Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių sistemos (anglų k. - Computer Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

VK Kompiuteriu technika prof BA 2013.pdf

Valstybinis kodas

6531EX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti orientuotus į rinkos poreikius kompiuterių inžinerijos profesinius bakalaurus, kurie gebės spręsti kompiuterių sistemų ir tinklų projektavimo, diegimo, administravimo, priežiūros užduotis, taikyti efektyvias kompiuterių sistemų ir informacijos apsaugos priemones
Studijų rezultatai:
Apibrėžti kompiuterių sistemų ir telekomunikacijų technologijų galimybes, taikymo sritis;
Projektuoti šiuolaikines kompiuterių sistemas ir tinklus, jų aparatinę ir programinę įrangą, pritaikyti esamų kompiuterių sistemų išteklius naujoms įmonių reikmėms;
Programuoti ir savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas;
Diegti ir derinti techninę įrangą;
Diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką;
Valdyti informacijos srautus, taikant pažangius apdorojimo būdus, vertinti duomenis, juos interpretuoti, analizuoti, apdoroti, atlikti skaičiavimus;
Spręsti kompiuterių sistemų programinės įrangos funkcionavimo problemas;
Diagnozuoti ir šalinti techninės įrangos gedimus;
Administruoti ir valdyti kompiuterių sistemas;
Nustatyti grėsmes informacijos saugumui ir taikyti tinkamus apsaugos būdus;
Analizuoti ir vertinti ekonominę verslo aplinką;
Parengti įmonės (padalinio) verslo planą;
Susirasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, probleminis dėstymas, praktinis darbas, savarankiškas darbas, tekstų analizė, darbas komandoje, seminaras, situacijų analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testas, kontrolinis darbas, praktinių užduočių vertinimas, individualių užduočių vertinimas, praktinių darbų vertinimas, kursinio projekto gynimas, egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anglų kalba, filosofija/sociologija, specialybės kalba, teisė, vadyba, fizika, matematika, diskrečioji matematika, tikimybių teorija ir statistika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, elektronika, operacinės sistemos, signalai ir grandinės, programavimas, duomenų bazės, skaitmeniniai įtaisai, skaitmeninis signalų apdorojimas, kompiuterių išoriniai įrenginiai, kompiuteriai ir jų sandara, aplinkos ir žmonių sauga, interneto technologijos, skriptinis programavimas, telekomunikacijų sistemos, specialios paskirties kompiuteriai, kompiuterių tinklai, daiktų interneto įrenginiai ir technologijos, ekonomika, kompiuterių tinklų administravimas, debesų kompiuterija, kompiuterių sistemų projektavimas, kompiuterių tinklų ir informacijos sauga.
Elektronikos praktika, kompiuterinių projektavimo priemonių praktika, technologinė praktika, kompiuterių tinklų diegimo praktika, profesinė praktika, baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Alternatyvos: 1) įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformos;
2) aplinkos kompiuterizacija.
Studento pasirinkimai:
Profesinė anglų kalba, vokiečių kalba, kūno kultūra, profesinė etika, kultūros istorija, iškalba, rinkodara, kokybės vadyba, taikomųjų tyrimų metodologija, projektų valdymas, dizaino grafika, optinio ryšio tinklai, judriojo ryšio tinklai, elektroninė komercija, marketingas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsi projektuoti ir tobulinti kompiuterių tinklus, parinkti telekomunikacijų įrangą, parinkti kompiuterių sistemų administravimo priemones ir valdyti jas, organizuoti ir atlikti kompiuterių sistemų techninės ir programinės įrangos diegimą, užtikrinti informacinės sistemos duomenų saugumą ir spręsti techninės ir programinės įrangos efektyvaus funkcionavimo priežiūros problemas.
Šiuos darbus galėsi atlikti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, firmose arba kurti savo verslą.
Kompiuterių inžinerijos absolventai dirba: AB „Lietuvos radijo ir te¬levizijos centras“, „Barclays“ technologijų centras, asociacija „Infobalt“, UAB ,,Telekonta“ , KŪB „AIVA SISTEMA“, UAB ,,IBM Lietuva“ , UAB ,,BMS sprendimai“, UAB „Santa Monica Networks“ ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2009-06-10 (SKVC įsak.Nr.17-23);
2010-06-23 (direkt.įsak. Nr. V-267);
2011-06-29 (direkt.įsak. Nr,V-250b);
2016-03-25 (direkt.įsak. Nr. V-71).