Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžiagų fizika (anglų k. - Materials Physics)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-11

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU _Medžiagų fizika_BA_2020.pdf

Valstybinis kodas

6213CX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470722

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti gilių specializuotų tarpdisciplininių fizikos ir medžiagų technologijų žinių, išugdyti fundamentinių ir taikomųjų tyrimų įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas atlikti savarankiškus mokslinius tyrimus, identifikuoti, spręsti ir vertinti sudėtingas fizikines ir technologines problemas, diegti aukštųjų technologijų naujoves.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Žino ir supranta specializuotos fizikos teorijas, koncepcijas ir principus, geba jas integruoti medžiagų technologijų problemoms spręsti.
A2 Žino naujausius šiuolaikinės fizikos pasiekimus ir problemas, teorijas ir idėjas, principus, geba kritiškai juos vertinti ir taikyti daugiadalykiuose su fizikos ir medžiagų technologijų sritimis susijusiuose kontekstuose.
A3 Geba integruoti fizikos ir medžiagų technologijų žinias tarpdisciplininių sričių fizikinėms ir technologinėms problemoms spręsti.
Technologinė analizė:
B1 Geba formuluoti ir spręsti netipines ir neišsamias, naujai atsirandančias medžiagų technologijų problemas.
B2 Geba vertinti, modeliuoti ir prognozuoti medžiagų struktūrą, sudėtį ir savybes taikydami analitinius ir skaitinius metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą arba eksperimentus, geba savarankiškai naudotis fizikinių mokslinių tyrimų technologine ir analitine įranga, atlikti eksperimentus, nestandartinius laboratorinius tyrimus ir matavimus mokslinių tyrimų kontekste.
B3 Geba atrinkti ar sukurti optimalių savybių medžiagas, geba taikyti novatoriškus metodus įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti.
B4 Supranta socialinių, sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos ir komercinių reikalavimų svarbą.
Technologijų projektavimas:
C1 Geba taikyti įgytas fizikinių technologijų žinias ir suvokia naujausius medžiagų mokslo pasiekimus įvairioms medžiagoms su optimaliomis ar reikalaujamomis savybėmis parinkti ir kurti, inžinerinėms problemoms spręsti panaudojant šiuolaikinę technologinę aparatūrą ir formavimo procesus.
C2 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias idėjas bei metodus funkcinių medžiagų struktūrai, sudėčiai ir savybėms vertinti, modeliuoti ir prognozuoti, atrinkti ar sukurti optimalių savybių funkcines medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms.
C3 Geba priimti technologinius sprendimus, kai susiduria su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis inžinerinėmis problemomis.
Tyrimai:
D1 Geba savarankiškai suformuluoti fizikos ir medžiagų mokslų tiriamųjų darbų tikslus ir uždavinius, parengti tiriamųjų darbų metodikas, sprendžiant moksliniu požiūriu naujas problemas.
D2 Geba surasti, analizuoti ir kritiškai vertinti mokslinę ir informacinę literatūrą, vertinti teorines prielaidas ir tyrimo metodus, gauti reikiamus duomenis, savarankiškai planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus.
D3 Geba savarankiškai susisteminti ir interpretuoti mokslinių tyrimų duomenis, apibendrinti tyrimų rezultatus, argumentais pagrįsti išvadas ir teikti rekomendacijas.
D4 Geba suvokti eksperimentinių duomenų tikslumo ribas, modeliavimo ar tyrimo metodų patikimumą, įvertinti matavimų paklaidas.
D5 Geba ištirti naujų aukštųjų technologijų, instrumentinės analizės metodų pritaikomumą įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti.
Praktinė veikla:
E1 Geba modeliuoti fizikinius ir technologinius procesus, panaudoti modeliavimo ar eksperimentinių tyrimų rezultatus sujungiant į visumą įgytas tarpdisciplinines žinias daugialypėms technologinėms problemoms spręsti.
E2 Gerai suvokia, kokius metodus ir metodikas taikyti, supranta jų ribotumus ir geba savarankiškai atlikti tyrimus, naudotis specialiąja fizikine ir technologine aparatūra.
E3 Geba savarankiškai formuluoti ir spręsti praktinės veiklos problemas, planuoti, projektuoti veiklos eigą, kontroliuoti atlikimą atsižvelgiant į etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius technologinės ir inžinerinės veiklos reikalavimus.
