Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji fizika (anglų k. - Applied Physics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121CX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450533

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti universitetinį išsilavinimą ir parengti bakalaurus, turinčius gilias fizikos ir specialiųjų disciplinų žinias bei mokėjimus ir gebėjimus taikyti įgytas žinias sprendžiant mokslines problemas ir kuriant naujas technologijas.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir supranta pagrindinių fizikos sričių (klasikinės, reliatyvistinės ir kvantinės mechanikos, elektromagnetizmo, statistinės fizikos ir termodinamikos, optikos) reiškinius, sąvokas, pamatinius dėsnius ir jų eksperimentinį bei teorinį pagrindimą, geba juos taikyti sprendžiant teorinius ir praktinius uždavinius;
A2 Žino pamatinius dėsnius ir principus bei geba juos taikyti atskirose fizikos srityse (atomo fizikoje, branduolio ir elementariųjų dalelių fizikoje, astrofizikoje, kietųjų kūnų fizikoje, paviršinių reiškinių fizikoje, medžiagų moksle);
A3 Yra įsisavinęs matematikos metodus, taikomus fizikiniams procesams ir inžinerinėms problemoms modeliuoti ir analizuoti, ir geba juos taikyti studijų ir profesinės veiklos srityse; Žino ir taiko kokybinius ir kiekybinius fizikinius analizės metodus.
A4 Žino skaitinius metodus, supranta aproksimavimo metodų taikymo problemas, geba taikyti informacines technologijas sprendžiant fizikinius uždavinius; žino fizikos terminologiją bei matavimo vienetus;
A5 Geba atpažinti naujas problemas, atlikti jų teorinę analizę bei planuoti sprendimų strategiją;
A6 Išmano aukštųjų technologijų pagrindus ir žino jų vystymosi tendencijas;
A7 Žino ir supranta šiuolaikinės fizikos pasiekimus ir problemas.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba stebėti fizikinius vyksmus, geba formuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, sistemiškai atlikti matavimus ir fiksuoti rezultatus, dirbti naudojant fizikinę aparatūrą;
B2 Geba pasirinkti taikomųjų ir fundamentinių mokslinių tiriamųjų darbų metodikas, įvertinti jų tikslumą ir tinkamumą;
B3 Geba naudotis informacinėmis technologijomis ir ištekliais, taip pat matematiškai apdoroti matavimų rezultatus, juos analizuoti, apibendrinti;
B4 Geba taikyti įvairių fizikos sričių teorines žinias, atlikdamas tyrimus, analizuodamas rezultatus ir juos vertindamas, geba eksperimentinius rezultatus sieti su teoriniais modeliais;
B5 Geba argumentuotai apibendrinti ir paaiškinti mokslinių tyrimų rezultatus, formuluoti išvadas bei teikti rekomendacijas;
B6 Geba atlikti mokslinės literatūros paiešką, analizuoti mokslinę ir informacinę literatūrą.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba saugiai elgtis fizikos mokomosiose ir mokslinėse laboratorijose pagal darbo saugos reikalavimus;
C2 Geba parinkti ir taikyti tinkamus fizikinius metodus realioms problemoms spręsti naudojantis fizikinių matavimų įranga bei prietaisais;
C3 Geba spręsti kiekybinius ir kokybinius uždavinius, interpretuoti stebėjimų ir fizikinių eksperimentų rezultatus, mąstyti logiškai ir analitiškai;
C4 Geba naudotis analizinio ir skaitmeninio skaičiavimo būdais, įskaitant klaidų analizę, dydžio eilės įvertinimą, taisyklingų vienetų ir duomenų pateikimą, geba tvarkyti atliekamo mokslinio tyrimo duomenis, taikydamas informacines technologijas;
C5 Geba formuluoti su specialybe susijusią praktinės veiklos problemą, planuoti, projektuoti veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą bei darbui skirtus materialiuosius išteklius.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba pristatyti ir perduoti studijų žinias bei eksperimento ar tyrimo rezultatus specialistų ir ne specialistų auditorijai taisyklinga lietuvių kalba (tiek žodžiu, tiek raštu) ir pasirinkta užsienio kalba (tiek žodžiu, tiek raštu);
D2 Geba dirbti pavieniui ir tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas, bendrauti, dalyvauti diskusijose, bendradarbiauti, siekdamas bendrų tikslų, moka įsigilinti į pateiktus argumentus;
D3 Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, priimti sprendimus ir įvertinti jų socialines pasekmes, tobulinti savo veiklą;
D4 Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą, vertinti savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai;
D5 Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti pasirinktose fizikos ir jos taikymų srityse bei planuoti ir organizuoti mokymosi procesą;
E2 Geba jausti moralinę atsakomybę už savo darbo rezultatus ir jų poveikį kolektyvui, visuomenei, aplinkai; Geba raštu ir žodžiu pateikti idėjas ir siūlomus sprendimus;
E3 Geba taikyti įgytas žinias ir gebėjimus keičiant veiklos sritį ir pobūdį, veikti ir prisitaikyti naujose situacijose plečiant savo profesinės veiklos kompetencijas;
E4 Geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius, spręsti įvairius taikomųjų sričių uždavinius ir įvertinti technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą;
E5 Geba išlaikyti profesinę kompetenciją, mokantis visą gyvenimą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos;
Laboratoriniai darbai;
Seminarai (studijos mažose grupėse);
Pratybos (modeliavimas, fizikinių uždavinių sprendimas);
Individualios konsultacijos;
Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje);
Individualūs ir (arba) komandiniai projektai;
Interaktyvūs mokymosi metodai;
Pažintinės išvykos;
Atvejų analizė;
Referatų rašymas;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų bei originalių mokslinių straipsnių skaitymas;
Pranešimų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pasiekti studijų rezultatai turi būti vertinami pagal dešimties balų kriterinę vertinimo sistemą. Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai:
Egzaminas raštu;
Egzaminas raštu ir žodžiu;
Testavimas;
Laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas;
Modeliavimo darbai;
Uždavinių sprendimas;
Individualaus ar komandinio projekto ataskaita;
Žodiniai ir stendiniai pranešimai;
Praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas;
Kolokviumas;
Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus;
Rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai);
Kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (BUS, 15 kr.):
Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos; Filosofijos alternatyvos; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis);

