Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3440011

Valstybinis kodas

305001101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Įgyjamas išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Brandos atestatas, 3014
Brandos atestatas, 3015

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa skirta įgyti vidurinį išsilavinimą, papildyti trūkstamas ar atnaujinti turimas žinias, pasirengti mokymuisi pagal aukštesnio lygio programą ir papildomai įgyti profesinę kvalifikaciją ar gauti profesinę kategoriją liudijantį dokumentą.
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: bendrojo lavinimo branduolys, privalomas visiems klausytojams, ir klausytojo pasirenkamas ugdymo turinys, kuris priklauso nuo pasirinkto profilio.
Klausytojai gali rinktis vieną iš trijų profilių:
* humanitarinį;
* realinį;
* technologinį.
Klausytojai gali rinktis mokymosi būdus ir formas
Būdai
- nuoseklusis
- modulinis (pavienių dalykų)
Formos
- stacionari
- neakivaizdinė
- eksternu

Bendrojo lavinimo branduolį sudaro šie dalykai: lietuvių kalba (gimtoji arba valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų klausytojams), užsienio kalba ir matematika bei šios bendrojo ugdymo sritys: dorinis ugdymas (tikyba arba etika), socialinis ugdymas (istorija arba geografija, arba integruotas kursas - socialinis mokslas), gamtamokslinis ugdymas (biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas kursas - gamta), meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras arba choreografija), arba integruotas kursas - menas), informacinis-technologinis ugdymas (informacinių technologijų arba glaudžiai su jų taikymu darbo veikloje susiję technologijų kursai) ir kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka). Į bendrojo lavinimo branduolį įeinančių kūno kultūros dalykų, klausytojui pageidaujant, galima nesimokyti. Iš kiekvienos ugdymo srities moksleiviui privalomas bent vienas dalykas. Dėl socialinio statuso klausytojui socialinė (visuomenei naudinga) veikla neprivaloma.
Pasirenkamą ugdymo turinį sudaro: pasirenkamas profilio ugdymo turinys ir moksleivio laisvai pasirenkamos valandos, skirtos klausytojo pasirenkamiesiems dalykams, savarankiškai veiklai, dalykų gilesniam mokymuisi.
Pasirenkamą profilio ugdymo turinį sudaro privalomieji profilio dalykai, jų moduliai, pasirenkamieji dalykai, kūno kultūra, menai, projektiniai darbai. Profilį pasirinkusiems klausytojams sudaromos sąlygos formuotis labiau ar mažiau akademinį turinį.
Humanitarinį profilį pasirinkusiems klausytojams profilio dalykai yra: lietuvių kalba (gimtoji ar valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų moksleiviams), užsienio kalbos, istorija.
Realinį profilį pasirinkusiems moksleiviams profilio dalykai yra: matematika, informatika, biologija, fizika, chemija.
Ir humanitarinio, ir realinio profilio klausytojai kaip profilio dalyką gali pasirinkti technologijas.
Technologinio profilio privalomas ir pasirenkamas turinys dėl šio profilio specifiškumo gali labai įvairuoti. Jį formuoja pati mokykla, kiekvienu konkrečiu atveju suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija.
Siekdama racionaliau ir efektyviau organizuoti ugdymo procesą, mokykla gali klausytojus grupuoti į pakraipas, kurios siūlomos mokyklos arba pakraipą formuojasi pats klausytojas (pvz. lituanistinę, kalbų, socialinių mokslų ir kt. - humanitariniame profilyje, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, socialinių mokslų ir kt. - realiniame profilyje).
Suaugusiųjų švietimo institucijose savaitinis valandų ar moduliui skirtų valandų kiekis yra mažesnis nei bendrojo lavinimo mokyklose. Jų skirtumą kompensuoja klausytojų gyvenimiškoji patirtis bei teisė ir sugebėjimas dalį programos mokytis savarankiškai patogiu laiku bei soccialinių sąlygų apibrėžtoje vietoje (ne mokykloje).
Klausytojo mokymosi trukmė bei programos apimtis neribojama:
- besimokant nuosekliuoju būdu klausytojui galioja bendrojo lavinimo mokykloms nustatyti reikalavimai
- besimokant moduliniu būdu klausytojas 11-12 klasių ugdymo programos kursą gali įsisavinti per daugiau nei 2 metus, todėl neribojamas mokymosi dalykų skaičius bei maksimalus dalykų, kurių mokomasi pagal išplėstinio kurso programas skaičius.