Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Andragogikos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Andragogy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00484

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-09

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Edukologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti edukologijos specialisto darbą. Asmuo, įgijęs edukologijos bakalauro kvalifikaciją, turi: gebėti suprasti andragoginės didaktikos principus, suaugusiųjų mokymosi sistemos vietą ir vaidmenį nuolatinio mokymosi kontekste, palyginti įvairių mokymosi teorijų ir modelių taikymo galimybes bei efektyvumą andragoginėje praktikoje, apibrėžti kintantį andragogo vaidmenį ir funkcijas žinių visuomenėje ir taikyti efektyvios elgsenos modelius, sugretinti ir analizuoti vaikų ir suaugusiųjų mokymosi ypatumus, remiantis heterogeninės grupės valdymu, įvaldyti andragogikos technologijas, nustatant ir analizuojant suaugusiųjų mokymosi poreikius, tikslus, turinį, aplinką, planuoti, koordinuoti bei realizuoti andragoginę veiklą, vertinti andragoginės veiklos proceso kokybę ir mokymosi pasiekimus, konsultuoti besimokančius suaugusiuosius savimokos, savišvietos, karjeros raidos klausimais, atsižvelgiant į jų edukacinius, profesinius siekius, turimą patirtį mokymosi visą gyvenimą kontekste, kurti aktyvias ir proaktyvias mokymosi priemones, skirtas suaugusiųjų mokymosi poreikiams tenkinti, remiantis naujomis informacinėmis technologijomis, pripažinti ir gerbti suaugusiųjų teisę į savo nuomonę, pažiūras, vertybes, nuostatas; toleruoti jų įvairovęžinoti andragogikos teorijas, koncepcijas, andragogikos mokslo vystymosi tendencijas, komunikacijos ir informacijos perteikimo priemones, suaugusiųjų švietimą įtakojančius psichologinius, socialinius, didaktinius veiksnius, individualius mokymosi būdus ir stilius, heterogeniškumo valdymo amžiaus, rezultatyvumo, mokymosi stiliaus atžvilgiu strategijas, mokymosi pasiekimų įsivertinimo ir vertinimo funkcijas, reikšmę, andragogo vaidmenį ir jo ribas, Lietuvos ir užsienio šalių suaugusiųjų švietimo sistemas, jų genezę, raidąmokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuojant, organizuojant bei realizuojant andragoginę veiklą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais Edukologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal andragogikos studijų programą. Norintiems siekti edukologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti edukologijos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję edukologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti edukologijos specialistais formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijose, kitose organizacijose, vykdančiose personalo mokymo, karjeros projektavimo, stažuočių, praktikų programas, poilsio, sporto centruose, klubuose, asociacijose, bibliotekose, darbo rinkos mokymo tarnybose, ginkluotosiose pajėgose, religinėse bendruomenėse, profesinėse sąjungose, įkalinimo įstaigose ir kitur, kur vykdomas suaugusiųjų švietimas ir taikoma andragoginė prieiga.