Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetinė chemija (anglų k. - Cosmetic Chemistry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Chemija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Chemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

S-592

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Kosmetinė chemija_BA_2023.pdf

Valstybinis kodas

6121CX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450531

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-01-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pirmoji (bakalauro) studijų pakopa
Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Siekiama parengti kosmetinės chemijos specialistus, kurie turėtų chemijos, gyvybės ir sveikatos mokslų žinių bei tyrimų gebėjimų, reikalingų kurti, gaminti, analizuoti ir sertifikuoti inovatyvias kosmetines medžiagas ir produktus.
Studijų rezultatai:
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
1.1. Gebės apibūdinti cheminius reiškinius, remiantis įvairių chemijos sričių ir būtinosiomis matematikos, fizikos, gyvybės ir sveikatos mokslų teorijomis, terminologija ir faktais.
1.2. Gebės derinti skirtinguose dalykuose įgytas žinias sprendžiant rutinines kokybines ir kiekybines problemas kosmetinėje chemijoje.
1.3. Gebės įvertinti ir interpretuoti informaciją ir duomenis apie cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų savybes ir jų poveikį žmogaus organizmui.
1.4. Gebės rinkti, analizuoti ir vertinti informacijos šaltinius bei sisteminti ir skaitiniam aprašymui pateikti gautus duomenis lietuvių ir anglų kalbomis.
2.1. Gebės suformuluoti tiriamojo darbo tikslą ir uždavinius, planuojant problemų sprendimo strategijas.
2.2. Gebės parinkti tinkamą tiriamojo darbo metodiką, efektyviai planuojant reikalingus išteklius.
2.3. Gebės taikyti teorines skirtinguose dalykuose įgytas žinias ir praktinius įgūdžius, atliekant laboratorinius, mokslinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus, bei analizuojant ir vertinant jų rezultatus.
2.4. Gebės apibendrinti laboratorinio, mokslinio ir eksperimentinės plėtros tyrimų rezultatus ir formuluoti išvadas.
3.1. Gebės atlikti standartinius laboratorinius tyrimus, naudojantis laboratorine įranga ir prietaisais, dirbti su cheminėmis medžiagomis, laikantis visų darbų saugos ir bioetikos reikalavimų.
3.2. Gebės parinkti ir atlikti kokybinius ir kiekybinius cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų kosmetikos priemonėse, tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis.
3.3. Gebės kurti inovatyvias kosmetines medžiagas ir produktus bei įvertinti naudojamų cheminių ir biologiškai aktyvių medžiagų poveikį žmogaus organizmui.
3.4. Gebės atlikti patikimus matavimus, dokumentuoti ir analizuoti jų rezultatus, panaudojant kompiuterines programas bei užtikrinant kosmetikos priemonių validavimo ir kokybės kontrolės reikalavimus.
Studijų programos bendrosios kompetencijos (socialiniai ir asmeniniai gebėjimai):
4.1. Gebės bendradarbiauti ir dirbti tarpdalykinėje komandoje, derinant interesus bei tinkamai atliekant grupines užduotis.
4.2. Gebės vadovautis kritiniu, sisteminiu ir kūrybišku mąstymu, dirbti atsakingai ir kruopščiai bei supras asmeninės lyderystės svarbą.
4.3. Gebės taisyklinga lietuvių ir anglų kalba pateikti mokslinę informaciją raštu ar žodžiu specialistų ir ne specialistų auditorijai.
4.4. Gebėti organizuoti ir užtikrinti saugų darbą chemijos laboratorijose ir įmonėse bei supras priimamų sprendimų ilgalaikes pasekmes visuomenei ir aplinkai.
4.5. Gebės prisitaikyti prie pokyčių bei planuoti ir valdyti asmeninio ir profesinio tobulėjimo procesą, suvokiant mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.1. Gebės dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo darbą ir laiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kosmetinės chemijos programoje bus taikoma nuolatinių studijų forma, vykdant kontaktinį, o prireikus ir / ar nuotolinį, mišrų ir hibridinį studijų būdą. Kiekvieno dalyko užsiėmimai pradedami supažindinant studentus su dalyko tikslu, siekiniais, pasiekimų vertinimu, savarankiško darbo organizavimu ir studijų metodais. Numatomi taikyti įvairūs mokymo(si) metodai (atvejų analizė, bakalauro baigiamojo darbo rengimas ir rašymas, diskusijos grupėse, individualaus/grupinio projekto vykdymas, individualaus/grupinio rašto darbo rengimas, literatūros nagrinėjimas ir informacijos paieška, išvažiuojamasis seminaras į laboratoriją atliekančią kosmetikos produktų gamybą / tyrimus, konsultacija, laboratorinis darbas, paskaitos, pranešimo rengimas ir pristatymas, pratybos, probleminis dėstymas, profesinė praktika, profesinės praktikos ataskaitos rengimas, recenzijos rašymas, savarankiškas mokymasis, seminarai, tinkamų tyrimo ir analizės metodų parinkimas, darbas su skaitmeninėmis priemonėmis) leidžiantys pasiekti studijų programos studijų siekinius ir taip pat realizuoti aktyvaus ir probleminio mokymosi nuostatas, užtikrinti teorijos ir praktikos integraciją. Paskaitos, teoriniai seminarai, praktiniai darbai derinami su individualaus ir grupinio darbo formomis bei savarankišku studentų darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų metu siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą daugelyje dalykų bus taikomas kaupiamasis (kai semestro pabaigoje pateikiamas susumuotas įvertinimas pagal iš anksto užduotims numatytą svorį) vertinimas. