Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geografija (anglų k. - Geography)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-238 VU_Geography BA.pdf

Valstybinis kodas

6121CX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450532

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Suteikti studijuojantiems integruotą geografinę kompetenciją, žinių ir gebėjimų, reikalingų ekologinio aplinkosauginio mąstymo paradigmai formuoti, ugdyti kritinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės už Žemę ir savo šalį jausmą.
Studijų rezultatai:
Dalykinės kompetencijos:
• žinios apie geografijos mokslo sistemą, metodus, raidą, susijusias tyrimų ir geografinių žinių taikymo institucijas;
• žinios apie kraštovaizdžio ir jo komponentų įvairovę;
• žinios apie visuomenės ir jos socio-ekonominę erdvinę organizaciją; sisteminis požiūris vertinant žmonijos kultūrinę įvairovę, jos raidą ir teritorinę raišką;
• racionalaus teritorijos išteklių naudojimo pagrindai, atsakingas ir konstruktyvus požiūris į aplinkos formavimą.
Studijų programos siekiniai:
• gerai žinos ir supras gamtinių geosferų, kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi ir raidos bei erdvinės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus;
• formuluodamas ir spręsdamas geografines problemas gebės taikyti analitinius metodus bei informacines technologijas;
• išmanys ir taikys bendrąsias krašto tvarkymo, tvaraus vystymo bei aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas;
• gebės sistemiškai ir analitiškai mąstyti;
• gebės atlikti kartografavimo, statistinį ir lauko tyrimus;
• gebės bendrauti ir dirbti komandoje;
• gebės gamtinės ir visuomeninės geografijos tyrimus pristatyti tinkamai auditorijai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro pagrindinės studijų krypties (gamtinė geografija) dalykai (165 kr.); bendroji gamtinė, bendroji ir Lietuvos kraštovaizdžio, Lietuvos gamtinė geografija, pedologija, biogeografija, kraštotvarkos įvadas, bioekologija ir ekologinės problemos, kraštovaizdžio ekologija, aplinkosaugos teisė ir kt.) bei gretutinės studijų krypties (visuomeninė geografija) dalykai (60 kr.); etnologija, bendroji visuomeninė, Lietuvos visuomeninė, miestų, kaimo, elgesio geografija, kultūrologijos įvadas ir kultūros geografija ir kt.); bendrųjų universitetinių studijų dalykai (15 kr.). Iš abiejų studijų krypčių su metodologiniais dalykais integruotos mokomosios praktikos (topokartografinė ir geomorfologinė, sociogeografinių tyrimų, ekogeografininių tyrimų). Iš abiejų studijų krypčių (po 10 kr., iš viso 20 kr.) išskirtinas baigiamųjų darbų blokas (Bakalauro baigiamasis darbas, Bakalauro projektas)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti bendruosius universitetinių studijų dalykus (ne daugiau kaip 15 kreditų); galima pasirinkti iš pasirenkamųjų dalykų porų (tiek gamtinės, tiek visuomeninės geografijos)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Įgyjamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas gamtinės geografijos, visuomeninės geografijos, teritorijų planavimo, biologijos (ekologijos šakos), aplinkotyros, bendrosios inžinerijos (aplinkos inžinerijos šakos), sociologijos, ekonomikos, politikos mokslų, socialinės politikos, vadybos, turizmo ir poilsio studijų krypčių magistrantūros programose.