Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji fizika (anglų k. - Applied physics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470533

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagilinti studijuojančiųjų žinias apie fundamentalius fizikos dėsnius, procesus vakuume ir plazmoje, joninę, lazerinę ir plazmocheminę technologijas, fizikinius jutiklius bei optines informacines sistemas bei išugdyti gebėjimus taikyti fizikos žinias, kuriant naujas technologijas, planuoti ir atlikti fizikinius tyrimus, dirbti su vakuuminiais, medžiagų sandaros ir savybių tyrimo įrenginiais.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi naujausių ir nuodugnių žinių, pagilinančių ir praplečiančių pirmosios (bakalauro) studijų pakopos žinias, apie moderniosios klasikinės, kvantinės bei teorinės fizikos dėsnius, sąvokas, lygtis, reiškinius, jų eksperimentinį ir teorinį pagrindimą, žino ir supranta naujausius šiuolaikinės fizikos pasiekimus ir problemas, faktus ir principus, geba taikyti šias žinias daugiadalykiuose su fizikos sritimi susijusiuose kontekstuose;
A2 Turi specializuotų gilių žinių apie kieto kūno paviršiaus būvį ir kinetinius bei dinaminius procesus sąveikoje su plazma, dujomis ir išorine jonine, elektronine bei fotonine spinduliuote; šias žinias geba integruoti mokslinėms problemoms spręsti, fizikiniams reiškiniams aiškinti;
A3 Žino ir geba taikyti naujoje ar nežinomoje aplinkoje šiuolaikines fizikines technologijas, grįstas jonine, elektronine bei fotonine spinduliuote ir skirtas kietųjų kūnų paviršių modifikavimui bei plonų sluoksnių auginimui;
A4 Žino naujausius kietųjų kūnų paviršiaus analizės metodus ir techniką, rezultatų tvarkymo ir analizės metodikas ir geba jas taikyti vykdant mokslinius tyrimus;
A5 Išmano naujausius nanomokslo ir nanotechnologijų pasiekimus, teorijas, idėjas, principus ir taikymą, kietųjų kūnų paviršių modifikacijos ir plonų sluoksnių formavimo srityse; geba šias žinias taikyti diegiant naujoves;
A6 Žino ir geba taikyti naujose aplinkose matematinius metodus fizikinių procesų modeliavimui, eksperimentinių rezultatų analizei ir eksperimento planavimui;
A7 Turi žinių apie specializuotų funkcinių medžiagų savybes, jose vykstančius fizikinius procesus, taikymo sritis ir jų kūrimo technologijas ir geba tas žinias taikyti diegiant naujoves bei vykdant mokslinius tyrimus;
A8 Geba integruoti įvairių sričių žinias pasirenkant asmeninį modulių rinkinį; geba dirbti ar vadovauti komandai, sudarytai iš įvairių mokslo sričių, skirtingos kompetencijos žmonių.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba savarankiškai surasti, analizuoti ir kritiškai vertinti mokslinę ir informacinę literatūrą, atlikti naujausios literatūros apžvalgą fizikinių procesų ar reiškinių tematikose, iškelti fizikos tiriamojo darbo tikslą bei uždavinius;
B2 Geba kritiškai vertinti turimas fizikos teorijos žinias, integruoti jas planuojant, organizuojant ir vykdant praktinius tyrimus bei eksperimentus, geba kritiškai įvertinti alternatyvius sprendimo variantus, tyrimo metodus, priimti sprendimus kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos; parengti tiriamojo darbo metodiką sprendžiant mokslines problemas;
B3 Geba savarankiškai planuoti ir atlikti eksperimentinius fizikinius tyrimus plazminių, joninių, plazmocheminių procesų srityse, mikro ir nanotechnologiniuose procesuose, atlikti eksperimentinių rezultatų teorinę analizę, analitinius tyrimus, matematinį modeliavimą, geba vertinti rezultatus ir jų patikimumą, vertinti naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis;
B4 Supranta fizikinių technologijų poveikį gamtai, laikosi žaliųjų technologijų principų, geba valdyti sudėtingas situacijas mokslinių tyrimų kontekste;
B5 Geba savarankiškai naudotis fizikinių mokslinių tyrimų technologine ir analitine įranga, atlikti eksperimentus, nestandartinius laboratorinius tyrimus ir matavimus mokslinių tyrimų kontekste;
B6 Geba tvarkyti ir interpretuoti mokslinio tyrimo duomenis, taikydamas informacines technologijas; Geba apibendrinti atliekamo fizikinio tyrimo rezultatus ir argumentais pagrįsti išvadas;
B7 Geba suvokti eksperimentinių duomenų tikslumo ribas, modeliavimo ar tyrimo metodų patikimumą, įvertinti matavimų paklaidas, ir atsižvelgus į visa tai planuoti tolesnius tyrimus ar veiklas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba taikyti turimas fundamentalias žinias ir jomis remiantis rengti naujus fizikinių mokslinių tyrimų ir matavimų metodus bei techniką, geba priimti su fiziko veikla susijusius inovatyvius sprendimus ir įvertinti socialines pasekmes;
C2 Geba įvertinti medžiaginių ir intelektualiųjų resursų poreikį fizikinėms problemoms spręsti; Geba kurti naujas organizacines-vadybines priemones, susijusias su fizikiniais moksliniais tyrimais ir fizikinių technologijų plėtra;
