Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Telekomunikacijų sistemos (anglų k. - Telecommunications Systems)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

VK_Teleckomunikacijos_prof BA_2013.pdf

Valstybinis kodas

6531EX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos telekomunikacijų inžinerijos profesinius bakalaurus, orientuotus į rinkos poreikius, kurie gebės projektuoti telekomunikacijų tinklus, parinkti, įdiegti ir aptarnauti telekomunikacijų sistemas ir jų įrangą, modeliuoti vartotojui reikiamų paslaugų tinklą ir technologijas balsui, vaizdui ir duomenims siųsti.
Studijų rezultatai:
- Įvertinti vartotojų poreikius ir plėtros tendencijas ir parengti techninio sprendimo projektą.
- Taikyti pažangius informacijos apdorojimo būdus, vertinti duomenis, juos analizuoti, apdoroti, atlikti skaičiavimus.
- Apibrėžti telekomunikacijų tinklų projektų įgyvendinimo ypatumus.
- Paaiškinti telekomunikacijų tinklų ir sistemų struktūrą, atskirų tinklo dalių funkcijas ir sąveiką.
- Atlikti telekomunikacijų įrangos diegimo, montavimo, derinimo ir matavimo darbus.
- Programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas.
- Analizuoti srautų perdavimo, valdymo, apdorojimo ir komutavimo procedūras.
- Nustatyti ir šalinti telekomunikacijų tinklų sutrikimus.
- Atlikti kokybinius ir kiekybinius metrologinius matavimus bei įvertinti ryšio kokybę.
- Naudoti informacines technologijas, programinę įrangą sprendžiant telekomunikacijų inžinerijos problemas.
Atlikti rinkos tyrimus, vertinti verslo aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, probleminis dėstymas, praktinis darbas, savarankiškas darbas, tekstų analizė, darbas komandoje, seminaras, situacijų analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testas, kontrolinis darbas, praktinių užduočių vertinimas, individualių užduočių vertinimas, praktinių darbų vertinimas, kursinio projekto gynimas, egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anglų kalba, filosofija/sociologija, specialybės kalba, teisė, vadyba, fizika, matematika, diskrečioji matematika, tikimybių teorija ir statistika, elektrotechnika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, informacinės technologijos, elektronika, signalai ir grandinės, ryšio linijos, programavimas, skaitmeniniai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas, analoginiai įtaisai, aplinkos ir žmonių sauga, matavimai telekomunikacijų tinkluose + praktika, mikroprocesoriai, informacijos perdavimo sistemos, skaitmeninės komutacijos sistemos, judriojo ryšio tinklai, kompiuterių tinklai, telekomunikacijų technologijos ir tinklai, skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos, interneto technologijos, ekonomika, telekomunikacijų tinklų projektas.
Informacinių technologijų praktika, elektronikos praktika, kompiuterinių projektavimo priemonių praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Alternatyvos: 1) belaidės telekomunikacijos, naujos kartos intelektualieji tinklai;
2) telekomunikacijų sistemų programavimo aplinkos, informacijos sauga telekomunikacijų tinkluose.
Studento pasirinkimai:
Profesinė anglų kalba, vokiečių kalba, kūno kultūra, profesinė etika, kultūros istorija, iškalba, rinkodara, kokybės vadyba, taikomųjų tyrimų metodologija, projektų valdymas, dizaino grafika, matavimų automatizavimo sistema LabView, MATLAB elektronikoje, skaitmeniniai signalų procesoriai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši programa Lietuvoje teikiama tik Vilniaus kolegijoje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Modeliuoti telekomunikacijų paslaugų teikimo tinklą ir technologijas balsui, vaizdui bei duomenims siųsti, parinkti reikiamą įrangą, parengti projektus, aptarnauti skaitmenines perdavimo sistemas, prieigos tinklus, duomenų perdavimo tinklus, komutacines sistemas, atlikti būtinus matavimus, planuoti strateginius tinklus, stebėti ir kontroliuoti telekomunikacijų įmonės veiklą, vadovauti projektams.
Baigę telekomunikacijų studijas absolventai laukiami didžiosiose telekomunikacijų operatorių įmonėse (AB TELIA Lietuva, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele 2“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras), telekomunikacijų tinklus projektuojančiose ir diegiančiose įmonėse (UAB ,,EltelNetworks‘‘ ir jos užsienio padaliniuose, UAB ,,Telekomu-nikaciniai projektai‘, UAB ,,Ryšių statyba“ ir kt.), technologijų centruose („Barclays IT“, „Western Union IT“ ir kt.).
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2008-01-17 (ŠMM įsak.Nr.107);
2010-06-23 (direkt.įsak. Nr,V-267);
2011-06-29 (direkt. įsak. Nr.V-250d).
2016-03-25 direkt.įsak. Nr. V-70.