Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anglistikos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master in English Studies

Valstybinis kodas

KVALLAIP00295

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Anglistikos magistrantūros absolventų darbo rinka yra ne tik akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, literatūros ir kalbos dalykų dėstymas aukštosiose mokyklose), bet ir praktinis įgytų žinių pritaikymas (literatūros rengimas publikuoti, tvarkymas ir išsaugojimas, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose bei įvairiose kitose valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose. Vilniaus universitetas nuo seno turi didžiausią šalyje mokslinį potencialą, pajėgiausią infrastruktūrą ir tinkamiausią aplinką šiai nedidelei, tačiau svarbiai darbo rinkos daliai tenkinti, todėl į ją aptariamoje studijų programoje yra tikslingai orientuojamasi. Su šia darbo rinkos dalimi studijų programa siejasi per humanitarinių mokslų krypties doktorantūros studijas. Vilniaus universitetas yra pagrindinis šios krypties doktorantūros centras Lietuvoje. Anglistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti tik universitetuose. Šios studijų programos absolventų įgyjamos kvalifikacijos taip pat yra tinkamos ir platesnei anglistikos studijų specialistų profesinės veiklos sričiai - darbui plačiajai visuomenei skirtos literatūros leidyklose; mokslinėje, profesinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje; taip pat literatūros grožinių ir mokslinių tekstų vertėjo veiklai. Platesniosios darbo rinkos darbdavių interesus atitinka programos absolventų įgyti analitiniai bei interpretaciniai gebėjimai, plačios žinios apie literatūros funkcionavimo kultūroje šiuolaikinius ir istorinius kontekstus, kritinis mąstymas ir erudicija, taip pat studijų programos teikiamos specialiosios kvalifikacijos - gebėjimas kurti mokslinius ir profesinius tekstus. Programa tenkina studentų poreikius įgyti bendrų ir specializuotų žinių ir gebėjimų jas taikyti anglų kalbotyros, literatūros ir kultūros studijų srityse. Siekiant studijų programos tikslų ugdomi studentų gebėjimai spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą; aktyviai dalyvauti moksliniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime; naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (kalbotyros seminaruose naudojama kompiuterinės lingvistikos tyrimo metodika, mokoma diegti skaitmenines informacijos technologijas savo profesinėje veikloje ir naudoti jas sisteminant kalbos duomenis, analizuojant gautus rezultatus); numatyti sprendimo strategiją ir siūlyti galimus sprendimo būdus; plėtoti savarankiško mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus: rinkti ir sisteminti empirinę literatūros ir kalbos duomenų informaciją, analizuoti ir sintetinti teorines pozicijas, rašyti vidutinės ir didelės apimties mokslinius tekstus; lyginti skirtingų kultūrinių epochų ir socialinių grupių literatūrinės ir rašytinės raiškos bruožus bei mąstymo ypatumus; pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius būsimoje profesinėje arba tolimesnėje mokslinėje veikloje.