Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verslo informacinių sistemų magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Business Information Systems

Valstybinis kodas

KVALLAIP00797

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-10-13

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint tapti naujos kartos verslo valdymo profesionalais, turinčiais informacinių technologijų naudojimo kompetencijų, pasižyminčius sisteminiu požiūriu į verslo valdymą bei vystymą, gebančius taikyti verslo valdymo ir šiuolaikinių informacinių technologijų bei įrankių žinias.

Asmuo, įgijęs verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį:
funkcinės kompetencijos - * turės organizacijoje vykstančių procesų ir jų valdymo žinias bei gebės naudoti informacines technologijas kuriant pridėtinę vertę versle; gebės sisteminti, analizuoti ir vertinti finansinius, ekonominius ir statistinius duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines organizacines ir metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo valdymui; gebės modeliuoti verslo procesus, veikloje efektyviai pritaikanti naujausias informacines technologijas.
Taikyti pažangių (naujų) IT metodų žinias verslo IT sistemų projektavimui, diegimui ir palaikymui, įvertinti jų poreikį, poveikį ir aktualumą vartotojams, įmonėms ir organizacijoms.

pažintinės kompetencijos - * atlikti tarpdisciplininius sistemų ir verslo procesų analizės ir modeliavimo mokslinius tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus praktikoje; gebės planuoti, organizuoti ir vykdyti profesines veiklas ir tyrimus, perteikti žinias ir supratimą, reikalingą sisteminiam verslo informacinių sistemų diegimui bei naudojimui; gebės adaptuotis prie nuolat kintančių verslo bei informacinių technologijų rinkos sąlygų, sparčiai besivystančios žinių visuomenės poreikių.

bendrosios kompetencijos - * gebės profesionaliai diskutuoti ir dirbti komandoje, bendradarbiauti tarpdisciplininėse IT projektų komandose, joms vadovauti, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už rezultatus; turės vadybos ir informacinių technologijų srities specialistui būtinas pamatines vertybes ir principus, sisteminį požiūrį, analitinį ir kūrybinį mąstymą, žinos ir supras verslo ir profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principus; prisitaikys prie greitai kintančių kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos sąlygų.

Verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal rinkodaros studijų krypties programas. Norintiems siekti Verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinio laipsnio, reikia turėti informacionių technologijų, verslo vadybos ar gretimų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informacinių sistemų srityje nėra pripažįstami.
Įgiję verslo informacinių sistemų magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali užimti vadovaujančias pareigas šiose pozicijose: IT projektų vadovas, IT skyriaus vadovas, verslo valdymo sistemų konsultantas, IT pardavimų vadovas, IT pardavimų vadybininkas, IT produktų vadovas, verslo analitikas tam tikruose IT sektoriuose, veiklos procesų analitikas, IT paslaugų teikimo vadovas, techninių sprendimų vadovas, dirbti informacinių sistemų konsultantais, vystyti skirtingų verslo sričių „startuolius“ (angl. start-ups), plėtoti nuosavą verslą, steigti verslo konsultavimo, informacinių technologijų kūrimo ir taikymo įmones.