Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji anglų kalbotyra (anglų k. - Applied English Linguistics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Taikomoji anglu kalbotyra_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211NX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Ši magistrantūros studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų įgiję dviejų kalbų ir kultūrų (anglų ir lietuvių) lyginimo žinių ir vertinimo įgūdžių ir gebėtų jas savarankiškai taikyti dirbdami mokslo ir kultūros institucijose, verslo firmose, įvairaus pobūdžio tarptautinėse institucijose ir projektuose, ypač tose įstaigose ir organizacijose, kurios bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalimis.
Rengti aukštos kvalifikacijos vertėjus, įsisavinusius įvairių anglų ir lietuvių kalbų tekstų kūrimo, vertimo ir redagavimo principus, gebančius naudotis šiuolaikinėmis elektroninėmis terminų paieškos ir automatizuotomis vertimo atminties sistemomis.
Rengti studentus tolesnėms studijoms doktorantūroje, išplečiant mokslinę-tiriamąją tematiką, kuri apimtų gretinamuosius lingvistinius, vertimo teorijos ir kultūrinius tyrimus.

Studijų rezultatai:

Asmuo, įgijęs taikomosios anglų kalbotyros kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti kompleksiškai taikyti
naujausias vertimo teorijos ir praktikos žinias, analizuojant ir verčiant įvairių funkcinių stilių ir žanrų anglų ir lietuvių kalbų tekstus;
- būti gerai įsisavinęs specializuotų tekstų (verslo, teisės, mokslo ir kt.) vertimo specifiką;
- mokėti naudotis automatizuoto vertimo programų ir kompiuterinės leksikografijos teikiamomis galimybėmis;
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis vertimo teorijomis ir pagrindiniais literatūrinio vertimo principais praktiniame vertimo darbe;
- gebėti analizuoti ir panaudoti tarpkultūrinių tyrimų teikiamas galimybes tarpkultūrinėje komunikacijoje bei europinių, tarpvalstybinių įmonių ar institucijų vykdomų projektų kontekste;
- gebėti būti tinkamu partneriu bendruose projektuose su kitų mokslo ir praktinės veiklos sričių specialistais, ypač tose įstaigose ir organizacijose, kurios bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalimis;
- gebėti taikyti mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius vertimo, anglų ir lietuvių filologijos ir kultūrinių studijų srityse.

Mokymo ir mokymosi veiklos
Kontaktiniam darbui taikomi metodai: paskaita/aktyvus klausymas, seminarai, demonstravimas, aiškinimas, diskusijos, savarankiškas darbas, individualios ir grupinės užduotys bei jų rezultatų pristatymas, darbas porose, komandinis darbas bei rezultatų pristatymas.
Savarankiškam darbui taikomi metodai:
literatūros skaitymas ir analizė, individualios ir grupinės užduotys, komandinis darbas, projektinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas semestro metu (tarpiniai atsiskaitymai, pristatymai, esė rašymas) ir baigiamojo egzamino metu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami. Egzaminai vyksta raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai)
Programos apimtis kreditais: 120 ECTS.
Privalomi studijų krypties dalykai: Teksto redagavimas, Leksikologija ir terminologija, Inovacinės kalbų mokymo strategijos, Tarpkultūrinė komunikacija, Vertimo teorija, Kontrastinė anglų-lietuvių kalbų stilistika, Nuoseklusis vertimas, Literatūrinis vertimas, Automatiuotas vertimas.
Pasirenkami studijų krypties dalykai: Elektroninių terminų žinynų kūrimas, Specialus kursas I, Specializuotų tekstų vertimas 1: Verslo kalba, Specializuotų tekstų vertimas 2: Teisinė kalba, Specializuotų tekstų vertimas 3: mokslo ir technikos kalba, Teksto lygmenų analizė ir vertimas, Naujos anglų kalbos dėstymo teorijos, Kalba sociokultūriniame kontekste, Tekstynų lingvistikos teorija ir metodologija, Teksto lingvistika, Antroji užsienio kalba.
Programoje yra numatyti 3 tiriamieji darbai (18 ECTS) bei baigiamasis darbas (30 ECTS).
Specializacijos
-
Studento pasirinkimai:

Per pirmuosius 3 semestrus studentai privalo išklausyti po tris privalumus ir vieną pasirenkamą studijų krypties dalykus, o ketvirtas semestras yra skirtas baigiamojo darbo rašymui.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Visi studijų programos dalykai dėstomi tik anglų kalba. Programa rengia plačios erudicijos anglų filologijos specialistus, gerai mokančius anglų kalbą, turinčius gilias teorines vertimo žinias ir gaunančius gerus praktinius vertimo įgūdžius, gerai susipažinusius su tarpkultūrinės komunikacijos ypatybėmis bei naujausiomis anglų kalbos dėstymo metodikomis ir gebančius taikyti šias žinias praktikoje.