Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatinis valdymas (anglų k. - Automation Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX055

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti elektros inžinerijos profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, diegti ir eksploatuoti automatinio valdymo ir automatines kontrolės sistemas. Automatinio valdymo studijų programos tikslas - parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius elektronikos ir elektros inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir aptarnauti automatinio valdymo ir automatines kontrolės sistemas (toliau automatines sistemas AS); kurti programas objektų valdymui; paleisti ir derinti automatines sistemas; aptikti ir pašalinti automatinio valdymo sistemų komponentų gedimus; įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; žinančius automatinių sistemų analizavimo ir projektavimo principus, metodus ir būdus, valdomų objektų ir automatinių sistemų elementų charakteristikas, elementų montavimo būdus ir darbo saugos reikalavimus; mokančius taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; mokančius dirbti individualiai ir komandoje bei daugiakultūrinėje aplinkoje; gebančius vadovauti asmenų grupei įgyvendinant automatinių valdymo ir automatinių kontrolės sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo projektus ir darbus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Suprasti inžinerijos konceptualius pagrindus ir analizuoti valdymo objektą automatizavimo požiūriu, taikant atitinkamus tiriamuosius metodus, bei interpretuoti duomenis ir formuluoti išvadas.
2. Pasirinkti ir taikyti modernias informacines ir komunikacines sistemas įvairiems procesams valdyti.
3. Pritaikyti žinias apie programuojamų valdymo sistemų funkcionavimo principus ir kurti programas programuojamiems loginiams valdikliams sprendžiant valdymo uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. Savarankiškai parinkti reikiamus elementus automatinio valdymo ir automatinėms kontrolės sistemoms bei, atliekant pagrindžiamuosius skaičiavimus, juos tarpusavyje suderinti ir parengti automatizavimo schemas.
5. Ekonomiškai – finansiškai pagrįsti automatinio valdymo ir automatinės kontrolės sistemos projektą, būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei gerovei ir aplinkai. Specialieji gebėjimai
6. Planuoti ir organizuoti automatinio valdymo ir automatinių kontrolės sistemų ir jų elementų montavimo darbus, priimti sprendimus bei koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos analizę ir specialistų rekomendacijas.
7. Analizuoti ir įvertinti automatinio valdymo ir automatinių kontrolės sistemų būseną, nustatyti gedimus ir juos šalinti, vykdyti gedimų prevenciją.
8. Paleisti ir derinti automatinio valdymo ir automatines kontrolės sistemas, vadovaujantis specifikacijose numatytais reikalavimais.
9. Vizualizuoti valdomą procesą, įrenginį, mechanizmą, taikant vizualizavimo programos
10. Naudotis duomenų valdymo ir objektinio programavimo technologijomis bei kurti duomenų bazes. Socialiniai gebėjimai
11. Bendrauti ir dirbti kolegialiai komandoje arba daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais priimant veiklos vykdymo sprendimus ir imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai
13. Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymosi procesą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų.
Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų: Studijų dalykų apimtis kreditais – 78 kreditai
Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Mechanika, Automatinio valdymo teorija, Elektrotechnika, Elektros pavaros ir jų valdymas, Elektronika, Automatinių sistemų įtaisai, Programavimo pagrindai, Programavimas .net technologija, Duomenų valdymo technologija, Programuojamos valdymo sistemos.
Praktikos - 30 kreditų. Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 12 kreditų.
Gilesnės elektros inžinerijos krypties studijos - 45 kreditai. Privalomi dalykai - 36 kreditai: Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Loginė automatika, Mikroprocesoriai, Verslo ekonomika ir vadyba, Technologinių procesų ir techninių sistemų automatizavimas, Atsinaujinančių energijos išteklių sistemų valdymas, Pramoninių robotų valdymas (kursinis projektas).
Studento pasirinkimai: Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai: Tinklapių kūrimo pagrindai, Elektrosauga, Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai 1(CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4), Projektų valdymas.
Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas internete.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai (CCNA 3,4) dalykų studijos vyksta anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: elektros inžinerijos profesinis bakalauras gali dirbti automatinio valdymo sistemų inžinieriumi ar automatinio valdymo sistemų diegimo ir priežiūros specialistu įvairiose gamybinėse ar automatines valdymo sistemas diegiančiose įmonėse. Absolventas taip pat geba dirbti automatinio valdymo sistemų įrangos prekybos atstovu ar vadybininku.
Tolesnių studijų galimybės: baigus studijų programą Automatinis valdymas, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektros inžinerijos studijų krypties programas. Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos studentai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas.