Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aukštųjų technologijų fizika ir verslas (anglų k. - High-tech Physics and Business)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Fizika_B_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121CX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus, lyderius, gebančius fizikines, IT ir technologines inovacijas bei sprendimus pritaikyti aukštųjų technologijų versle. Siekti, kad fizikos, IT ir technologinių žinių bei verslumo kompetencijų turintys absolventai galėtų užpildyti rinką tarp tyrimų ir verslo plėtros sričių ( pvz. perduodami ir įdiegdami aukštąsias technologijas).

Studijų rezultatai:
1. Geba inicijuoti ir vykdyti (individualiai ir/ar darbo grupėje) tyrimus, prisidedančius prie mokslinės pažangos ir gamtos, technologinių mokslų procesų pažinimo; tyrimais pagrįstų rezultatų siekimas.
2. Geba dirbti sudėtingų tyrimų komandose, suprasti savo atsakomybę, siekti bendrų tikslų.
3. Geba kūrybiškai spręsti problemas, taikyti tyrimų metodus ir siekti užsibrėžtų tikslų tiek fizikos, tiek verslo srityse.
4. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu su profesionalų ir bendro lygio auditorija, naudojant profesinę kalbą ir metodus, geba glaustai pristatyti savo veiklą, apibendrinti rezultatus.
5. Geba dirbti tarptautinėse, tarpkultūrinėse komandose, mokės atsižvelgti į skirtingus komandos narių darbo metodus, papročius ir kultūrą.
6. Geba atsakingai planuoti ir valdyti savo ir komandos laiką, siekti užsibrėžtų tikslų ribotų išteklių ir laiko sąlygomis.
7. Geba veikti ir siekti savo tikslų griežtai laikantis mokslinių tyrimų (akademinės) ir verslo etikos.
8. Geba analizuoti fizikinius reiškinius (tiek natūralius, tiek technologinius) fundamentinės fizikos ir atitinkamos matematinės analizės aspektais.
9. Geba vykdyti mokslinius tyrimus fizikos ir technologijų srityse, taikyti modernius fizikinius tyrimo, technologijų ir skaitmeninio modeliavimo metodus puslaidininkių, telekomunikacijų, lazerių, bio fizikos srityse.
10. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti eksperimentinius duomenis, paklaidų ir neapibrėžtumų, patikimumo, priežastinio ryšio aspektus.
11. Geba analizuoti finansinius duomenis mikro ir makro ekonomikos aspektais.
12. Geba įvertinti technologinių pasiekimų komercinį potencialą, inovatyvumo lygį, valdyti įnovatyvių technologiškai pažangių produktų kūrimo procesą, vertinti rizikas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (50 kreditų), gilinamieji dalykai (40 kreditų): Programavimo įvadas, Cheminė technologija, Elektronikos pagrindai, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Kieto kūno elektronika, Medžiagų mokslas; verslo dalykai (50 kreditų): Vadyba, Mikroekonomika, Rinkodara, Inovacijų ir produktų vystymas, Makroekonomika, Apskaita, Projektų valdymas, Verslo teisė, Verslumas, Strateginis valdymas; pasirenkamieji dalykai (40 kreditų), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (20 kreditų).

Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 6 pasirenkamuosius fizikos dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima įvairių technologijų fizikinius pagrindus, energetiką, medžiagotyrą, spektroskopiją, fotoniką, kosmoso technologijas.
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 2 pasirenkamuosius verslo krypties dalykus (po 5 kreditus).
Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa yra tarpdisciplininė programa, skirta rengti kūrybiškus, inovatyvius specialistus ir būsimus vadovus. Programoje derinamas fizikos, IT, technologijų bei verslo kompetencijų ugdymas, daug dėmesio skiriama naujausioms technologijoms, jų tyrimams ir taikymams praktikoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali kvalifikuotai organizuoti ir vadovauti veiklai, skirtai aukštųjų technologijų moksliniams tyrimams, technologijų, inovacijų perdavimui, diegimui, projektavimui, gamybai, ar panaudai. Šios programos absolventai gali įsilieti į globalią darbo rinką kaip aukštos kvalifikacijos (techninės pakraipos) specialistai, mokslininkai, arba susikurti sau darbo vietą, įkurdami statuolį ar kitokia šiuolaikinio verslo forma.

Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.