Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas (anglų k. - Computing Physics and Modelling)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2029-07-18

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Fizika_B_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121CX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti aukščiausio lygio fizikos žinias ir gebėjimus taikyti modernius kompiuterinio modeliavimo ir duomenų analizės tyrimo metodus technologinių inovacijų kūrime, rengti specialistus, sugebančius įsisavinti naujas technologijas, besiremiančius šių dienų astrofizikos, cheminės fizikos ar kitų sričių fizikos mokslų rezultatais, greičiau įsilieti į naujų technologijų ir idėjų kūrimą, supažindinti studentus su teorinio modeliavimo ir prognozavimo metodais, siekiant pritaikyti įgytas žinias atliekant cheminės fizikos, astrofizikinio ar kito fizikinio ir technologinio pobūdžio kompiuterizuotus darbus.
Studijų rezultatai:
1. Turi tvirtus mokslinius fizikinio pasaulio pažinimo pamatus.
2. Geba tinkamai vartoti fizikinę ir techninę terminologiją, matavimo būdus ir vienetus, taikomus apibūdinant astrofizikos, cheminės fizikos ar kitus fizikos srities reiškinius.
3. Supranta programavimo principus, geba programuoti įvairiomis programavimo kalbomis ir technologijomis.
4. Geba atlikti šiuolaikinę kompiuterinę duomenų analizę
5. Moka modeliuoti cheminės fizikos, astrofizikos ar kitus fizikinius reiškinius nuo modelio sukūrimo iki modernių skaitinių metodų taikymo ir rezultatų analizės.
6. Žino, kaip teisingai parinkti ir pritaikyti šiuolaikines informacines technologijas (IT), tarp jų - lygiagrečiuosius skaičiavimus (HPC).
7. Geba projektuoti, diegti ir valdyti nedidelius kompiuterinius tinklus.
8. Geba savarankiškai atlikti fizikinių reiškinių kompiuterinį modeliavimą.
9. Moka taikyti fizikos žinias automatizuojant fizikinius eksperimentus, praktinėje įmonių veikloje bei tolimesnėse fizikinių sričių magistrantūros studijose.
10. Geba laikytis bendrųjų etikos normų ir mokslinės etikos principų, atliekant užduotis.
11. Geba įvertinti mokslinę medžiagą ir glaustai, aiškiai bei argumentuotai pateikti sudėtingą informaciją žodžiu ir raštu.
12. Geba kritiškai ir argumentuotai vertinti mokslo įtaką visuomenės ir technologijų problemų sprendimui.
13. Geba parinkti ir įgyvendinti tinkamą problemos sprendimo strategiją; organizuoti ir įvykdyti projektą dirbant individualiai ar grupėje.
14. Geba organizuoti savo mokymosi procesą naudojant įvairius mokymosi išteklius; geba įsilieti į naujas sritis prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (55 kreditai), gilinamieji dalykai (65 kreditų):
Objektinis programavimas, Duomenų analizė Python aplinkoje, Astrofizika, Duomenų bazių valdymas, Kompiuterių tinklai, Skaitiniai metodai, Elektrodinamika, Teorinė mechanika, Kvantinė mechanika, Lygiagretieji skaičiavimai, Statistinė fizika, Kibernetinė sauga; pasirenkamieji dalykai (55 kreditai), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), specialybės kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), projektų valdymas (5 kreditai), serverinių sistemų administravimas (5 kreditai), kvantinio kompiuterio pagrindai (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 11 pasirenkamųjų dalykų (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima skaitinių metodų taikymą, modeliavimą įvairiose fizikos srityse, astrofiziką, kompiuterių tinklų valdymą ir kt.

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra tarpdisciplininė fizikos ir informacinių technologijų programa. Studijų programa suteikia fizikos taikymo panaudojant IT žinias kompetencijų. Studentai gali rinktis įvairius fizikos ir IT dalykus bei įgyti fizikinių uždavinių sprendimo naudojantis galingiausiais Lietuvoje superkompiuteriais (HPC) patirties. Tai yra vienintelė studijų programa Lietuvoje, kurioje galima pasirinkti įgyti astrofizikinį išsilavinimą. Taip pat šioje studijų programoje vietoje pasirenkamųjų gilinamųjų dalykų galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tyrėju mokslo ir valstybės įstaigose, duomenų analitiku, informacinių technologijų ar kompiuterių tinkle valdymo specialistu, programuotoju, panaudojant šiuolaikines informacines technologijas, įvairiuose fizikos mokslo institutuose, įmonėse, kuriančiose ir naudojančiose moderniąsias technologijas, pagrįstas šių dienų gamtos mokslų rezultatais.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.