C3 Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikyti jas fizikiniams moksliniams tyrimams ir eksperimentams atlikti, modeliuoti fizikinius procesus ir panaudoti modeliavimo ar eksperimento rezultatus naujiems tyrimams;
C4 Geba integruoti žinias ir spręsti praktines bei teorines sudėtingas fizikines problemas, formuluoti sprendimus, turėdamas ne visą arba ribotą informaciją ir prisiimdamas socialinę ir etinę atsakomybę; geba sutelkti specialistų pajėgas sudėtingiems fizikinams uždaviniams spręsti;
C5 Geba pasirinkti tinkamą tyrimų metodiką ir savarankiškai naudotis fizikinių mokslinių tyrimų technologine ir analitine įranga, atlikti eksperimentus, nestandartinius laboratorinius tyrimus ir matavimus mokslinių tyrimų kontekste;
C6 Geba dirbti pagal darbo saugos reikalavimus dirbdamas su plazmine įranga, vakuuminėmis technologijomis, mikro ir nano technologijomis, leidžiančiomis tirti medžiagų sandarą bei struktūras;
C7 Geba formuluoti fizikos tiriamojo mokslinio darbo ar praktinės veiklos problemas, kelti tikslus ir uždavinius, geba planuoti mokslinių tyrimų eigą, uždavinių įgyvendinimo procesus, juos kontroliuoti;
C8 Geba atlikti medžiagų fizikinių savybių tyrimus, priklausomus nuo technologinių parametrų, stebėti fizikinius reiškinius, matuoti fizikinius dydžius, įvertinti paklaidas, sistemingai ir patikimai kaupti duomenis, juos apdoroti matematiniais metodais naudojantis informacinėmis technologijomis, geba gautus rezultatus interpretuoti.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Turi valdymo, derybų ir lyderiavimo gebėjimų, geba koordinuoti tiriamąją veiklą fizikos kryptyje, imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą bei veiklos tobulinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu; Geba organizuoti ir užtikrinti saugų darbą;
D2 Geba aiškiai, argumentuotai ir ambicingai perteikti apibendrintas fizikos žinias, mokslinio tyrimo rezultatus specialistams ir ne specialistams tiek žodžiu, tiek raštu kritiškai jas vertindamas;
D3 Geba laisvai komunikuoti, bendrauti ir perteikti fundamentalias fizikos žinias, vykstančius fizikinius procesus, naujausias nanotechnologijų tendencijas ir kitą sudėtingą profesinę informaciją taisyklinga lietuvių kalba žodžiu ir raštu, taip pat užsienio kalba žodžiu ir raštu;
D4 Geba dirbti, bendrauti, bendradarbiauti ir motyvuoti žmones tiek profesinėje, tiek tarpdalykinėje terpėje siekdamas bendrų tikslų;
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Suvokia tęstinio mokymosi kultūrą, geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, reikalingą nuolatiniam profesiniam savęs ugdymui;
E2 Geba išlaikyti tokias intelektines nuostatas, kaip kūrybiškumą, novatoriškumą, entuziazmą, drausmingumą, atsakingumą, motyvaciją, kurios leidžia dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai;
E3 Geba priimti inovatyvius sprendimus suvokdamas moralinę atsakomybę už savo profesinės veiklos rezultatus, rezultatų poveikį kolektyvui, visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai;
E4 Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi kryptį, lavintis savarankiškai ir plėsti savo profesinės veiklos kompetencijas;
E5 Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis fizikos kryptyje, turi tiriamojo darbo patirties bei sisteminio, analitinio ir strateginio mąstymo įgūdžių profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui;
E6 Geba dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, geba būti komandos nariu ar lyderiu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos;
Laboratoriniai darbai;
Seminarai (studijos mažose grupėse);
Pratybos (modeliavimas, fizikinių uždavinių sprendimas);
Individualios konsultacijos;
Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje);
Individualūs ir (arba) komandiniai projektai;
Interaktyvūs mokymosi metodai;
Pažintinės išvykos;
Atvejų analizė;
Referatų rašymas;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų bei originalių mokslinių straipsnių skaitymas;
Pranešimų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pasiekti studijų rezultatai turi būti vertinami pagal dešimties balų kriterinę vertinimo sistemą. Gali būti taikomi įvairūs studijų rezultatų pasiekimų įvertinimo metodai:
Egzaminas raštu;
Egzaminas raštu ir žodžiu;
Testavimas;
Laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas;
Modeliavimo darbai;
Uždavinių sprendimas;
Individualaus ar komandinio projekto ataskaita;
Žodiniai ir stendiniai pranešimai;
Praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas;
Kolokviumas;
Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus;
Rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai);
Kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (60 kr.):
Paviršiaus analizės metodai;
Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje;
Netiesinių sistemų dinamika;
Matematinė medžiagotyra;
Fizikiniai jutiklių pagrindai;
Spinduliuotės poveikis medžiagai;
Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos;
Tiriamasis projektas 1;
Tiriamasis projektas 2;
Tiriamasis projektas 3;

