Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailėtyra ir kuratorystė (anglų k. - Fine Arts Studies and Curatorship)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Dailėtyros ir kuratorystės studijų programa siekia ugdyti istorinių, teorinių ir dailės sklaidos kompetencijų turinčius dailėtyrininkus ir dailės parodų bei kitų dailės sklaidos renginių kuratorius, kurie įgytas dailėtyros, architektūrologijos, muziejininkystės ir kuratorystės žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko, spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas: moka savarankiškai atlikti meno kūrinio tyrimą, interpretuoti meno kūrinius, taikydami pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti akademinius ir dailės kritikos tekstus, rengti dailės parodas ir kitus dailės sklaidos projektus.
Dailėtyros ir kuratorystės studijas baigę bakalaurai moka savarankiškai tyrinėti ir interpretuoti pasirinktą meno objektą, naudotis dailės ir architektūros istorijos šaltiniais, taikyti pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti įvairių rūšių dailėtyros tekstus, rengti dailės parodas ir kitus dailės sklaidos projektus,.
Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro programa, kurioje studentai nuo pirmo kurso kartu su pasaulio ir Lietuvos dailės ir architektūros istorijos studijomis supažindinami su parodų ir kitų meno renginių kuravimo teorija ir praktika. Pristatomos aktualios šiuolaikinio meno ir kuratorystės teorijos, svarbiausios Lietuvos ir pasaulio meno parodos, jų rengimo principai ir modeliai, atskleidžiama, kaip skirtingų laikmečių kultūra aktualizuojama, rengiant parodas. Studentai turi galimybę praktiškai susipažinti su meno institucijų – muziejų, galerijų, fondų ir aukcionų – veikla ir nepriklausomomis menininkų iniciatyvomis.
Profesiniai įgūdžiai papildomai formuojami praktikų muziejuose, galerijose, paveldo objektuose, mokslinio tyrimo ekspedicijose ir žiniasklaidoje metu, rengiant meno projektus bei dalyvaujant mokomosiose išvykose Lietuvoje ir užsienyje. Atlikdami praktines užduotis, studentai išmoksta perteikti žinias apie meno reiškinius žodžiu bei raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo nuomonę, dirbti tarpdisciplininėje komandoje.
Absolventai gali dirbti mokslo, pedagoginėse institucijose, muziejuose, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose, periodinėje spaudoje, leidyklose. Taip pat gali taikyti įgytas žinias ir įgūdžius reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.