Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Karjera ir profesinis konsultavimas (anglų k. - Career and Professional Counseling)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Andragogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos „Karjera ir profesinis konsultavimas“ tikslas – parengti švietimo ir ugdymo srities specialistus, atliekančius šias funkcijas: asmens ir tikslinės grupės mokymo/si poreikių pagal amžiaus grupes nustatymas; besimokančių ir dirbančių asmenų karjeros galimybių, apžvelgiant jų potencialą darbo rinkoje, įvertinimas; duomenų, reikalingų projektų vykdymui, konsultavimui karjerai ir mokymo/si proceso organizavimui sisteminimas ir analizavimas; formalaus ir neformalaus mokymo/si planavimas ir programų bendruomenėms, organizacijoms ir mokykloms parengimas ir įgyvendinimas; asmens, įvairių tipų organizacijų konsultavimas personalo mokymo, karjeros planavimo, profesinio tobulėjimo klausimais; karjeros plano besimokantiems ir dirbantiems asmenims parengimas ir konsultavimas juos įgyvendinant; švietimo paslaugų teikimo įmonėms, organizacijoms, mokykloms ir bendruomenėms koordinavimas; švietimo paslaugų kokybės vertinimas organizacijose, mokymo įstaigose ir bendruomenėse.

Studijų rezultatai:

1. Paaiškinti pagrindinius asmens, karjeros, profesinio konsultavimo filosofinius, psichologinius ir socialinius raidos aspektus;
2. Konsultuoti asmenis ir tikslines grupes karjeros plėtojimo ir mokymo/si planavimo klausimais, įvertinant politinį, teisinį, socialinį, ekonominį, darbo rinkos ir švietimo sistemos kontekstą;
3. Įvertinti asmens karjeros plėtojimo galimybes, atsižvelgiant į profesijai keliamus reikalavimus, asmens įgytą kvalifikaciją bei darbo rinkos situaciją;
4. Pateikti informaciją, idėjas, kritines įžvalgas apie švietimo problemas ir galimus problemos sprendimo variantus specialistų ir ne specialistų auditorijoms;
5. Suplanuoti profesinės veiklos tyrimą/projektą panaudojant tarpdisciplinines žinias bei naujausių technologijų pasiekimus;
6. Interpretuoti iš įvairių mokslinių šaltinių gaunamą informaciją, kuri yra svarbi sprendžiant socialines, mokslines ir etnines problemas;
7. Parengti mokymo/si programas skirtas tikslinėms grupėms atsižvelgiant į psichologinius, socialinius ir didaktinius veiksnius bei asmens, grupės, bendruomenės ar organizacijos poreikius;
8. Suderinti tikslinės švietimo dalyvių grupės, bendruomenės ar organizacijos mokymo/si eigos etapus pagal parengtą dalyko/modulio turinio planą;
9. Parinkti novatoriškus mokymo/si metodus, mokymosi priemones bei išteklius, siejant juos su apibrėžtais programos/dalyko/modulio rezultatais;
10. Įvertinti besimokančiųjų pasiekimus programos ar dalyko aspektu taikant formaliąją ir neformaliąją pasiekimų vertinimo strategiją;
11. Sisteminti informaciją apie besimokančiuosius ar tikslines grupes bei teikti grįžtamąjį ryšį apie mokymosi pasiekimus ir pažangą;
12. Taikyti švietimo organizacijų vadybos ir rinkodaros tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų veiklos pobūdį ir vertinti teikiamų švietimo paslaugų kokybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų dalykuose taikomi skirtingi dėstymo metodai, kurie padeda efektyviai įsisavinti su studijomis susijusią medžiagą ir įgyti numatytus gebėjimus. Dėstytojai naudoja ne tik tradicinį paskaitų metodą, mokslinės literatūros skaitymą, teksto analizę, bei informacijos rinkimą internete, bet ir įvairias diskusijų formas (kritinė diskusija, tikslinė diskusija, ekspertų diskusija, panelinė diskusija grupinio darbo pagrindu, debatai, kt.), grupinio darbo formas (grupiniai projektai ir jų pristatymas, diskusijos, atvejų analizė, kt.), probleminį mokymąsi, minčių lietaus, minčių žemėlapio metodikas, situacijų simuliaciją ir interpretaciją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studentų pasiekimus naudojamas formuojamasis vertinimas, kai dėstytojai konsultuoja, teikia grįžtamąjį ryšį apibendrindami grupines diskusijas, refleksijas, savianalizę, veiklų stebėjimo protokolų analizę, grupinį darbą, pristatymus, savarankišką darbą, vertina studentų aktyvumą, studentai vertina ir komentuoja vienas kito darbą (“peer review”) ir pan., bei sumuojantysis vertinimas: testas, apklausa raštu kolokviumo arba egzamino metu. Visi numatomi studijų programos rezultatai yra pasiekiami per atskirų dalykų, praktikos ir baigiamojo darbo numatytus studijų rezultatus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pirmaisiais-antraisiais bakalauro studijų metus pagal artes liberales principą siūloma studijuoti bendruosius universitetinius studijų dalykus (A grupės dalykai) bei įvadinius įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykus (B grupės dalykai). A grupės dalykai: Filosofija, Gamtamokslinio pasaulio samprata, Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas, Anglų kalba (III lygis), Anglų kalba (IV lygis). B grupės dalykai įvadiniai įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykai: humanitarinių ir socialinių, biomedicinos ir fizinių mokslų, menų dalykus, ekonomiką ir vadybą, taip pat užsienio kalbas ir studijų pagrindų dalykus.
C grupės dalykai - tai studijų programos krypties dalykai. C dalykų grupę sudaro C1 – studijų pagrindų dalykai (socialinių mokslų srities dalykai, studijų krypties dalykai), C2 grupė – specialieji studijų programos dalykai, C3 grupė – baigiamieji darbai ir C4 – praktikos dalykai.
Praktika apima 4 etapus ir sudaro viso 32 ECTS: Pažintinė praktika (4 ECTS), Dalyko krypties praktika (12 ECTS), Pedagoginė praktika I (8 ECTS), Pedagoginė praktika II ( 8 ECTS).
Specializacijos:


Studento pasirinkimai:

Galima pasirinkti gretutines studijas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Suteikiama pedagogo kvalifikacija.