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą (ataskaitų pristatymas ir gynimas, atlikto tyrimo pristatymas, bakalauro baigiamojo darbo gynimas, egzaminas, individualaus/grupinio rašto darbo gynimas, knygos recenzija, kolokviumas, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo gynimas, literatūros apžvalgos darbas, profesinės praktikos ataskaitos gynimas, projektinis darbas, tarpinis atsiskaitymas, testas, žodinis pranešimas ir kt.), vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Svarbu, kad vertinimas būtų objektyvus, atliekamas profesionaliai, atsižvelgiant į sukauptas žinias apie vertinimą ir egzaminavimą. Vertinant vadovaujamasi VU patvirtinta Studijų pasiekimų vertinimo tvarka.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 240 kreditų, juos apima bazines žinias suteikiantys dalykai (Akademinė ir mokslinė anglų kalba, Matematika, Įvadas į kosmetinės chemijos studijas), chemijos dalykai (Bendroji chemija, Analizinė chemija, Neorganinė chemija, Organinė chemija, Fizikinė chemija, Koloidų ir nanomedžiagų chemija, Polimerai kosmetikos priemonėse, Chromatografiniai tyrimo metodai kosmetinėje chemijoje, Optiniai analizės metodai kosmetinėje chemijoje), fizikos dalykai (Fizika), gyvybės mokslų dalykai (Bendroji biologija, Ląstelės biologija, Mikrobiologija, Biochemija), sveikatos mokslų dalykai (Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai, Farmakologija, Imunologija ir toksikologija, Dermatologija), kosmetinės chemijos specialieji dalykai (Kosmetikos priemonių validavimas ir kokybės kontrolė, Kosmetikos produktų ingredientai, priemonių formulavimas ir technologija).
60 kreditų skirta studijų individualizavimui.
15 kreditų skirta profesinei praktikai, kurios metu studentai, įtvirtina ir tobulina bendrąsias studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo žinias bei gebėjimus.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu (skirta 15 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima individualizuoti savo studijas (60 kreditų). Studentai gali rinktis: programoje numatytus dalykus (Programavimo ir duomenų analizės įvadas, Taikomoji biofizika, Žalioji chemija, Organoleptinė chemija, Reologija, Rinkodaros pagrindai, Akademinis raštingumas, Spalvos ir šešėliai, Vadyba chemijos pramonės įmonėse, Veikliosios cheminės medžiagos, Bioneorganinė chemija, Gamtinių junginių chemija ir taikymas kosmetikoje) arba kitų studijų krypčių dalykus (iš bendro VU sąrašo) / Bendrosios universitetinės studijos (BUS) / Gretutinės studijos.
Galima pasinaudoti studijų mainų galimybėmis, sumaniąja praktika, sudaryti individualių studijų planą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kosmetinės chemijos programa yra unikali tuo, kad joje lygiagrečiai mokoma skirtingų studijų krypčių grupių dalykų, kurių suteikiamos žinios yra labai svarbios kosmetikos produktų kūrime. Studijos prasideda bendraisiais dalykais, vėliau išdėstomos atskiros chemijos kryptys bei kosmetikos priemonių kūrimui, gamybai ir analizei reikalingi specialieji kursai. Lygiagrečiai vyksta gyvybės ir sveikatos mokslų krypčių grupių dalykai, kurie suteikia žinių apie gyvų organizmų veikimo principus, žmogaus kūno sandarą bei galimą jo sąveiką su cheminėmis ir biologiškai aktyviomis medžiagomis ar fizikiniais reiškiniais.
Programa orientuota į produktų kūrimą, gamybą, analizę ir sertifikavimą, suprantant šių produktų poveikį žmogaus organizmui.
Absolventai, kurie pasirinks siūlomus rinkodaros ir vadybos kursus, turės žinių apie produkto įvedimą į rinką, gebės organizuoti kosmetikos įmonės veiklą, turės verslumo pagrindus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kosmetinės chemijos programos absolventai galės dirbti kosmetikos, asmens higienos priemonių ir kvepalų pramonėje, valstybinėse įstaigose, vykdančiose tokių produktų kontrolę, mokslo įstaigose, bendradarbiauti su sveikatos / grožio paslaugų specialistais, teikti konsultacijas arba kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas fizinių mokslų krypčių grupės magistrantūros studijų programose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose. Taip pat galės tęsti studijas ir kitų krypčių magistrantūros programose iš karto arba po išlyginamųjų studijų.