Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Klimatologija ir hidrologija (anglų k. - Climatology and Hydrology)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Studijų krypties šaka

Hidrometeorologija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2024-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-212 VU_Meteorology and Hydrology BA.pdf

Valstybinis kodas

6121CX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450532

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Studijuoti fizinius procesus, kurie vyksta atmosferoje, jūrose, upėse, ežeruose, pelkėse, vandens talpyklose ir nulemia šių gamtos išteklių kokybę, lavinti kritišką ir analitišką mastymą, mokslo tiriamuosius ir praktinius įgūdžius, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankišką darbą, susijusį su hidrosferos ir atmosferos monitoringu, hidrologinių ir meteorologinių prognozių sudarymu, hidrotechnikos ir vandentvarkos projektų pagrindimu, klimato ir vandens išteklių įvertinimu, ekologinėmis ekspertizėmis.
Studijų rezultatai:
Meteorologijos ir hidrologijos studijų programos absolventas geba:
• naudotis informacinėmis technologijomis;
• rašyti mokslinio techninio pobūdžio išvadas bei ataskaitas;
• savarankiškai gerinti žinias, integruoti įvairias meteorologijos, klimatologijos, hidrologijos idėjas bei atradimus;
• organizuoti ir vykdyti hidrometeorologinių procesų tyrimus, taikyti jų analizei matematinius statistinius metodus;
• interpretuoti gautus rezultatus, sudaryti meteorologines ir hidrologines prognozes;
• teikti specializuotą hidrologinę, meteorologinę ir klimatologinę informaciją įvairiems ūkio subjektams.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, diskusijos, savarankiškas darbas su literatūra, referatų ir esė rengimas, meteorologinių ir hidrologinių duomenų analizė, darbas su meteorologiniais ir hidrologiniais prietaisais, mokomoji lauko praktika, profesinė praktika individualus tiriamasis darbas, grupinis darbas, pranešimai, projektai, baigiamasis bakalauro darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kiti metodai: apklausos žodžiu ir raštu, pateikčių rengimas ir pristatymas, testai, referatų ir esė rašymas, pranešimai, individualaus tiriamojo darbo pristatymas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis 240 kreditų, š jų 9 kreditai mokomoji praktika, 11 kreditų profesinė praktika, 15 kreditų bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, 21 kreditas pasirenkamieji dalykai ir 15 kreditų baigiamasis bakalauro darbas.
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: meteorologijos ir hidrologijos pagrindai, matematinės statistikos metodai hidrologijoje ir meteorologijoje, hidrometrija, Lietuvos vandenų geografija ir klimatas, hidrologinės ir meteorologinės prognozės, meteometrija, distanciniai metodai hidrometeorologijoje, sinoptinės meteorologijos pagrindai, klimatologija, okeanografija, GIS, atmosferos chemija, hidrochemija, taikomoji meteorologija ir hidrologija, ežerotyra.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus, tiriamųjų ir baigiamųjų darbų temas; galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti; ,galima laisvai pasirinkti bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį bakalauro laipsnį.
Programos tikslas ir studijų rezultatai atitinka Pasaulinės meteorologijos organizacijos ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos keliamus reikalavimus universitetinio išsilavinimo meteorologams ir hidrologams.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos, Transporto, Krašto apsaugos ministerijose, Hidrometeorologijos tarnyboje, jūrinių tyrimų įstaigose, gamybinėse, komercinėse įmonėse, kur gali būti panaudojamos hidrometeorologijos žinios, įgūdžiai bei bendrieji gebėjimai, kaip kritinio ir analitinio mąstymo, naudojimosi informacinėmis technologijomis.
Tolesnių studijų galimybės:
Norėdami toliau gilintis atmosferą ir hidrosferą tiriančiuose moksluose absolventai galės tęsti studijas hidrometeorologijos, geografijos, aplinkotyros ir kitų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje bei užsienyje.