Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji chemija (anglų k. - Applied Chemistry)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Chemija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Chemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470531

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-10-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti aukštos kvalifikacijos chemikus, sukaupusius išsamių teorinių ir praktinių chemijos bei cheminės technologijos žinių, turinčius fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti ir, remiantis naujausiais chemijos bei cheminės inžinerijos pasiekimais, spręsti chemijos mokslo bei pramonės problemas, sugebančius atlikti specializuotas sintezės, analizės procedūras ir dirbti su instrumentine technika.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba apžvelgti naujausios organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių teorijų, koncepcijų, principų ir faktų žinias.
A2 Geba pritaikyti organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių inovacijas naujai iškylančioms problemoms spręsti.
A3 Geba palyginti naujausius chemijos srities mokslo pasiekimus sumaniųjų, funkcinių, kompozicinių ir nanomedžiagų kūrime, tyrimuose bei taikyme.
A4 Geba integruoti naujausius organinės, neorganinės ir fizikinės chemijos sričių mokslo pasiekimus konkrečiame moksliniame tiriamajame darbe.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba suformuluoti mokslinio darbo chemijos srityje tikslą ir uždavinius.
B2 Geba analizuoti šiuolaikiniais informacijos paieškos įrankiais surinktą chemijos srities mokslinę literatūrą.
B3 Geba kritiškai vertinti savarankiškai atlikto eksperimento (mokslinio tyrimo) procedūras ir rezultatus.
B4 Geba apibendrinti mokslinio tyrimo rezultatus taikant kompiuterines programas (informacines ir komunikacines technologijas).
B5 Geba parengti tiriamojo darbo metodiką naujai iškylančių problemų sprendimui.
B6 Geba įvertinti eksperimentinių duomenų tikslumą ir tinkamumą planuojant tolimesnį eksperimentinį tyrimą.
B7 Geba apibendrinti mokslinio tiriamojo darbo rezultatus ir formuluoti išvadas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba naudotis laboratorijų įranga bei prietaisais skirtais cheminių junginių sintezės ir analizės procedūroms.
C2 Geba saugiai dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, atsižvelgiant į duomenų saugos lapuose pateiktą informaciją.
C3 Geba parinkti chemijos laboratorijų įrangą bei prietaisus funkcinių medžiagų sintezės bei analizės procedūroms.
C4 Geba formuluoti mokslinio tyrimo chemijos srityje problemą, planuoti veiklos eigą ir kontroliuoti atlikimą.
C5 Geba priimti inovatyvius chemijos produktų kūrimo ir vystymo sprendimus ir įvertinti socialines ir aplinkosaugines pasekmes.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba susisteminti ir pateikti mokslinio tyrimo rezultatus raštu bei žodžiu skirtingų klausytojų auditorijai.
D2 Geba planuoti ir koordinuoti projektinę ar mokslinio darbo veiklą.
D3 Geba bendradarbiauti siekiant bendro tikslo tarpdalykinėje grupėje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savarankišką darbą ir mokymąsi.
E2 Geba mąstyti kūrybiškai ir veikti iniciatyviai.
E3 Geba mąstyti sistemingai, analitiškai ir generuoti idėjas.
E4 Geba dirbti tarptautinėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, uždavinių sprendimai, projektų įgyvendinimas ir pristatymas, grupinių užduočių vykdymas, mokslinio tiriamojo darbo atlikimas ir pristatymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Modulio galutinį įvertinimus sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Cheminė kinetika ir katalizė,
Organinių junginių spektroskopija,
Rinktiniai chemijos skyriai,
Skysčių ir dujų chromatografija,
Nanomedžiagų technologija,
Terminės ir rentgeno spinduliuotės analizių metodai,
Tiriamasis projektas 1,
Tiriamasis projektas 2,
Magistro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Sumanių medžiagų chemija ir technologija,
Dispersinių sistemų savybės ir taikymas,
Gydomoji kosmetika,
Heterociklinių junginių chemija,
Kompiuterinė chemija,
Organinės elektronikos medžiagos ir technologijos,
Žalioji chemija ir atsinaujinantys resursai,
Aminorūgščių ir peptidų sintezė,
Elektrocheminiai energijos kaupikliai,
Medžiagų kristalų struktūros modeliavimas,
Medžiagų saulės energetikai sintezė,
Neorganinės dangos,
Odos baltymų chemija,
Polimerai aukštosioms technologijoms,
Polimerinių dangų chemija.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizikinės, organinės, analizinės chemijos, nanotechnologijos žinių, išmano pramoninės chemijos procesus, kompiuterinių programų taikymą chemijoje, yra įgijęs mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių, geba naudotis cheminių junginių fizikinės ir cheminės analizės metodais, spręsti įvairias cheminių medžiagų sintezės, gamybos technologijos ir analizės problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį bei konsultacinį darbą chemijos pramonės, farmacijos įmonėse ir mokslinėse laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Chemijos krypties doktorantūros studijos
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-10-13