Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Energija ir aplinka (anglų k. - Energy and Environment)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Studijų krypties šaka

Energetikos fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VMU_Energy and Environment_MA_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211CX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti kvalifikuotus specialistus, įgijusius sisteminį supratimą ir žinias bei kritinį požiūrį į nūdienos problemas, susijusias su energetika ir jos poveikiu aplinkai, paremtą naujausiais šios srities moksliniais ir praktiniais pasiekimais. Paruošti profesionalus, galinčius kūrybiškai taikyti įgytus gebėjimus naujų žinių kūrimui ir praktiniams sprendimams, reikalingus darniosios energetikos vystymui. Parengti specialistus, gebančius kompleksiškai spręsti technines, finansines, valdymo bei etines energetikos ir jos poveikio aplinkai problemas, atsirandančias energetikos, pramonės, verslo bei viešajame sektoriuose.
Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:
1. analizuoti fizikinius procesus ir reiškinius, kurių pagrindu veikia ir kuriami nauji energijos šaltiniai;
2. tirti vandenilio panaudojimo ir saugojimo procesų fiziką ir technologijas;
3. analizuoti ir optimizuoti heterogeninių energijos šaltinių veikimą hibridinėse energijos sistemose;
4. analizuoti energijos šaltinių poveikį supančiai aplinkai;
5. vertinti ir planuoti atsinaujinančios energijos išteklių ir jų panaudojimo potencialą;
6. spręsti kompleksiškai tarpdisciplinines energetikos ir jos poveikio aplinkai problemas;
7. vertinti energetinių sprendimų aplinkosauginę ir ekonominę įtaką konkretaus verslo sąlygomis;
8. teikti konsultavimo paslaugas energetinio sektoriaus srityje;
9. kurti energetinio sektoriaus įmonės strateginius plėtros planus;
10. valdyti ir sisteminti naujausią informaciją energijos šaltinų vystymosi ir jų poveikio aplinkai problemų srityse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios ir mokslinės literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, tiriamasis darbas, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi tarpiniai egzaminai, atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir ginami laboratoriniai darbai) ir baigiamojo egzamino metu. Egzaminai vyksta raštu. studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Renkasi du dalykus iš pasirenkamųjų dalykų: šiluminė fizika, naujos medžiagos vandenilio saugojimui, aplinkos monitoringas, termobranduolinė sintezė, radioekologija, kvantiniai virsmai, energijos sauga ir rizika, mažų įmonių valdymas, tvarioji energija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų programa vykdoma užsienio (anglų) kalba.