Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Farmacinė chemija (anglų k. - Pharmaceutical Chemistry)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-10

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Farmacinė chemija_MA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6211FX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470711

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti atsakingus, aukštos kvalifikacijos medžiagų technologijų specialistus, kurie turėtų šiuolaikiškų chemijos, technologijų, farmacijos ir biologijos žinių bei tyrimų įgūdžių, reikalingų kurti ir analizuoti farmacines medžiagas bei savarankiškai formuluoti bei spręsti farmacinės chemijos problemas mokslo įstaigose ar gamybinėse įmonėse.
Studijų rezultatai:
1. Kritinis ir analitinis mąstymas
1.1. Gebės analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti mokslinės informacijos kokybę ir profesinės veiklos tyrimų duomenis.
1.2. Gebės tinkamai ir proaktyviai reaguoti į naujas situacijas ir kylančias problemas, efektyviai veikti, neturint konkrečios informacijos ar instrukcijų.
2. Socialinė atsakomybė
2.1. Gebės tinkamai vertinti socialines ir etines problemas, susijusias su vykdomais moksliniais tyrimais
2.2. Gebės veikti, vadovaudamasis profesine etika, darbo sauga ir pilietiškumu bei suvokdamas savo veiklos rezultatų poveikį ir pasekmes visuomenei.
3. Bendravimas ir bendradarbiavimas
3.1. Gebės pristatyti ir paaiškinti mokslinių tyrimų rezultatus specialistų ir nespecialistų auditorijai.
3.2. Gebės dirbti savarankiškai tarpdisciplininėje komandoje ir prisiimti atsakomybę priimant sprendimus.
4. Žinios ir supratimas
4.1. Gebės kompleksiškai sieti naujausias farmakologijos, chemijos bei biologijos žinias ir apibūdins pažangius vaistų kūrimo technologinius principus.
4.2. Žinos ir gebės įvertinti vaistų poveikį molekuliniu ir viso kūno lygmenimis, atsižvelgiant į naujausius pasiekimus farmacinėje chemijoje
5. Technologiniai ir mokslo tyrimai
5.1. Gebės pagrįstai parinkti tinkamiausius vaistų sintezės metodus, pažangias gamybos technologijas ir validavimo priemones iš akademinės, pramonės ir reguliavimo perspektyvų.
5.2. Taikant modernius chemijos, biotechnologijos ir bionanotechnologijos vaistų kūrimo principus, gebės modeliuoti inovatyvius vaistų sintezės technologinius sprendimus.
5.3. Naudodamasis šiuolaikine instrumentine laboratorine įranga gebės planuoti ir atlikti analitinius bei eksperimentinius farmacinės chemijos tyrimus.
5.4. Gebės analizuoti ir įvertinti naujausius farmacinės chemijos tyrimų rezultatus bei rekomenduoti inovatyvius problemų sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuota aktyvi paskaita; seminaras, diskusijos, pagrįsti studento savarankišku darbu, problemų sprendimu, užduotimis; darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių lietus, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, pagrįsti problemų sprendimu, studento savarankišku ir grupiniu darbu, įvairių tiriamųjų veiklų planavimas ir organizavimas, pagrįstas moksliniais tyrimais, individualus ir grupinis darbas, naudojant laboratorinę įrangą ir grindžiamas įžvalgomis, technologinės praktikos veiklos, pranešimai, projektai, pagrįsti moksliniais tyrimais, studento savarankišku darbu ir vadovaujant dėstytojui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: atliktų individualių ir grupinių savarankiškų užduočių, projektų pristatymas, testavimas, pranešimai, atsakymai į klausimus raštu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, technologinė praktika, tiriamieji projektai, įsivertinimas, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Privalomieji dalykai (moduliai) (95 kr.): Dalykai (30 kr.): Rinktiniai organinės ir bioorganinės chemijos skyriai, Sintetinių vaistų kūrimo principai, Validavimo procesai ir jų taikymas gyvybės mokslų tyrimuose bei pramonėje, Biomolekulių masių spektrometrija, Farmakodinamika ir farmakokinetika, Farmacinė biotechnologija, Tiriamasis projektas I (10 kr.), Tiriamasis projektas II (10 kr.), Technologinė praktika farmacijos įmonėje (15 kr.), Magistro baigiamasis darbas (30 kr.).

2. Pasirenkami dalykai (moduliai) (25 kr.) Dalykai: Ląstelės biologija, (Q)SAR metodai kompiuterizuotame vaistų kūrimo procese, Augalinės kilmės vaistinės medžiagos ir jų gavybos technologijos, Biokeraminės medžiagos ir jų technologijos, Bionanomedžiagos farmacijoje ir jų technologijos, Heterociklai farmacinėje chemijoje, Vadyba šiuolaikinėje farmacijos įmonėje, Diagnostika ir terapija nanomedicinoje (teranostika), Molekulinė biologija, Polimerai farmacinėse technologijose, Biocheminės analizės metodai farmacijoje, Medicininė neorganinė chemija, Farmacinių medžiagų analizė virpesinės spektroskopijos metodais, Chromatografiniai metodai farmacinėje analizėje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti studijų krypties gilinamuosius dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Ypatingas dėmesys skiriamas technologiniams dalykams ir praktikai. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant keturiems VU kamieniniams akademiniams padaliniams kartu su trims socialiniams partneriais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Privatus sektorius
Lietuvoje stiprėjant aukštųjų technologijų pramonės sektoriui, programos absolventai galės dirbti farmacijos, medicinos ar biotechnologijų įmonėse, nes gebės sintetinti ir analizuoti biologiškai aktyvias medžiagas, gebės spręsti farmacinės chemijos mokslo problemas.
Viešasis sektorius
Programos absolventai galės dirbti universitetų, mokslinių tyrimų institutų, ligoninių laboratorijose, studijų ir verslo centruose (slėniuose).
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai įgytas kompetencijas galės pritaikyti tolimesnėse studijose doktorantūroje.