Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamtinė geografija ir okeanografija (anglų k. - Natural Geography and Oceanography)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450532

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Vykdomos Hidrologijos ir okeanografijos studijų programos gamtinės geografijos specialistų ruošimas siejamas su Lietuvos kaip jūrinės valstybės strateginių interesų realizavimu. Studijų programa pradėta vykdyti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Jūros aplinkos apsaugos įstatymo reikalavimus (V. Ž., 1997, Nr. 108-2731) skatinti tyrimus, kurie būtini jūros regiono, Pajūrio krašto aplinkos būklei įvertinti, žinioms apie jūros aplinką plėsti ir moksliniam supratimui formuoti. Klaipėdos universitetas Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje specializuojasi jūrinio profilio specialistų ruošime (Strateginis KU planas).

Studijų proceso metu studentai įgyja žinių apie bendruosius geografijos pagrindus, supažindinami su Žemės geosferomis, geologine sandara, reljefo ypatumais, fizikos, hidrologijos, okeanografijos, klimatologijos ir meteorologijos, geografiniais ekonomikos pagrindais, taip pat biogeografiniais dėsningumais. Daug dėmesio gamtinės geografijos studijose skiriama geoinformacinėms, žemėlapių sudarymo, aplinkotyros metodų panaudojimo žinioms, aplinkosaugos ir kraštotvarkos nuostatų įtvirtinimui, kartografinių įgūdžių formavimui, gimtosios šalies geografiniam pažinimui.
Vasaros metu vyksta mokomosios lauko praktikos, taip pat tolimojo (užsienio) geografinio pažinimo praktikos. Studentai atlieka ekspedicinius tyrimus Baltijos jūroje ir jos lagūnose, Kuršių mariose. Gamybinės praktikos metu studentai įtvirtina geografines, aplinkosaugines žinias ir gauna naujų įgūdžių dirbdami įstaigose.

Gamtinės geografijos studijų paskirtis:
Pirmosios pakopos studijomis rengiami geografinį išsilavinimą turintys mokslinio tyrimo, aplinkosaugos ir kraštotvarkos specialistai, gebantys suprasti geosferų, kraštovaizdžio, visuomenės ir ūkio sistemų formavimosi, raidos ir erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, taikyti analitinius metodus ir informacines technologijas, išmanantys bendrąsias tvaraus vystymosi, aplinkos apsaugos nuostatas, suprantančius mokymosi visą gyvenimą svarbą ir galinčius tęsti studijas magistratūroje.
Studijų programos tikslas (-ai):
Bendrieji Hidrologijos ir okeanografijos programos studijų tikslai:
• rengti aukštesnio išsilavinimo praktikus ir tyrėjus, gebančius kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias jūros aplinkos bei pajūrio krašto tvarkymo, naudojimo ir apsaugos srityse, siejant su darbdavių interesais.
• ugdyti gamtinės geografijos specialistus, įgijusius reikiamą kiekį žinių ir motyvaciją, kad galėtų dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, toliau studijuoti ar mokytis;
• suteikti galimybę studentams įgyti integruotą geografinę kompetenciją;
• suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų aplinkotyrinio ir aplinkosauginio mąstymo paradigmai formuoti;
• ugdyti kritinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės už Žemę ir savo šalį jausmą;
• atsižvelgiant į dabartinius ir būsimus darbo rinkos poreikius, ypatingą dėmesį skirti jūros pakrantės zonai, suteikiant studentams konkurencingumo.
• sudaryti sąlygas tarptautiniam studentų mobilumui; -užtikrinti , kad studentai būtų pasirengę darbui tarptautinėje erdvėje.