Studijų krypties dalykai (141 kr.):
Matematika 1, Informacinės technologijos 1, Medžiagų fizika, Chemija, Gamtamokslinė pasaulio samprata, Matematika 2, Objektinio programavimo pagrindai, Fizika 1, Taikomoji matematika, Klasikinė mechanika, Fizika 2, Teorinė elektrotechnika, Tikimybių teorija ir statistika, Kompiuterinė grafika, Termodinamika ir statistinė fizika, Kvantinė mechanika, Elektrodinamika, Optika, Branduolio ir dalelių fizika, Vakuumo fizika ir technika, Kietojo kūno fizika, Paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika, Astrofizika, Medžiagų analizės metodai, Mikro- ir nanotechnologijų fizikiniai pagrindai, Semestro projektas.

Pagrindinės krypties (fizika, 54 kr.) dalykai:
Žmogaus sauga, Elektronikos pagrindai, Inžinerinė mechanika, Fizikinio eksperimento metodologija ir kompiuterizavimas, Matematinė fizika ir skaitiniai metodai, Modernios optikos reiškiniai ir nanofotonika, Asmenybės ugdymo alternatyvos, Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos, Verslumo ugdymo alternatyvos, Alternatyvos (Fizikinė akustika / Magnetinių reiškinių fizika / Plazmos fizika), Laisvai pasirinkti.

Arba gretutinės krypties studijų dalykai (54 kr.)

Taikomosios fizikos praktika, 15 kr.;

Bakalauro baigiamasis projektas, 15 kr.;

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas: Matematika, Informatika, Ekonomika, Pedagogika, Marketingas – dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties 6-ių kr. modulius.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi klasikinės ir kvantinės mechanikos, termodinamikos ir statistinės fizikos, elektrodinamikos, optikos, branduolio ir dalelių fizikos, astrofizikos, matematinės fizikos, elektronikos, eksperimentinių tyrimų ir technologijų kompiuterizavimo, kietojo kūno, paviršiaus, medžiagų fizikos, vakuumo fizikos ir technikos, mikro- ir nanotechnologijų, metrologijos ir medžiagų analizės žinių. Geba kurti fizikines technologijas, taikyti fizikinių matavimų metodus, atlikti fizikinius tyrimus, savarankiškai atlikti fizikinių technologijų taikymo, projektavimo užduotis, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas fizikinėse technologijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti gamybos įmonėse ir mokslo bei konsultaciniuose mokslinės paramos centruose, teismo ekspertizės laboratorijose, radiacinės saugos, valstybės saugumo tarnybose, medicinos įstaigose, aplinkotyros ir aplinkosaugos žinybose.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos fizinių arba technologinių mokslų srityse.