Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pradinio ugdymo individualizuota programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

1000011

Valstybinis kodas

107001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Įgyjamas išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Pradinio ugdymo individualizuota programa skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sutrikusio intelekto, taip pat ir turintiems kompleksinių negalių (kai intelekto sutrikimas yra negalių derinio dalis), ugdomiems bendrosiose mokyklose (bendrosiose ir klasėse, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) ir mokyklose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, profesinio mokymo įstaigose.

Programos paskirtis – individualizuoti bendrosios pradinio ugdymo programos turinį ir ugdymo procesą, atsižvelgus į kiekvieno mokinio individualius specialiuosius ugdymosi poreikius, sąlygojamus jo asmenybės ypatumų, gebėjimų, intelekto sutrikimo laipsnio (jis gali būti nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus), intelekto sutrikimo ir kitų negalių derinių ypatumų, sveikatos būklės, jo tėvų (globėjų) lūkesčių, siekiant sudaryti sąlygas mokiniui išsiugdyti jo gebėjimus atitinkančias kompetencijas: elementaraus raštingumo, socialinių įgūdžių pradmenis ir pasirengti tęsti ugdymąsi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

Mokiniui, ugdomam specialiosiose klasėse (sutrikusios regos ir turintiems intelekto sutrikimą ar sutrikusios klausos ir turintiems intelekto sutrikimą) mokiniams, klasėse programos trukmė gali būti iki 5 metų.

Pradinio ugdymo individualizuota programa mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymiai sutrikusio intelekto, ugdomam drauge su bendraamžiais (ne specialiojoje klasėje) rengiama individualizuojant bendrąsias dalykų programas. Šiuo atveju ugdymo turinio sudedamosios dalys: dalykai, dalykų grupės, privalomoji ir pasirenkamoji dalis yra tokios pačios, kaip ir pradinio ugdymo bendrosios programos. Pradinio ugdymo individualizuotos programos turinys sudaromas, atsižvelgiant į pradinio ugdymo sritis. Gali būti mažinamas minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius, didinamas neformaliojo švietimo valandų skaičius.
Mokyklos vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, pritarus tėvams (globėjams) mokiniai gali:
- nesimokyti užsienio kalbos ar pradėti jos mokytis vėliau;
-nesimokyti muzikos (nežymus intelekto sutrikimas ir klausos sutrikimas);
- būti atleidžiami nuo technologijų pamokų (nežymus intelekto sutrikimas ir judesio ir padėties sutrikimas ar kt.).
Vietoj užsienio kalbos, muzikos, technologijų pamokų gali būti organizuojamos specialiosios pamokos, teikiama papildoma mokytojo pagalba, o tautinės mažumos kalba besimokantiems skiriama pamokų valstybinei lietuvių kalbai mokyti.
Ugdant mokinius pagal šią programą, gali būti taikomos įvairios pedagoginės sistemos (Montesori, Valdorfo ir kt.), turi būti teikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomenduota švietimo pagalbos specialistų pagalba.
Pradinio ugdymo individualizuotą programą mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, ir ugdomam bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams arba bendrosios mokyklos specialiojoje klasėje, turinį sudaro šios veiklos: dorinis ugdymas, komunikacinė, pažintinė, orientacinė, meninė, fizinė ir specialioji veikla. Jos gali būti keičiamos, jungiamos, atsižvelgiant į konkretaus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sveikatos būklę.

Ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, gali būti taikomos įvairios pedagoginės ugdymo sistemos (Montesori, Valdorfo ir kt.), turi būti teikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos rekomenduota švietimo švietimo pagalbos specialistų pagalba.

Ypatingą pradinio ugdymo individualizuotos programos turinio dalį sudaro ugdymas specialiųjų pamokų arba specialiosios veiklos metu, skirtas mokinių sutrikusioms funkcijoms lavinti, sutrikimą ar negalią kompensuojamiesiems įgūdžiams ugdyti: gydomoji kūno kultūra, logopedinės, kalbos ir klausos, pažintinių funkcijų lavinimo ir kt. pratybos.

Pradinio ugdymo individualizuotą programą rengia pati mokykla, atsižvelgdama į konkretaus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo ir jo tėvų (globėjų) lūkesčius, mokyklos galimybes.
Šią programą gali įgyvendinti visos bendrojo ugdymo bendrosios mokyklos ir bendrojo ugdymo mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, profesinio mokymo įstaigos, vykdančios pradinio ugdymo programą.