Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir vokiečių filologija (anglų k. - English and German Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Anglu ir vokieciu filologija_Ba_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121NX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programa skirta rengti kvalifikuotus anglų ir vokiečių filologijos specialistus, gebančius bendrauti anglų ir vokiečių kalbomis, išmanančius anglų ir vokiečių kalbų kaip užsienio kalbų mokymo(si) metodus, turinčius vertimo pagrindus, susipažinusius su studijuojamų kalbų šalių literatūra ir kultūra.
Studijų rezultatai:

Baigę šią studijų programą absolventai bus įgiję:
I. Specialiuosius gebėjimus:
1. Bendrauti C1 lygiu anglų kalba, B2 lygiu vokiečių kalba.
2. Kurti angliškus ir vokiškus įvairių tipų rašytinius tekstus.
3. Versti dalykinius tekstus iš anglų ir vokiečių kalbų.
4. Analizuoti angliškus bei vokiškus tekstus lingvistiniu, literatūriniu, vertimo teorijos aspektais.
5. Analizuoti anglų ir vokiečių kaip užsienio kalbų mokymo(si) procesą.
6. Lyginti svetimas bei savo nacionalinę kultūrą, apibūdinti literatūrų kontaktus.
7. Užmegzti ir palaikyti dalykinius ryšius su studijuojamų kalbų šalių kolegomis.
8. Vertinti savo profesinius gebėjimus Didžiosios Britanijos, Amerikos bei Vokietijos filologijos krypties mokslų vystymosi kontekste.
II. Bendruosius ir perkeliamuosius gebėjimus: gebėjimą taikyti informacines technologijas, komunikacinius gebėjimus, mokslinius ir tyriminius gebėjimus, organizacinius gebėjimai, mokymosi visą gyvenimą gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo balo sistema. Kaupiamąjį balą sudaro studentų studijų pasiekimų vertinimo būdai: kolokviumas, kiti tarpiniai atsiskaitymai (savarankiškas darbas, kontrolinis darbas ir kt.) ir egzaminas. Egzamino pažymys sudaro 50 % galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų galutinio pažymio dedamųjų svoris nurodomas kiekvieno studijų dalyko apraše.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima:
rinktis dalykus iš alternatyvių mokslo sričių ir krypčių įvadinių dalykų (ekonomika ir vadyba, menai, socialiniai mokslai, biomedicinos ir fiziniai mokslai);
rinktis dalykus (iš viso 12 kreditų) iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų grupės (užsienio kalbos ir kt.);
gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus
studijų krypties dalykus iš vertimo arba kalbos ir kultūros;
studijuoti gretutinėje bakalauro studijų programoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Rengiami dvikalbiai filologai, kurie atitinka Lietuvos ir ES kalbų industrijos rinkos poreikius.
Vokiečių kalbos studentai mokomi diferencijuojant į pradedančiųjų, pažengusiųjų grupes.
Yra galimybė vykti mainų į anglakalbes ir vokiečiakalbes šalis pagal studijų mainų programas.