E4 Geba savarankiškai atpažinti ir stebėti fizikinius reiškinius naujose ir netipinėse aplinkose, atlikti kiekybinius ir kokybinius matavimus ar modeliavimą, sistemingai ir patikimai kaupti, apdoroti ir interpretuoti tyrimų duomenis.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba organizuoti ir koordinuoti fizikos ir medžiagų technologijų tiriamąją veiklą.
F2 Geba dirbti savarankiškai ir komandoje tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje ir laisvai komunikuoti, bendrauti ir argumentuotai pristatyti fizikos ir medžiagų mokslo mokslinio ar taikomojo tyrimo rezultatus ir diskutuoti su specialistų ir ne specialistų auditorija.
F3 Vadovaudamasis fizikinio pasaulio samprata geba atpažinti ir kritiškai vertinti atsirandančias mokslines žinias ir problemas.
F4 Geba įvertinti fizikinių, technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį ir pasekmes visuomenei ir aplinkai, vadovautis profesine etika ir technologinės inžinerijos veiklos normomis, pilietiškumu; suvokti atsakomybę už technologinę veiklą.
F5 Suvokia individo tęstinio mokymosi kultūrą plečiant savo profesinės veiklos kompetencijas, geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi, reikalingą nuolatiniam profesiniam savęs ugdymui, ir taikyti įgytas žinias ir gebėjimus, keičiant veiklos sritį ir pobūdį, prisitaikyti naujose situacijose.
F6 Labai gerai išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama auditorinio ir studento savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimui. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, darbas grupėse, atvejo analizės, konsultaciniai seminarai, projektinė veikla, ir kt. Be pagrindinių mokymosi metodų studijų programa pasižymi ir inovatyviais mokymo metodais: projektiniu, dizainu grįstu, probleminiu ir patirtiniu mokymu(si), kai vykdomi projektai, sprendžiamos problemos. Dalį studijų dalykų veda dėstytojų komandos, sudarytos iš dviejų ar daugiau katedrų ir mokslo institutų darbuotojų. Programoje įgyvendinama teorijos ir praktikos sintezė, kai kartu su šios srities teoretikais dėsto ir verslo atstovai, o atliekant praktinius darbus sprendžiamos realios inžinerinės problemos, taikant pažangias, kompleksines tyrimų, projektavimo, analizės ir informacijos apdorojimo priemones.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir registruojami akademinėje duomenų bazėje pagal modulyje numatytų užduočių rengimo ir atsiskaitymo kalendorių. Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis fiksuojamas semestro pabaigoje (teigiamas arba neigiamas įvertinimas), galutinis atsiskaitymas vyksta egzaminų sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Vertinant studento pasiektus rezultatus, taikoma kaupiamojo balo sistema.
Dažniausiai naudojami atsiskaitymo būdai: egzaminas, koliokviumas, referatas, pranešimai seminaruose, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita) ir gynimas, žodiniai iliustruoti pranešimai ir kt.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Magnetinių reiškinių fizika;
Spinduliuotės poveikis medžiagai;
Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje;
Plazminės technologijos ir analizės metodai;
Taikomoji optika ir fotonika;
Švaraus kambario technologijos;
Matematinė medžiagotyra;
Funkcinės medžiagos - rinktiniai skyriai;
Fizikinių technologijų projektų kūrimas ir valdymas;
Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos;
Tiriamasis projektas 1;
Tiriamasis projektas 2;
Tiriamasis projektas 3;
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
6 ECTS – vienas iš šių modulių: Netiesinių sistemų dinamika, Polimerų fizika ir mechanika.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi platesnes ir kryptingesnes nei pamatinių studijų programų fizikos mokslų ir naujausių medžiagų technologijų žinias, kurių sinergija formuoja naują aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymosi potencialą Lietuvoje ir užsienyje, geba komunikuoti ir būti lygiaverčiais partneriais tarptautinėse aukštųjų technologijų ir jų gaminamų produktų vystymosi rinkose, nagrinėti ir spręsti šių technologijų problemas pasitelkiant fundamentinę fizikinę pasaulio sampratą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, gamybinį-technologinį, konsultacinį-ekspertinį ir vadybinį darbą susijusį su aukštųjų technologijų kūrimu, tobulinimu ir diegimu.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-09-17