuose, bet ir kitose įvairiausiose gamtos mokslų srityse, šiuolaikinių technologijų (pvz., informacinių, nanotechnologijų) versle. Šios programos vykdyme bendradarbiaujama su CERN, taip pat galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslo ir studijų institucijose, administracinėse ir konsultacinėse įstaigose bei verslo įmonėse, kuriose sprendžiamos teorinės ir eksperimentinės fizikos problemos, taikomos fizikos žinios.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.