Uni-to nustatyti tiriamieji, kitos krypties ir laisvai pasirenkami dalykai, kompetencijų alternatyvos (30 kr.):
Kompetencijų alternatyvos (18 kr.);
Asmeninis modulių rinkinys (12 kr.);

Gilinamieji studijų moduliai (Eksperto kompetencijos, 18 kr.):
- Studijų krypties alternatyvos 1 (Polimerų fizika ir mechanika / Magnetinių reiškinių fizika);
- Studijų krypties alternatyvos 2 (Fizikinės technologijos / Matematinė inžinerinio eksperimento teorija (SD) / Taikomoji optika ir fotonika);
- Studijų krypties alternatyvos 3 (Funkcinės medžiagos - rinktiniai skyriai / Praktika);

Magistro baigiamasis projektas (30 kr.)


Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kompetencijų alternatyvas (Krypties ekspertas, Tarpkryptis ekspertas), 18 kr.;
Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties 12 kr. modulius.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas gerai išmano fundamentalius fizikos dėsnius, procesus vakuume ir plazmoje, joninę, lazerinę ir plazmocheminę technologijas, fizikinius jutiklius ir optines sistemas, medžiagų sandarą ir savybes bei jų tyrimo metodus, geba planuoti ir atlikti fizikinius tyrimus, kurti naujas mikro- ir nanotechnologijas. Turi praktinių įgūdžių dirbti su vakuuminiais, medžiagų sandaros ir savybių tyrimo įrenginiais, taikyti fizikos žinias technologijoms kurti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, inžinerinį, ekspertinį ar kitą darbą įmonių ir organizacijų gamybiniuose padaliniuose bei laboratorijose, sprendžiančiose fundamentalias ir taikomąsias fizikos, šiuolaikinės medžiagotyros, mechanikos, energetikos, elektronikos problemas.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos fizinių arba technologinių mokslų srityse.