Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pradinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

1000011

Valstybinis kodas

101001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Įgyjamas išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pradinio ugdymo programos paskirtis - padėti vaikui išsiugdyti dorinės, kultūrinės, socialinės brandos pradmenis, įgyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą.
Pagal šią programą ugdomi 6/7 - 10/11 metų amžiaus vaikai. Programos trukmė - 4 metai. Tai sudaro vieną ugdomąjį koncentrą, kuris susideda iš dviejų puskoncentrių, kurių kiekvieno trukmė - 2 metai. Baigę šią programą asmenys įgyja pradinį išsilavinimą.
Programos turinį sudaro šie privalomi mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba/etika), lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, matematika, užsienio kalba, dailė ir darbeliai, muzika, kūno kultūra. Be privalomųjų mokomųjų dalykų gali būti laisvai pasirenkamas ankstyvasis užsienio, pagilintas valstybinės kalbos mokymasis, kryptingas meninis ugdymas, papildomasis ugdymas(meniniai, sportiniai, techniniai būreliai). Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims ugdymo turinys labiau individualizuojamas ir diferencijuojamas, kartu derinant ir specialiąją pagalbą (sutrikimą kompensuojančių įgūdžių lavinimas, logopedinės pratybos, gydomoji gimnastika ir kt.)
Specialiųjų poreikių moksleiviai gali būti ugdomi, modifikuojant arba adaptuojant pradinio ugdymo koncentro vieno, kelių ar visų mokomųjų dalykų programas, tokiu būdu atsižvelgiant į moksleivio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sudarant sąlygas, nesiaurinant programos turinio (modifikavimas) arba jį siaurinant (adaptavimas), ugdytis drauge su bendraamžiais.