Studijų rezultatai:
Pirmos pakopos (bakalauro) studijų rezultatai – įgyjamos bazinės žinios ir gebėjimai.
Žinios, jų taikymas:

1 Turi fundamentaliųjų žinių apie gamtos reiškinius, jų kokybinę ir kiekybinę išraišką;
2 Turi geografijos žinių – geografinių sąvokų, reiškinių ir procesų apibrėžčių, žinių apie gamtinių ir antropogeninių geosferų raidos ir sąveikos dėsningumus, reiškinių sąveiką, procesų kryptingumą ir intensyvumą, formalių inventorizacinių žinių apie geografinius objektus;
3 Turi žinių apie geografinius tyrimo metodus, geografines informacines sistemas (GIS), kartografinės, matematinės ir kitos geografinės informacijos gavimą, jos analizę bei interpretavimo metodologiją;
4 Turi žinių apie gamtinių ir visuomeninių reiškinių erdvinės integracijos ir diferenciacijos dėsningumus, geografinės aplinkos ir kraštovaizdžio elementų abipusius ryšius, apie geografinėje aplinkoje vykstančius dinaminius procesus ir ciklus įvairaus erdvinio mastelio jų įtaka žmonių ūkinei veiklai.
5 Turi žinių apie geografinių sferų, hidrosferos ir okeanosfreos stebėseną, jų tyrimo, modeliavimo ir prognozių sudarymo metodus;
6 Taiko žinias identifikuojant ir analizuojant naujas studijų sričių mokslinių tyrimų problemas, planuojant jų sprendimo strategiją, derinant teorijos ir praktikos elementus, realizuojant pragmatines įžvalgas.
7 Turi žinių apie vandenynų ir jūrų, estuarijų bei pajūrio vandens baseinų sistemas, jų struktūrą, fizinius, geocheminius procesus, hidrosferos sąveiką su kitomis geosferomis.
8. Turi žinias apie šiuolaikinį vandenynų ir jūrų monitoringą, jūros ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystimosi problemas, esminius pasaulinio jūrų ūkio komponentus ir jų geografines charakteristikas.

Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 Turi tyrimų ir eksperimentų planavimo įgūdžius, geba formuluoti tyrimų problemą, parinkti metodiką ir tyrimų įrangą, saugiai atlikti tyrimus;
2 Geba taikyti naujausius geografinius tyrimų metodus, bendruosius fizinių mokslų principus, analizuojant geosferose, jūrose ir vandenynuose vykstančius procesus vietiniu, regioniniu ir globaliu lygmenimis;
3 Geba stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio gamtinius reiškinius, savarankiškai atlikti natūrinius stebėjimus, hidrologinius ir okeanografinius matavimus, dokumentuoti informaciją, pateikti tyrimų ataskaitas.

Specialieji gebėjimai:
1 Geba analizuoti mokslines publikacijas, naudotis duomenų bazėmis, laboratorine įranga, eksperimentinėmis sistemomis ir kitais informacijos šaltiniais;;
2 Geba apdoroti, vertinti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, apibendrinti konkrečios temos informaciją;
3 Geba suvokti teorinius principus, kuriais pagrįstos naujai kuriamos tyrimų metodologijos ir technologijos;
4 Geba įvertinti priimamus sprendimus holistiškai, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir poveikį aplinkai;
5 Supranta naujus ir reikšmingus mokslinius darbus ir vystymosi kryptis mokslo srityse;
6 Geba kurti reiškinių ir procesų erdvinės sklaidos žemėlapius, kaupti, struktūrizuoti ir analizuoti geoinformacinius duomenis, taikant GIS technologijas, matematinius ir statistinius metodus.
Socialiniai gebėjimai:
1 Geba atsakingai vertinti visuomenės gyvenimo socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius rodiklius bei pokyčius, visuomenės ir gamtos sąveiką;
2 Geba įvertinti priimamus sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriais;
3 Geba dirbti ir prisitaikyti kintančiose (dinamiškose) ar naujose situacijose, dirbti komandoje;
4 Geba visuomenei pateikti praktinius savo darbo rezultatus, geba pristatyti tyrimo rezultatus, formuoti išvadas ir organizuoti sėkmingą jų pritaikymą.

