Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baltijos regiono kultūros (anglų k. - Cultures of the Baltic Region)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Regiono studijos

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Baltijos regiono kultūrų studijų programa skirta parengti visapusiškai Baltijos regiono (Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos) kultūrą išmanančius specialistus.
Studijų rezultatai:
Teorinės žinios:
Teorinės Baltijos regiono etnologijos ir kultūros studijų bei tyrimo metodikos žinios;
Kultūros esmės, funkcijų ir raidos supratimas;
Baltijos regiono istorijos ir kultūros išmanymas; detalios teorinės ir praktinės žinios Baltijos regiono kultūrų srityse;
Kompetentingas Baltijos regiono etninės kultūros vertinimas tarpkultūriniame kontekste;
Materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo ir tarpkultūrinių ryšių reikšmės bendruomenių identiteto formavimui įvertinimas.
Pažintiniai gebėjimai:
Gebėjimas nustatyti tradicinės kultūros objektus ir reiškinius bei juos lyginti;
Tradicinės kultūros kaitos bei raidos tendencijų objektyvus įvertinimas;
Gebėjimas įvertinti tradicijos ir inovacijos, unikalumo ir universalumo santykį atskirose kultūros srityse;
Gebėjimas matyti ir analizuoti tiriamą objektą ar reiškinį tarpkultūriniame kontekste;
Gebėjimas pritaikyti Baltijos regiono kultūrų teorines žinias mokslinio ir taikomojo pobūdžio tyrimuose.
Funkciniai (praktiniai) gebėjimai:
Gebėjimas rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir viešinti kultūrinei veiklai reikalingą informaciją;
Gebėjimas planuoti ir atlikti empirinius kultūros tyrimus, įvertinant iškylančias praktines (kalbines, tarpkultūrines, tarpkonfesines, socialines ir etines) problemas, koreguoti savo tyrimų ir praktinę veiklą, atsižvelgiant į surinktos medžiagos ypatumus;
Gebėjimas naudotis ne mažiau kaip trijų Baltijos regiono kalbų žiniomis;
Gebėjimas organizuoti ir/arba kvalifikuotai konsultuoti etnokultūrinius renginius bei edukacines programas, projektus bei juose dirbti;
Gebėjimas taikyti praktinėje veikloje (edukacinėje, informacinėje, konsultacinėje, muziejinėje ir kt.) Baltijos regiono kultūrų studijų žinias
Bendrieji gebėjimai:
Analitinis mąstymas;
Savarankiškumas atliekant tyrimus, sprendžiant praktinės veiklos užduotis, gebėjimas spręsti iškilusias problemas ir priimant sprendimus;
Bendravimas skirtingose kultūrinėse aplinkose;
Gebėjimas prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje;
Gebėjimas pagilinti ir praplėsti profesinės srities žinias savarankiškai studijuojant atskiras kultūros sritis, Baltijos regiono istoriją, kalbas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, konsultacijos, diskusijos, dalykiniai žaidimai, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testai, individualių ir grupinių užduočių bei jų pristatymų vertinimas, savarankiškų rašo darbų vertinimas, egzaminai, bakalaurinio darbo gynimas

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas pasirinktinai studijuoja 7-8 pasirenkamus bendrauniversitetinius studijų dalykus.
Studentas taip pat renkasi 2 regiono kalbas, kurias studijuoja po 2 lygius. Renkamasi iš šių kalbų:
Latvių kalba
Lenkų kalba
Rusų kalba
Estų kalba
Vokiečių kalba
Norvegų kalba
Danų kalba
Suomių kalba
Švedų kalba
Galima rinktis studijuoti ir daugiau kurios nors regiono kalbos lygių.
Studentas taip pat renkasi 6 programos dalykus iš 3 specialių programos dalykų blokų: I (Finougrų folkloras, Šiaurės germanų folkloras, Slavų tautosaka, Latvių folkloras), II (Baltijos regiono muzikinis ir choreografinis folkloras, Baltijos regiono liaudies menas, Baltijos regiono modernusis menas, Baltijos regiono literatūra) ir III (Žiniasklaida ir komunikacija Baltijos šalyse, Viešasis diskursas, Viešieji ryšiai, Regiono kultūros politika).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šios studijos apima įvairias Baltijos jūros regiono šalių (Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Lietuvos) tradicinės ir moderniosios kultūros sritis, kultūros kaitos procesus, regiono kalbų studijas ir yra tarpdisciplininio pobūdžio. Baigę programą studentai ne tik turės žinių apie atskiras Baltijos jūros regiono šalis bei regioną bendrai, bet ir mokės mažiausiai tris Baltijos jūros regiono šalių kalbas. Tai suteiks jiems galimybę įvairiapusiškai nagrinėti regiono šalių kultūras, dirbti įvairiose su kultūra susijusiose srityse Lietuvoje ir užsienyje.