Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji fizika (anglų k. - Applied physics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti specialistus, gebančius taikyti fizikos žinias gamtos ir technologiniams procesams suprasti ir paaiškinti, turinčius praktinių gebėjimų atlikti standartinius fizikinius laboratorinius tyrimus, gebančius apdoroti ir interpretuoti gautų tyrimų rezultatus ir kritiškai vertinti fizikinių tyrimų informaciją, gautus duomenis bei spręsti kokybinius ir kiekybinius fizikinius uždavinius, kylančius pramonėje ar moksliniuose tyrimuose, sugebančius pateikti informaciją specialistų auditorijai, dirbti individualiai ir komandoje, organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrą išprusimą.
Studijų rezultatai:
1. Apibūdinti ir taikyti fizikos sąvokas, dėsnius ir teorijas iš įvairių fizikos sričių modeliuojant, analizuojant ir aiškinant fizikinius reiškinius bei sprendžiant uždavinius.
2. Taikyti standartinius matematinius (analizinius ir skaitinius) metodus sprendžiant fizikos ir susijusių sričių uždavinius.
3. Suplanuoti, paruošti ir saugiai atlikti eksperimentinius tyrimus bei, laikantis taisyklių ir instrukcijų, naudotis įranga.
4. Taikyti pagrindinius duomenų surinkimo, analizės ir aprašymo metodus bei teorijas.
5. Kritiškai nagrinėti uždavinius fizikiniu požiūriu, identifikuojant konkrečiose situacijose svarbius dėsnius ir sąvokas.
6. Sudaryti ir įgyvendinti problemų sprendimo planus bei vertinti rezultatų patikimumą.
7. Pasirinkti ir naudotis informacijos šaltiniais apie naujausius fizikos pasiekimus bei, atsižvelgiant į fizikinius principus, techninius bei technologinius aspektus, analizuoti esminius pavyzdžius.
8. Kritiškai ir argumentuotai vertinti mokslo įtaką visuomenės ir technologijų problemų sprendimui.
9. Atliekant užduotis laikytis bendrųjų etikos normų ir mokslinės etikos principų.
10. Įvertinti mokslinę medžiagą ir glaustai, aiškiai bei argumentuotai pateikti sudėtingą informaciją žodžiu ir raštu.
11. Surasti ir įgyvendinti tinkamą problemos sprendimo strategiją.
12. Organizuoti ir įvykdyti projektą dirbant individualiai ar grupėje.
13. Organizuoti savo mokymosi procesą naudojant įvairius mokymosi išteklius.
14. Gebėti įsilieti į naujas sritis prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas ir kolegų recenzavimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrosios fizikos ir matematikos dalykai (85 kreditai), gilinamieji fizikos dalykai (60 kreditų): Programavimo įvadas, Informacijos teorija, Elektronikos pagrindai, Matematinio modeliavimo pagrindai, Teorinė mechanika, Bendroji chemija, Elektrodinamika, Kvantinė mechanika, Statistinė fizika, Optinė ir magnetinių rezonansų spektroskopija, Jutikliai ir keitikliai; pasirenkamieji dalykai (35 kreditai), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), dalykinė anglų kalba (5 kreditai), teisės pradmenys (5 kreditai), specialybės kalba (5 kreditai), studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį renkasi 7 pasirenkamuosius dalykus (po 5 kreditus). Pasirenkamieji dalykai priklauso nuo konkretaus semestro ir apima sritis susijusias su: biologinių sistemų fizika, puslaidininkių fizika, fotonika, aplinka ar atsinaujinančia energetika ir kt.

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa suteikia fizikos taikymo kompetencijų biofizikos, lazerių fizikos, energetikos ir kt. srityse. Šioje programoje taip pat galima įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti mokslo ir studijų institucijose, fotoninių technologijų įmonėse, biotechnologijų įmonėse, mokslinės įrangos kūrimo įmonėse ir energetikos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra fizinių mokslų, technologijų mokslų ar inžinerijos mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.