Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji chemija (anglų k. - Applied chemistry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Chemija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Chemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450531

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-10-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti chemikus, suprantančius cheminių medžiagų sintezės ir tyrimo metodus bei principus, procesus biologinėse sistemose, susipažinusius su vaistų, kosmetikos preparatų, funkcinių neorganinių ir organinių medžiagų chemijos ir technologijos principais, sugebančius atlikti standartines sintezės, analizės procedūras ir dirbti su standartine instrumentine technika, suprantančius cheminius procesus, vykstančius gamybos metu, ir sugebančius spręsti iškilusias gamybos problemas, sugebančius sekti, analizuoti bei kritiškai vertinti naujoves chemijos srityje.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba pasirinkti cheminių medžiagų sandaros ir savybių apibūdinimui tinkamą terminiją, nomenklatūrą ir matavimo vienetus.
A2 Geba apibūdinti biocheminių ir biologinių sistemų procesus, biomolekulių struktūrą ir chemines savybes.
A3 Geba paaiškinti žinomus cheminius reiškinius, remiantis neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių teorija ir faktais.
A4 Geba nusakyti svarbiausių chemijos pramonėje taikomų technologinių procesų esmę.
A5 Geba aprašyti funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų struktūrą ir jų pagrindinius tyrimų metodus.
A6 Geba pritaikyti neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias sprendžiant rutinines kokybines ir kiekybines funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių kūrimo ir vystymo problemas.
A7 Geba taikyti matematikos, statistikos, fizikos, informacinių technologijų žinias chemijos reiškinių skaitiniam aprašymui bei modeliavimui.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius.
B2 Geba taikyti šiuolaikinius informacijos paieškos įrankius informacijai ir duomenims rinkti ir įvertinti.
B3 Geba apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą funkcinių organinių ir neorganinių medžiagų chemijos srityse.
B4 Geba parinkti tinkamas medžiagas ir cheminių produktų kūrimo bei analizės metodikas konkrečiam tikslui pasiekti.
B5 Geba taikant teorines neorganinės, organinės ir fizikinės chemijos sričių žinias analizuoti atliktų tyrimų rezultatus.
B6 Geba apibendrinti cheminio tyrimo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis cheminių junginių sintezės ir analizės laboratorijų standartine įranga bei prietaisais.
C2 Geba saugiai elgtis chemijos laboratorijoje pagal medžiagų saugos duomenų lapus bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
C3 Geba pritaikyti cheminių produktų kūrimo bei kokybinės ir kiekybinės analizės metodikas funkcinių medžiagų ar kosmetikos priemonių gamybai ir charakterizavimui.
C4 Geba nagrinėti eksperimentinių tyrimų rezultatus naudojantis kompiuterinėmis programomis.
C5 Geba patikimai atlikti cheminius eksperimentus ir tinkamai aprašyti standartines laboratorines procedūras.
C6 Geba parinkti chemijos problemų sprendimo būdus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba sklandžiai bendrauti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba (žodžiu ir raštu).
D3 Geba organizuoti saugų darbą chemijos laboratorijose ir chemijos įmonėse.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba prisitaikyti prie kintančių sąlygų.
E3 Geba plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas.
E4 Geba dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo bei profesinės praktikos atlikimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Informacinės technologijos 1,
Įvadas į taikomąją chemiją,
Matematika 1,
Neorganinė chemija 1,
Fizika 1,
Ląstelės biologija,
Matematika 2,
Neorganinė chemija 2,
Fizikinė chemija 1,
Fiziologijos ir anatomijos pagrindai,
Kompiuterinės programos chemijai,
Organinė chemija 1,
Tikimybių teorija ir statistika,
Cheminė analizė,
Fizikinė chemija 2,
Organinė chemija 2,
Polimerų chemija,
Bendroji cheminė ir biotechnologija,
Bioneorganinė chemija,
Bioorganinė chemija,
Mikrobiologija,
Procesų inžinerija 1,
Biochemija,
Cheminių produktų ir jų gamybos kokybės valdymas,
Instrumentinė analizė,
Paviršiaus ir koloidų chemija,
Procesų inžinerija 2 ,
Žmogaus sauga ir toksikologija,
Semestro projektas,
Bakalauro baigiamasis projektas,
Profesinė praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos:
Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis);
Verslumo ugdymo ir ekonomikos alternatyvos:
Technologijų antreprenerystė,
Inžinerinė ekonomika,
Įmonių valdymo pagrindai,
Marketingas,
Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai;
Farmacijos ir kosmetikos krypties alternatyvos:
Cheminė farmakologija,
Vaistų chemija,
Biokosmetika,
Vaistų formų technologija,
Kosmetikos preparatų chemija ir technologija;
Funkcinių medžiagų krypties alternatyvos:
Funkcinių neorganinių medžiagų chemija,
Darnioji chemija,
Funkcinių organinių medžiagų chemija,
Kristalų chemija,
Aukštatemperatūrių medžiagų sintezė,
Biomedicininiai polimerai,
Dažų chemijos pagrindai,
Spalvų mokslas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių neorganinės, organinės, fizikinės, analizinės chemijos, mikrobiologijos, biochemijos, biotechnologijos žinių, išmano chemijos procesus ir aparatus, yra susipažinęs su farmacijos technologijomis, kosmetikos preparatų chemija bei technologija, geba atlikti junginių sintezės ir analizės darbus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti chemijos, farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos profilio įmonėse, laboratorijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties magistro studijos.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13