Asmeniniai gebėjimai:
1 Geba formuluoti argumentus, raštu ir žodžiu pristatyti skirtingoms klausytojų auditorijoms tyrimo rezultatus ir išvadas;
2 Geba susirasti informaciją iš pirminių ir antrinių šaltinių, įskaitant operatyvinės informacijos paiešką, geba sisteminti ir struktūrizuoti informaciją;
3 Geba naudotis teisės aktais ir kitais dokumentais, vadovautis jais praktinėje veikloje;
4 Geba įvertinti matematinę, statistinę analizę, duomenų tikslumą, informacijos apibendrinimą ir vizualinį jos pateikimą;
5 Turi informacinių technologijų naudojimo įgūdžius: naudojasi informacijos tinklais ir duomenų bazėmis; rengia kompiuterinę grafinę dokumentaciją;
6 Turi laiko tvarkymo ir organizacinius įgūdžius, rašytinės komunikacijos gebėjimus, darbų verbalinio pristatymo ir gynimo gebėjimus;
7 Turi savarankiško studijavimo gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui užtikrinti;
8 Geba bendrauti ir perteikti dalyko žinias ir terminiją taisyklinga lietuvių kalba žodine ir rašytine forma, taip pat bendrauti dalyko klausimais bent viena užsienio kalba.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo analizė (atvejo studijos), Darbas grupėse, Diskusija, Grupinis (komandinis) projektas, Praktikos lauko, Pratybos, Individualus projektas, Interaktyvi paskaita, Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, Laboratoriniai darbai, Literatūros analizė, Literatūros apžvalgos pristatymas, Mokslinio straipsnio analizė, Pažintinės išvykos, darbo vizitai, Pratybos, Seminaras, Tradicinė paskaita, Uždavinių sprendimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ataskaita, Atvejo analizė, Egzaminas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus darbas, Individualus projektas, Kolokviumas (dėstytojo ir/ar specialisto-praktiko valdomas vertinamasis pokalbis (interviu)), Kontrolinis darbas, Laboratorinio darbo gynimas, Laboratorinio darbo savarankiškas atlikimas, Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, Praktikos ataskaita, Pratybų atsiskaitymas, Probleminių sprendimų užduotis, Semestro darbas, Tarpinis egzaminas, Testas, Žodinis iliustruotas pranešimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Užsienio kalba, Aukštoji matematika,
Bendroji geografija, Meteorologijos pagrindai, Fizikos pagrindai,
Bendroji chemija,
Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Geodezija,
Informacinės sistemos aplinkotyroje,
Bendroji geologija, Lietuvos geografija,
Mokomoji praktika geomorfologijos ir topografijos,
Hidrologija, Klimatologijos pagrindai,
Jūrų ir vandenynų geografija,
GIS (Geografinės informacijos sistemos), Geomorfologija,
Taikomoji hidrologija,
Hidrologijos praktika,
Poveikis aplinkai ir stebėsena
(kursinis darbas), Specialybės kalba,
Jūrų ir vandenynų geologija,
Hidromechanika, Geochemija,
Krantotyra, Geografinių tyrimų metodai,
Kompiuterinė statistika hidrologijoje,
Nuotoliniai tyrimų metodai,
Okeanografija, Okeanografijos praktika,
Geosisteminis kursinis darbas,
Kartografijos pagrindai (Jūrinė),
Gamybinė praktika,
Jūrų teisė, Hidrologinės prognozės,
Baigiamasis bakalauro darbas.


Studento pasirinkimai:
Hidrobiologija, Hidrogeologija,
Vandenų biogeografija,
Sinoptinės meteorologijos pagrindai (jūrinės), Europos geografija, Aplinkos inžinerija, Geofizika, Hidrodinamika,
Ekologinis monitoringas ir užterštumo kontrolė.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
3,5 metų trukmės studijos, daugelis dalykų susiję su hidrosferos, jūrų ir vandenų fiziniais, aplinkos pažinimo ir valdymo mokslais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, turintis gamtinės geografijos bakalauro kvalifikaciją gali dirbti Lietuvos ir Europos gamtos apsaugos departamentuose, hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose.
Taip pat tęsti mokymąsi ir mokslinę veiklą aukštesnės pakopos (magistrantūros) studijose.

Įgyta kvalifikacija siejama su profesijomis:
Aplinkosaugos specialisto, hidrologo, hidrochemiko, okeanologo, meteorologo, jūrų sinoptiko, kartografo, žemėlapių sudarytojo, geodezininko, hidrografijos topografo, kraštotvarkininko, topografo, geografijos dėstytojo.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos gamtos mokslų, fizinių mokslų, technologijos mokslų, geoinformatikos, aplinkos inžinerijos, jūrų inžinerijos, visuomeninės geografijos studijas.